REERS

Обавјештење о пријему комплетног захтјева за одобрење права на подстицај – МХЕ „Грабовица“

10.06.2019.

Број: 01-506-5/18
Датум: 10. јун 2019. године

На основу одредби члана 21. став 6. Правилника о подстицању производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији (Службени гласник Републике Српске, број 114/13, 88/14, 43/16 и 29/19), Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске издаје сљедеће

ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ
о пријему комплетног захтјева за одобрење права на подстицај производње
електричне енергије коришћењем обновљивих извора енергије у
хидроелектрани

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је 31.12.2018. године од привредног друштва „Греен Енергy-Р“ д.о.о. Братунац примила захтјев за одобрење права на подстицај за електричну енергију која ће се производити у производном постројењу МХЕ Грабовица, инсталисане снаге 249,95 кW, укупне планиране нето годишње производње 1.655.000 кWх, а која је изграђена на земљишту означеном као к.ч. бр. 567 и 227, к.о. Вранешевићи, општина Братунац. Захтјев је допуњен 5.3.2018. године када је достављена недостајућа документација, наведена у обавјештењу о некомплетности, а за ово производно постројење је Регулаторна комисија на 114. редовној сједници, одржаној 6. јуна 2019. године, донијела Рјешење о издавању сертификата, на основу чега је овај захтјев за одобрење права на подстицај комплетиран.
Регулаторна комисија размотриће захтјев, у складу са Законом о обновљивим изворима и ефикасној когенерацији (Службени гласник Републике Српске, број 39/13, 108/13, 79/15 и 26/19) и Правилником о подстицању производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији, те ће на једној од наредних редовној сједница донијети коначну одлуку о захтјеву.

Предсједник
Владислав Владичић

Copyright © 2024