REERS

Obavještenje o podnesenim Zahtjevima za izdavanje sertifikata za proizvodna postrojenja koja koriste obnovljivi izvor energije – MHE „Grabovica“ i MHE „Mlečva“

24.05.2019.

Broj: 01-507-5/18
Datum: 24.05.2019. godine

Na osnovu odredbe člana 17. Pravilnika o izdavanju sertifikata za proizvodno postrojenje koje proizvodi električnu energiju iz obnovljivih izvora energije ili u efikasnoj kogeneraciji („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 112/13, 60/16 i 112/17), Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske

OBAVJEŠTAVA JAVNOST
o podnesenim Zahtjevima za izdavanje sertifikata za proizvodna postrojenja
koja koriste obnovljivi izvor energije za Malu hidroelektranu „Grabovica“ i Malu hidroelektranu „Mlečva“

Društvo sa ograničenom odgovornošću „Green energy – R“ Bratunac podnijelo je dana 31.12.2018. godine Regulatornoj komisiji za energetiku Republike Srpske Trebinje (u daljem tekstu: Regulatorna komisija) Zahtjeve za izdavanje sertifikata za proizvodna postrojenja koja koriste obnovljivi izvor energije za Malu hidroelektranu „Grabovica“ i Malu hidroelektranu „Mlečva“, Opština Bratunac.
U postupku obrade zahtjeva i priložene dokumentacije, kao i dopune zahtjeva tražene od strane Regulatorne komisije, utvrđeno je da su zahtjevi kompletni i da sadrže:
• popunjene originalne obrasce Zahtjeva za izdavanje sertifikata za proizvodna postrojenja koja koriste obnovljivi izvor energije (OB.04.22) i
• izjave i dokaze koji potvrđuju navode iz podnesenih zahtjeva.
Status umješača u postupku izdavanja sertifikata za proizvodna postrojenja Mala hidroelektrana „Grabovica“ i Mala hidroelektrana „Mlečva“, Regulatorna komisija može odobriti pravnom i fizičkom licu koje, u svom zahtjevu, obrazloži da ima poseban (vlastiti, direktan) interes da učestvuje u postupcima i da raspolaže podacima, činjenicama ili dokazima od značaja za odlučivanje o zahtjevima za izdavanje sertifikata.
Zainteresovana lica mogu dobiti informacije i ostvariti uvid u pojedine dokumente iz navedenih zahtjeva u prostorijama Regulatorne komisije, te dostaviti komentare, u pisanoj formi, na podnesene zahtjeve koji su objavljeni na internet stranici Regulatorne komisije www.reers.ba.
Komentari na podnesene zahtjeve, kao i zahtjev za sticanje statusa umješača u postupcima dostavljaju se najkasnije do 31.05.2019. godine na adresu: Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske Trebinje, Ulica Kraljice Jelene Anžujske br. 7, 89101 Trebinje, faksom na broj: 059/272-430 ili na elektronsku adresu: regulator@reers.ba. Komentari u pisanoj formi moraju biti potpisani, u protivnom Regulatorna komisija nije obavezna da ih razmatra.

Predsjednik
Vladislav Vladičić

Copyright © 2024