REERS

Obavještenje o prijemu kompletnog zahtjeva za odobrenje prava na podsticaj -MHE „Kruševo brdo“

10.06.2019.

Broj: 01-177-3/19
Datum: 10. jun 2019. godine

Na osnovu odredbi člana 21. stav 6. Pravilnika o podsticanju proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i u efiksanoj kogeneraciji (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 114/13, 88/14, 43/16 i 29/19), Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske izdaje sljedeće

OBAVJEŠTENJE ZA JAVNOST
o prijemu kompletnog zahtjeva za odobrenje prava na podsticaj proizvodnje
električne energije korišćenjem obnovljivih izvora energije u
hidroelektrani

Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske je 28. marta 2019. godine primila od podnosioca zahtjeva „PURE ENERGY“ d.o.o. Kotor Varoš Zahtjev za odobrenje prava na podsticaj za električnu energiju koja će se proizvoditi u Maloj hidroelektrani Kruševo brdo u kome je navedeno da je nominalna aktivna snaga 249 kW, a planirana neto godišnja proizvodnja 1.489.500 kWh. Podnosilac zahtjeva je tom prilikom dostavio i ostalu propisanu dokumentaciju, a Regulatorna komisija je na 114. redovnoj sjednici, održanoj 6. juna 2019. godine, donijela Rješenje o izdavanju sertifikata za proizvodno postrojenje MHE Kruševo brdo, na osnovu čega je kompletiran zahtjev za odobrenje prava na podsticaj.
Regulatorna komisija razmotriće zahtjev, u skladu sa Zakonom o obnovljivim izvorima i efikasnoj kogeneraciji (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 39/13, 108/13, 79/15 i 26/19) i Pravilnikom o podsticanju proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji, te će na jednoj od narednih redovnoj sjednica donijeti konačnu odluku o ovom zahtjevu.

Predsjednik
Vladislav Vladičić

Copyright © 2023