REERS

Obavještenje o podnesenom Zahtjevu za izdavanje sertifikata za proizvodno postrojenje koje koristi obnovljivi izvor energije – MHE „Kruševo Brdo“

05.04.2019.
Broj: 01-113-6/19
Datum: 05.04.2019. godine
Na osnovu odredbe člana 17. Pravilnika o izdavanju sertifikata za proizvodno postrojenje koje proizvodi električnu energiju iz obnovljivih izvora energije ili u efikasnoj kogeneraciji („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 112/13, 60/16 i 112/17), Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske
OBAVJEŠTAVA JAVNOST
o podnesenom 
Zahtjevu za izdavanje sertifikata za proizvodno postrojenje koje koristi obnovljivi izvor energije za Malu hidroelektranu „Kruševo Brdo“ 
PURE ENERGY d.o.o. Kotor Varoš, podnijelo je dana 21.02.2019. godine Regulatornoj komisiji za energetiku Republike Srpske Trebinje (u daljem tekstu: Regulatorna komisija) Zahtjev za izdavanje sertifikata za proizvodno postrojenje koje koristi obnovljivi izvor energije za Malu hidroelektranu „Kruševo Brdo“, Opština Kotor Varoš.
U postupku obrade zahtjeva i priložene dokumentacije, kao i dopune zahtjeva tražene od strane Regulatorne komisije, utvrđeno je da je zahtjev kompletan i da sadrži:
• popunjen originalni obrazac Zahtjeva za izdavanje sertifikata za proizvodno postrojenje koje koristi obnovljivi izvor energije (OB.04.22) i
• izjave i dokaze koji potvrđuju navode iz podnesenog zahtjeva.
Status umješača u postupku izdavanja sertifikata za proizvodno postrojenje Mala hidroelektrana „Kruševo Brdo“, Regulatorna komisija može odobriti pravnom i fizičkom licu koje, u svom zahtjevu, obrazloži da ima poseban (vlastiti, direktan) interes da učestvuje u postupku i da raspolaže podacima, činjenicama ili dokazima od značaja za odlučivanje o zahtjevu za izdavanje sertifikata.
Zainteresovana lica mogu dobiti informacije i ostvariti uvid u pojedine dokumente iz navedenog zahtjeva u prostorijama Regulatorne komisije, te dostaviti komentare, u pisanoj formi, na podneseni zahtjev koji je objavljen na internet stranici Regulatorne komisije www.reers.ba.
Komentari na podneseni zahtjev, kao i zahtjev za sticanje statusa umješača u postupku dostavljaju se najkasnije do 12.04.2019. godine na adresu: Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske Trebinje, Ulica Kraljice Jelene Anžujske br. 7, 89101 Trebinje, faksom na broj: 059/272-430 ili na elektronsku adresu: regulator@reers.ba. Komentari u pisanoj formi moraju biti potpisani, u protivnom Regulatorna komisija nije obavezna da ih razmatra.
 Predsjednik
Vladislav Vladičić
Copyright © 2024