REERS

Обавјештење о пријему комплетног захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај – Мала соларна електрана „Цер“

21.01.2019.

Број: 01-18-4/19
Датум: 21.01.2019.

На основу одредби члана 31. став 5. Правилника о подстицању производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефиксаној когенерацији (Службени гласник Републике Српске, број 114/13, 88/14 и 43/16), Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске издаје сљедеће

ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

о пријему комплетног захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај производње електричне енергије коришћењем обновљивих извора енергије у соларној електрани

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је 15. јануара 2019. године од Драгомира Мићића примила захтјев за одобрење прелиминарног права на подстицај за електричну енергију која ће се производити у Малој соларној електрани „Цер“, а која се гради на крову постојећег пословног објекта у насељу Јардан, на земљишту означеном као к.ч. 5424/3 к.о. Зворник, општина Зворник.

У обрасцу захтјева је наведено да је номинална активна снага производног постројења на прагу 49 kW, планирана годишња нето производња износи 60.400 kWh, а планирани датум почетка рада електране је 1. децембар 2019. године.

Прегледом достављене документације утврђено је да је подносилац захтјева доставио сву потребну документацију, те је овај захтјев за одобрење прелиминарног права на подстицај комплетан, при чему је датум комплетирања захтјева 12. јануар 2019. године када је документација предата на пошту.

Регулаторна комисија размотриће захтјев и уколико су, у складу са Законом о обновљивим изворима и ефикасној когенерацији (Службени гласник Републике Српске, број 39/13, 108/13 и 79/15) и Правилником о подстицању производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији, испуњени прописани услови за додјелу прелиминарног права на подстицај, на редовној сједници ће донијети коначну одлуку о додјели прелиминарног права на подстицај у форми рјешења.

Предсједник
Владислав Владичић

Copyright © 2024