REERS

Indeks pojmova

Proizvodnjaproizvodnja električne energije u hidroelektranama, termoelektranama i drugim elektranama koje su priključene na prenosnu ili distributivnu mrežu, kao i proizvodnju za vlastite potrebe
Proizvođačpravno ili fizičko lice koje proizvodi električnu energiju
Distribucijaprenošenje električne energije kroz distributivne sisteme srednjeg i niskog napona sa ciljem njene isporuke kupcima
Snabdijevanjepodrazumjeva prodaju, uključujući i preprodaju električne energije kupcima
Snabdijevanje tarifnih kupacapodrazumjeva prodaju električne energije kupcima koji kupuju električnu energiju za vlastite potrebe po regulisanim (propisanim) tarifama
Isporuka električne energijepredaja električne energije iz objekta jednog elektroenergetskog subjekta u objekat drugog elektroenergetskog subjekta ili kupca
Trgovinapodrazumijeva kupovinu i prodaju električne energije
Trgovacpravno lice koje se bavi trgovinom električne energije
Kvalifikovani proizvođačproizvođač koji u proizvodnom objektu proizvodi električnu energiju, koristeći otpad ili obnovljive izvore energije ili kombinovani ciklus proizvodnje toplotne i električne energije na ekonomski primjeren način i u skladu sa mjerama zaštite okoline, na osnovu uslova koje je propisala RERS
Dozvola za obavljanje elektroenergetske djelatnostitehnički ili pravni dokument koji izdaje RERS putem koga se pravnom ili fizičkom licu dozvoljava obavljanje regulisane elektroenergetske djelatnosti poput proizvodnje, distribucije, snabdijevanja/trgovine električnom energijom
Korisnik dozvoleje pravno ili fizičko lice kojem je izdata dozvola za obavljanje elektroenergetske djelatnosti proizvodnje, distribucije, snabdijevanja/ trgovine električnom energijim, te dozvola za izgradnju ili značajniju rekonstrukciju elektroenergetskog objekta
Podnosilac zahtjevaje pravno ili fizičko lice koje podnosi zahtjev RERS-u za izdavanje određene dozvole ili elektroenergetske saglasnosti u skladu sa zakonom
Regulisana kompanijapreduzeće koje obavlja jednu ili više elektroenergetskih djelatnosti utvrđenih zakonom;
Kupacpravno ili fizičko lice koje kupuje električnu energiju
Kvalifikovani kupacsvaki kupac koji je priključen na prenosnu ili distributivnu mrežu i kome je dozvoljeno da električnu energiju kupuje po svom izboru
Nekvalifikovani kupac ili tarifni kupackupac za koga se električna energija dobavlja na regulisani način i po regulisanim cijenama, odnosno u skladu sa ovim Pravilnikom
Javna uslugaobaveza elektroenergetskih kompanija da određene elektroenergetske djelatnosti obavljaju kao javne usluge u skladu sa zakonom i direktivama Evropske Unije
Opšti uslovi za isporuku i snabdijevanje električnom energijomje opšti akt kojim se regulišu energetski i tehnički uslovi, te ekonomski odnosi između proizvodnje i distribucije, korisnika sistema, snabdjevača i krajnjeg kupca električne energije
Operator distributivnog sistema (distributer)pravno lice nadležno za rukovođenje, održavanje i, ako je potrebno, razvijanje distributivnog sistema u određenoj oblasti i, gdje to važi, njegovo povezivanje sa drugim sistemima i za obezbjeđenje dugoročne sposobnosti sistema da ispuni razumne zahtjeve za distribucijom električne energije
Viša silaje svaka situacija koja ne zavisi od korisnika dozvole i koju on ne može kontrolisati, a usljed koje ne može obavljati aktivnosti iz dozvole (elementarne nepogode, ratovi i sl.)
Izgradnjaizgradnja novog ili značajnija rekonstrukcija postojećeg elektroenergetskog objekta
Otvaranje dozvolepostupak koji sprovodi RERS u roku važenja izdate dozvole, kako bi se izvršilo usklađivanje uslova dozvole sa promjenama u zakonskoj regulativi ili radi zaštite opšteg javnog interesa
Javna raspravabilo koja rasprava sazvana od strane RERS-a. Javnost može prisustvovati svim raspravama, međutim, javnost učestvuje u opštim javnim raspravama, a u drugim javnim raspravama samo ako je to odlučeno od strane RERS-a
Poslovnik o raduje Poslovnik o radu Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 96/04)
Značajnija rekonstrukcija

 

podrazumjeva radove na postojećim objektima za proizvodnju ili distribuciju električne energije, kojima se mijenjaju parametri objekta, ali ne uključuje sljedeće:

· zamjenu uređaja i opreme ako se ne mijenjaju kapacitet i napon sa tom zamjenom,

· zamjenu vodiča dalekovoda sa vodičima istog poprečnog presjeka ili jednog poprečnog presjeka više u skladu sa tehničkim pravilima,

· zamjenu jednog ili više stubova,

· zamjenu energetskih kablova ako se nije izmjenio napon,

· instalisanje opreme u postojeće objekte, ako se takva oprema koristi za kontrolu, signalizaciju i zaštitu,

· zamjenu ili rekonstrukciju uređaja ili opreme za koje RERS utvrdi da ne spadaju u značajnu rekonstrukciju.

 

Svjedoklice koje se pojavljuje pod krivičnom i materijalnom odgovornošću da iznese svoja zapažanja putem svjedočenja u postupcima RERS-a. Pravna lica, mogu odrediti fizičko lice, kome su poznate činjenice i raspolaže dokazima da svjedoči u ime i za račun pravnog lica i koje će, ukoliko RERS od njega zatraži, da obezbijedi dokaze

 

Umješačzainteresovano lice koje ima direktni interes da učestvuje u postupku, jer mu je interes različit od opšteg javnog interesa i kome je od strane RERS-a priznato pravo umješača u postupku pred RERS-om
Voditelj postupka/raspravelice koje ima ovlaštenje da u ime RERS-a vodi postupak na javnim sjednicama i javnim raspravama, kako bi se omogućilo funkcionisanje RERS-a

 

Zainteresovano licefizičko ili pravno lice koje izrazi želju da učestvuje u bilo kojoj fazi postupka pred RERS-om, ali ne želi da ostvari status stranke u postupku ili umješača

 

ZakonZakon o električnoj energiji Republike Srpske objavljen u „Službenom glasniku Republike Srpske“ broj 66/02, 29/03, 86/03 i 111/04

 

Proizvođač za vlastite potrebepravno ili fizičko lice koje električnu energiju proizvodi za vlastite potrebe

 

Rezervni snabdjevačsnabdijevača koga RERS na nediskriminirajući i transparentan način odredi da preuzme odgovornost za snabdijevanje električnom energijom određene grupe kupaca u slučaju kada primarni snabdjevač ne ispunjava ugovorene obaveze i prestane da vrši snabdijevanje te grupe kupaca

 

Regulatorna naknadagodišnji novčani iznos koji korisnik dozvole uplaćuje RERS-u za usluge nadgledanja i primjene dozvole, a određuje se posebnom odlukom RERS-a na bazi budžeta RERS-a usvojenog od strane Narodne skupštine Republike Srpske i može se vremenom mijenjati

 

Jednokratna regulatorna naknada (regulatorna taksa)je naknada koja se uplaćuje RERS-u prilikom predaje zahtjeva za obradu podnesenog zahtjeva

Alokacija troškovaRaspored troškova proizvodnje, prenosa, distribucije i snabdijevanja električnom energijom, na tarifne elemente i na kategorije potrošnje i grupe kupaca.

 

Bazna godinaReferentna godina u odnosu na koju se vrši utvrđivanje i odobravanje potrebnog prihoda regulisanog preduzeća.

 

Dizajn tarifaSkup načela i postupaka kojim se utvrđuju tarifni elementi, različite kategorije potrošnje i grupe kupaca, čijom primjenom u dnevnim intervalima i sezonama se određuju tarifni stavovi i uspostavljaju odnosi između njih u skladu sa ciljevima i načelima regulacije elektroenergetskog sektora .

 

Dugoročni granični trošak mjernog mjesta kupca

 

 

 

Godišnji prihod potreban da se nadoknade fiksni troškovi rada i održavanja distributivnog sistema kojim se obezbjeđuje priključenje novog potrošača na postojeću mrežu i stabilno napajanje, te troškovi očitanja, obrade podataka, fakturisanja i naplate za izvršene usluge.

 

Dugoročni granični trošak kapaciteta distribucije

 

 

 

Godišnji prihod potreban da se nadoknade ukupni izdaci u najjeftinije kapitalno ulaganje radi podmirenja dodatnog kilovata potrošnje distributivnog sistema. Ovi izdaci obuhvataju ukupno ulaganje u izgradnju i instalaciju dodatnog kapaciteta jedinične snage (ukupno ulaganje / dodatni kapacitet postrojenja), uključujući fiksne troškove rada i održavanja postrojenja po jedinici tokom upotrebnog vijeka postrojenja.

 

Dugoročni granični trošak proizvodnog kapaciteta

 

Godišnji prihod potreban da se nadoknade ukupni izdaci u najjeftinije kapitalno ulaganje u proizvodni resurs radi podmirenja dodatnog kilovata opterećenja. Ovi izdaci obuhvataju ukupno ulaganje u izgradnju i instalaciju proizvodnog postrojenja sa najjeftinijom tehnologijom i fiksne troškove rada i održavanja tog postrojenja, radi podmirenja dodatnog jediničnog opeterećenja. Izbor tehnologije se vrši bez obzira na cijenu energije koja se proizvodi takvom tehnologijom.

 

Elektroenergetski bilansUravnotežen plan proizvodnje i potrošnje električne energije u Republici Srpskoj, uključujući isporuku i preuzimanje energije izvan elektroenergetskog sistema RS. Elektroenergetski bilans RS donosi Vlada RS koji je prethodno usaglašen sa NOS-om.

 

Funkcionalna alokacija troškovaRazvrstavanje troškova električne energije po funkciji u kojoj su nastali na troškove proizvodnje, prenosa, distribucije ili snadbijevanja.

 

Istovremeno vršno opterećenjeOpterećenje kupca, grupe kupaca ili kategorije potrošnje postignuto u vremenu vršnog opterećenja elektroenergetskog sistema.

 

Kategorija potrošnjePodjela potrošača na osnovu karakteristika potrošnje električne energije, prema naponu na mjestu preuzimanja, vremenu potrošnje, maksimalnom opterećenju, vrsti mjernih uređaja i namjeni korišćenja električne energije.

 

Krajnji kupacKupac koji kupuje električnu energiju za vlastite potrebe i korišćenje.

 

Kratkoročni granični trošak energijeUkupan trošak proizvodnje dodatne jedinice električne energije na datom kapacitetu.

 

Licencirana sredstvaStalna (materijalna i nematerijalna) sredstva kojima se obavlja elektroenergetska djelatnost (proizvodnja, distribucija i snabdijevanje električnom energijom) na regulisanom tržištu za čije obavljanje je potrebna dozvola RERS-a.

 

Marginalni (granični) trošak sistemaCijena energije iz elektrane koja se, prema redoslijedu dispečiranja po cijeni, posljednja uključuje u sistem radi obezbjeđenja potrebne snage.

 

Mjerno mjesto kupca

 

Mjesto na kojem su ugrađeni uređaji za mjerenje električne energije koju kupac preuzima iz elektroenergetskog sistema radi potrošnje.

 

Neistovremeno vršno opterećenje

 

Registrovano vršno opterećenje kupca, grupe kupaca ili kategorije potrošnje postignuto u bilo koje vrijeme, bez obzira na vrijeme vršnog opterećenja sistema.

 

Nezavisni operator sistema

 

Pravno lice koje ima dozvolu da upravlja pogonom i dispečiranjem prenosne mreže.

 

Obračunska snagaTarifni elemenat u kojem se mjeri i izražava proizvodni, prenosni i distributivni kapacitet, potreban da se podmiri maksimalno opterećenje kupca u svakom trenutku tokom obračunskog perioda.
Obračunska stopa godišnje naknade za povrat ulaganjaGodišnja stopa izražena u postotcima kojom se iznos kapitalnog ulaganja svodi na godišnji iznos prihoda potrebnog da se ulaganje nadoknadi (carrying charge rate).

 

Odobreni potrebni prihodIznos prihoda potreban elektroenergetskom preduzeću da nadoknadi sve opravdane troškove nastale obavljanjem licencirane djelatnosti kojeg odobri RERS za određivanje tarife.

 

Proizvodnja na pragu elektraneUkupna proizvodnja generatorskih postrojenja elektroenergetskog preduzeća umanjena za vlastitu potrošnju preuzetu sa otcjepa elektrane i gubitke na generatorskom transformatoru, a koja se predaje u elektroenergetsku mrežu.

 

Prosječna ponderisana stopa povrataStopa povrata na potrebna neto stalna sredstva i trajna obrtna sredstva za obavljanje regulisane djelatnosti koju odobrava RERS prema strukturi izvora iz kojih se finansira (vlasnički i pozajmljeni kapital) i koja se primjenjuje za određivanje tarifa u elektroenergetskoj djelatnosti.

 

Regulisana djelatnostElektroenergetska djelatnost proizvodnje, prenosa, distribucije, trgovine i snabdijevanja električnom energijom za čije obavljanje je potrebna dozvola Regulatora u skladu sa Zakonom (licencirana djelatnost).

 

Regulisane cijeneCijene proizvoda i usluga elektroenergetske djelatnosti u sistemu obavezne javne usluge koje utvrđuje Regulator.

 

Snabdjevač električnom energijom nergijom

 

Korisnik dozvole za snabdijevanje kupaca električnom energijom.
Tarifni periodPeriod za koji važe tarifni stavovi za korisnike distributivnih sistema i tarifni stavovi za nekvalifikovane kupce električne energije koje odobrava Regulator.

 

Tarifni elementiObračunske veličine tarifnog sistema u kojima se mogu izraziti učinci preduzeća – korisnika dozvole za obavljanje elektroenergetske djelatnosti i obračunati naknade za takve učinke.

 

Tarifni sistemSistem kriterijuma i pravila koji sadrži: tarifne elemente, način njihove primjene u određenim dnevnim intervalima i sezonama za kategorije potrošnje i grupe kupaca i tarifne stavove za obračun cijene prenesene / utrošene električne energije.

 

Tarifni stavTarifni elementi primijenjeni na grupe kupaca za različite dnevne intervale i sezone, sa pripadajućim jediničnim cijenama.

 

Trajna obrtna sredstvaProsječno stanje potrebnih obrtnih sredstava za obavljanje regulisane djelatnosti koje RERS priznaje i koja se uključuju u regulativnu osnovu.

 

Trošak priključkaUkupno ulaganje u izgradnju i instalaciju priključka krajnjeg kupca na distributivnu mrežu i jednokratno ulaganje radi obezbjeđenja uslova za priključenje koje kupac nadoknađuje prilikom priključenja, u skladu sa članom 63. i 64. Zakona o električnoj energiji („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 66/02, 29/03, 86/03 i 111/04), (u daljem tekstu: Zakon).

 

Tržišna cijena energijeCijena električne energije na tržištu na kojem kupci i prodavci električne energije iz Republike Srpske mogu trgovati električnom energijom.

 

Unakrsno subvencionisanjeAlokacija troškova regulisanih djelatnosti na kategorije potrošnje i/ili grupe kupaca koja nije zasnovana na direktnoj zavisnosti i/ili uzročnosti nastanka troškova tako da jedna grupa snosi troškove koji su trebali biti alocirani na drugu grupu.
Podnesakzahtjev, žalbu, prijedlog, prijavu, odgovor, prigovor i druga saopštenja kojima se fizičko ili pravno lice u okviru postupka, obraća RERS-u;
Nepotpun podnesakpodnesak koji sadrži formalni, suštinski ili proceduralni nedostatak da bi se postupalo po njemu, ili je nerazumljiv i nije u skladu sa odredbama ovog Pravilnika ili drugih propisa RERS-a;
Zahtjevpodnesak kojim fizičko ili pravno lice pokreće postupak pred RERS-om;
Podnosilac zahtjevapravno ili fizičko lice koje podnosi zahtjev za pokretanje postupka pred RERS-om;
Žalbapodnesak upućen RERS-u radi pokretanja drugostepenog postupka u slučajevima utvrđenim Zakonom;
Podnosilac žalbefizičko ili pravno lice koje podnosi žalbu za pokretanje postupka pred RERS-om u slučajevima utvrđenim Zakonom;
Nepotpuna žalbažalba koja sadrži formalni, suštinski ili proceduralni nedostatak, da bi se po njoj postupilo, ili je nerazumljiva i nije u skladu sa odredbama ovog Pravilnika ili drugih propisa RERS-a;
Stranka u postupkufizičko ili pravno lice po čijem je zahtjevu postupak pokrenut ili protiv koga se vodi postupak i kome je RERS utvrdio taj status;
Proceduralni podnesakdokument dostavljen RERS-u o nekom proceduralnom pitanju u postupku;
Protivna stranadrugu stranku u postupku na koju se odnosi predmet zahtjeva, žalbe ili istrage RERS-a, odnosno čija radnja ili propuštanje je predmet postupanja RERS-a;
Pisani medijjedno od štampanih sredstava javnog informisanja koje je dostupno na cijeloj teritoriji Republike Srpske;
Učesnik u postupkustranke u postupku i umješače.
  
SKRAĆENICE 
  
RERSRegulatorna komisija za energetiku Republike Srpske (Regulator)
DERKDržavna regulatorna komisija za električnu energiju Bosne i Hercegovine
FERKRegulatorna komisija za električnu energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine
NOSNezavisni operator sistema prenosne mreže
OBObrazac
Copyright © 2024