REERS

Finansiranje i budžet

Finansiranje rada Regulatorne komisije obezbjeđuje se iz godišnjih naknada od energetskih subjekata, korisnika dozvole za obavljanje jedne ili više energetskih djelatnosti i jednokratnih naknada za dozvole koje izdaje.

Djelatnost Regulatorne komisije se može finansirati i iz donacija na nepovratnoj osnovi od stranih vladinih i nevladinih institucija.

Regulatorna komisija podnosi Narodnoj skupštini Repubike Srpske prijedlog budžeta na usvajanje, prije početka budžetske godine. Takođe, Regulatorna komisija izvještava istu o svom radu najmanje jednom godišnje.

Godišnji finansijski izvještaji o poslovanju Regulatorne komisije se pripremaju u skladu sa međunarodnim računovodstvenim standardima i moraju biti revidirani od strane nezavisnog revizora.

Odluka o usvajanju budžeta za 2004. (Službeni glasnik RS br. 41/04)

Budžet REERS za 2005. (Službeni glasnik RS br. 23/05)

Odluka o usvajanju budžeta za 2005. (Službeni glasnik RS br. 06/05)

Budžet REERS-a za 2006. godinu

Odluka Narodne skupštine RS o usvajanju Budžeta REERS za 2006. (Službeni glasnik RS br. 38/06)

Budžet REERS-a za 2007. godinu

Odluka Narodne skupštine RS o usvajanju Budžeta RERS za 2007. godinu (Službeni glasnik RS br. 128/06)

Budžet RERS-a za 2008. godinu

Odluka Narodne skupštine RS o usvajanju Budžeta RERS za 2008. godinu (Službeni glasnik RS br. 119/07)

Budžet RERS-a za 2009. godinu

Odluka Narodne skupštine RS o usvajanju Budžeta RERS za 2009. godinu (Službeni glasnik RSbr.117/08)

Budžet RERS-a za 2010. godinu

Odluka Narodne skupštine RS o usvajanju budžeta RERS za 2010. godinu (Službeni glasnik RS br. 16/10)

Budžet RERS-a za 2011. godinu

Odluka Narodne skupštine RS o usvajanju Budžeta RERS za 2011. godinu (Službeni glasnik RS br. 136/10)

Budžet RERS-a za 2012. godinu

Odluka Narodne skupštine RS o usvajanju Budžeta RERS-a za 2012. godinu (Službeni glasnik RS br. 125/11)

Budžet RERS-a za 2013. godinu

Odluka Narodne skupštine RS o usvajanju Budžeta RERS-a za 2013. godinu (Službeni glasnik RS br. 39/13 )

Budžet RERS-a za 2014. godinu

Odluka Narodne skupštine RS o usvajanju Budžeta RERS-a za 2014. godinu (Službeni glasnik RS br. 106/13)

Budžet RERS-a za 2015. godinu

Odluka Narodne skupštine RS o usvajanju Budžeta RERS-a za 2015. godinu (Službeni glasnik RS br. 11/15)

Budžet RERS-a za 2016. godinu

Odluka Narodne skupštine RS o usvajanju Budžeta RERS-a za 2016. godinu (Službeni glasnik RS br. 62/16)

Budžet RERS-a za 2017. godinu

Odluka Narodne skupštine RS o usvajanju Budžeta RERS-a za 2017. godinu (Službeni glasnik RS, br. 21/17)

Budžet RERS-a za 2018. godinu

Odluka Narodne skupštine RS o usvajanju Budžeta RERS-a za 2018. godinu (Službeni glasnik RS, br. 21/18)

Budžet RERS-a za 2019. godinu

Odluka Narodne skupštine RS o usvajanju Budžeta RERS-a za 2019. godinu (Službeni glasnik RS, br. 16/19)

Budžet RERS-a za 2020. godinu (ćirilica)                               Budžet RERS-a za 2020. godinu (latinica)

Odluka Narodne skupštine RS o usvajanju Budžeta RERS-a za 2020. godinu (Službeni glasnik RS, br. 20/20)

Copyright © 2020