REERS

Обавјештење о поднесеним Захтјевима за издавање сертификата за производна постројења која користе обновљиви извор енергије – МХЕ „Грабовица“ и МХЕ „Млечва“

24.05.2019.

Број: 01-507-5/18
Датум: 24.05.2019. године

На основу одредбе члана 17. Правилника о издавању сертификата за производно постројење које производи електричну енергију из обновљивих извора енергије или у ефикасној когенерацији („Службени гласник Републике Српске“, број 112/13, 60/16 и 112/17), Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске

ОБАВЈЕШТАВА ЈАВНОСТ
о поднесеним Захтјевима за издавање сертификата за производна постројења
која користе обновљиви извор енергије за Малу хидроелектрану „Грабовица“ и Малу хидроелектрану „Млечва“

Друштво са ограниченом одговорношћу „Green energy – R“ Братунац поднијело је дана 31.12.2018. године Регулаторној комисији за енергетику Републике Српске Требиње (у даљем тексту: Регулаторна комисија) Захтјеве за издавање сертификата за производна постројења која користе обновљиви извор енергије за Малу хидроелектрану „Грабовица“ и Малу хидроелектрану „Млечва“, Општина Братунац.
У поступку обраде захтјева и приложене документације, као и допуне захтјева тражене од стране Регулаторне комисије, утврђено је да су захтјеви комплетни и да садрже:
• попуњене оригиналне обрасце Захтјева за издавање сертификата за производна постројења која користе обновљиви извор енергије (ОБ.04.22) и
• изјаве и доказе који потврђују наводе из поднесених захтјева.
Статус умјешача у поступку издавања сертификата за производна постројења Мала хидроелектрана „Грабовица“ и Мала хидроелектрана „Млечва“, Регулаторна комисија може одобрити правном и физичком лицу које, у свом захтјеву, образложи да има посебан (властити, директан) интерес да учествује у поступцима и да располаже подацима, чињеницама или доказима од значаја за одлучивање о захтјевима за издавање сертификата.
Заинтересована лица могу добити информације и остварити увид у поједине документе из наведених захтјева у просторијама Регулаторне комисије, те доставити коментаре, у писаној форми, на поднесене захтјеве који су објављени на интернет страници Регулаторне комисије www.реерс.ба.
Kоментари на поднесене захтјеве, као и захтјев за стицање статуса умјешача у поступцима достављају се најкасније до 31.05.2019. године на адресу: Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске Требиње, Улица Kраљице Јелене Анжујске бр. 7, 89101 Требиње, факсом на број: 059/272-430 или на електронску адресу: регулатор@реерс.ба. Kоментари у писаној форми морају бити потписани, у противном Регулаторна комисија није обавезна да их разматра.

Предсједник
Владислав Владичић

Copyright © 2024