REERS

Obavještenje o podnesenom zahtjevu za izdavanje sertifikata za MHE „Bočac 2“

29.01.2019.

Broj: 01-476-5/18
Datum: 29.01.2019.

Na osnovu odredbe člana 17. Pravilnika o izdavanju sertifikata za proizvodno postrojenje koje proizvodi električnu energiju iz obnovljivih izvora energije ili u efikasnoj kogeneraciji („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 112/13, 60/16 i 112/17), Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

o podnesenom Zahtjevu za izdavanje sertifikata za proizvodno postrojenje koje koristi obnovljivi izvor energije za Malu hidroelektranu „Bočac 2″

Mješoviti holding “ERS“ – MP a.d. Trebinje – ZP “Hidroelektrane na Vrbasu“ a.d. Mrkonjić Grad, podnio je dana 14.12.2018. godine Regulatornoj komisiji za energetiku Republike Srpske Trebinje (u daljem tekstu: Regulatorna komisija) Zahtjev za izdavanje sertifikata za proizvodno postrojenje koje koristi obnovljivi izvor energije za Malu hidroelektranu „Bočac 2“, Opština Mrkonjić Grad.

U postupku obrade zahtjeva i priložene dokumentacije, kao i dopune zahtjeva tražene od strane Regulatorne komisije, utvrđeno je da je zahtjev kompletan i da sadrži:

• popunjen originalni obrazac Zahtjeva za izdavanje sertifikata za proizvodno postrojenje koje koristi obnovljivi izvor energije (OB.04.22) i

• izjave i dokaze koji potvrđuju navode iz podnesenog zahtjeva.

Status umješača u postupku izdavanja sertifikata za proizvodno postrojenje Mala hidroelektrana „Bočac 2“, Regulatorna komisija može odobriti pravnom i fizičkom licu koje, u svom zahtjevu, obrazloži da ima poseban (vlastiti, direktan) interes da učestvuje u postupku i da raspolaže podacima, činjenicama ili dokazima od značaja za odlučivanje o zahtjevu za izdavanje sertifikata.

Zainteresovana lica mogu dobiti informacije i ostvariti uvid u pojedine dokumente iz navedenog zahtjeva u prostorijama Regulatorne komisije, te dostaviti komentare, u pisanoj formi, na podneseni zahtjev koji je objavljen na internet stranici Regulatorne komisije www.reers.ba.

Komentari na podneseni zahtjev, kao i zahtjev za sticanje statusa umješača u postupku dostavljaju se najkasnije do 05.02.2019. godine na adresu: Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske Trebinje, Ulica Kraljice Jelene Anžujske br. 7, 89101 Trebinje, faksom na broj: 059/272-430 ili na elektronsku adresu: regulator@reers.ba. Komentari u pisanoj formi moraju biti potpisani, u protivnom Regulatorna komisija nije obavezna da ih razmatra.

Predsjednik
Vladislav Vladičić

Copyright © 2024