REERS

Обавјештење о пријему комплетног захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај производње ел. енергије у МХЕ „Крупац“

03.01.2019.

Број: 01-505-3/18
Датум: 03.01.2019.

На основу одредби члана 31. став 5. Правилника о подстицању производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији (Службени гласник Републике Српске, број 114/13, 88/14 и 43/16), Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске издаје сљедеће

ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

о пријему комплетног захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај производње електричне енергије коришћењем обновљивих извора енергије у хидроелектрани

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је 27. децембра 2018. године од привредног друштва „САС“ д.о.о. Прибој примила захтјев за одобрење прелиминарног права на подстицај за електричну енергију која ће се производити у Малој хидроелектрани „Крупац“, а која се гради на ријеци Жељезници на територији општине Трново и Источна Илиџа. Подносилац захтјева је допунио захтјев 31. децембра 2018. године, када је достављена сва прописана документација и захтјев комплетиран.

У обрасцу захтјева је наведено да је номинална активна снага производног постројења на прагу 990 kW, планирана годишња нето производња 5.603.000 kWh, а планирани датум почетка рада електране је 15. јул 2020. године.

Регулаторна комисија размотриће захтјев и уколико су, у складу са Законом о обновљивим изворима и ефикасној когенерацији (Службени гласник Републике Српске, број 39/13, 108/13 и 79/15) и Правилником о подстицању производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији, испуњени прописани услови за додјелу прелиминарног права на подстицај, на редовној сједници ће донијети коначну одлуку о додјели прелиминарног права на подстицај у форми рјешења.

Предсједник
Владислав Владичић

Copyright © 2024