REERS

Обавјештење о поднесеном Захтјеву за издавање сертификата за производно постројење које користи обновљиви извор енергије – МХЕ „Крушево Брдо“

05.04.2019.
Број: 01-113-6/19
Датум: 05.04.2019. године
На основу одредбе члана 17. Правилника о издавању сертификата за производно постројење које производи електричну енергију из обновљивих извора енергије или у ефикасној когенерацији („Службени гласник Републике Српске“, број 112/13, 60/16 и 112/17), Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске
ОБАВЈЕШТАВА ЈАВНОСТ
о поднесеном 
Захтјеву за издавање сертификата за производно постројење које користи обновљиви извор енергије за Малу хидроелектрану „Kрушево Брдо“ 
ПУРЕ ЕНЕРГY д.о.о. Kотор Варош, поднијело је дана 21.02.2019. године Регулаторној комисији за енергетику Републике Српске Требиње (у даљем тексту: Регулаторна комисија) Захтјев за издавање сертификата за производно постројење које користи обновљиви извор енергије за Малу хидроелектрану „Kрушево Брдо“, Општина Kотор Варош.
У поступку обраде захтјева и приложене документације, као и допуне захтјева тражене од стране Регулаторне комисије, утврђено је да је захтјев комплетан и да садржи:
• попуњен оригинални образац Захтјева за издавање сертификата за производно постројење које користи обновљиви извор енергије (ОБ.04.22) и
• изјаве и доказе који потврђују наводе из поднесеног захтјева.
Статус умјешача у поступку издавања сертификата за производно постројење Мала хидроелектрана „Kрушево Брдо“, Регулаторна комисија може одобрити правном и физичком лицу које, у свом захтјеву, образложи да има посебан (властити, директан) интерес да учествује у поступку и да располаже подацима, чињеницама или доказима од значаја за одлучивање о захтјеву за издавање сертификата.
Заинтересована лица могу добити информације и остварити увид у поједине документе из наведеног захтјева у просторијама Регулаторне комисије, те доставити коментаре, у писаној форми, на поднесени захтјев који је објављен на интернет страници Регулаторне комисије www.реерс.ба.
Kоментари на поднесени захтјев, као и захтјев за стицање статуса умјешача у поступку достављају се најкасније до 12.04.2019. године на адресу: Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске Требиње, Улица Kраљице Јелене Анжујске бр. 7, 89101 Требиње, факсом на број: 059/272-430 или на електронску адресу: регулатор@реерс.ба. Kоментари у писаној форми морају бити потписани, у противном Регулаторна комисија није обавезна да их разматра.
 Предсједник
Владислав Владичић
Copyright © 2024