REERS

Обавјештење о одржавању 111. редовне сједнице

16.04.2019.
Број: 01-209-2/19
Датум: 16.04.2019. године
На основу одредби члана 21. Закона о енергетици („Службени гласник Републике Српске“, број 49/09), члана 15. став 2. Статута Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске – Пречишћени текст („Службени гласник Републике Српске“,  број: 6/10) и члана 15. став 1. и 2. Пословника о раду Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 59/10), Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске издаје сљедеће
ОБАВЈЕШТЕЊЕ  ЗА  ЈАВНОСТ
да ће одржати 111. редовну сједницу у понедељак, 22. априла 2019. године, са почетком у 13.00 часова, у сали за састанке Регулаторне комисије у Требињу, Улица Kраљице Јелене Анжујске број 7.
Д Н Е В Н И    Р Е Д
1. Разматрање и усвајање Записника са 110. редовне сједнице Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске, одржане 15. априла 2019. године, у Требињу.
2. Разматрање Приједлога Правилника о снабдијевању посљедњег избора природним гасом.
3. Разматрање Приједлога Одлуке о висини гарантованих откупних цијена и премија за електричну енергију произведену из обновљивих извора енергије или у ефикасној когенерацији.
4. Разматрање захтјева за одобрење права на подстицај производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији у производном постројењу Мала хидроелектрана „Студена 2″, подносиоца Друштва са ограниченом одговорношћу “ГМ ЕНЕРГИЈА“ Теслић.
5. Разматрање захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији у производном постројењу Мала хидроелектрана „Врбас 2“, подносиоца привредно друштво „ХYДРО ВРБАС“ д.о.о. Зворник.
6. Разматрање захтјева за продужења прелиминарног права на подстицај производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији у когенеративном производном постројењу на биомасу „ФАГУС“, подносиоца привредно друштво „ФАГУС“ д.о.о. Kотор Варош.
Предсједник
Владислав Владичић
Copyright © 2024