REERS

Набавка услуге оглашавања у дневним новинама доступним на цијелој територији Републике Српске

11.08.2022.

Кoнкурeнтски зaхтjeв зa дoстaвљaњe пoнудa зa набавку услуге објављивања разних писмена (обавјештења и сл.) у дневним новинама доступним на цијелој територији Републике Српске (црнo-биjeлa штaмпa)

Ознака из Јединственог регистра јавних набавки: 79341000-6 (услуге оглашавања)

Обавјештење о јавној набавци број 837-7-2-99-3-3/22 је објављено на Порталу јавних набавки дана 8. августа 2022. године.

Одлука о додјели уговора, број 01-439-13/22/I-31-82

Copyright © 2024