REERS

Набавка рачунарске опреме путем конкурентског захтјева

22.10.2019.

Набавка рачунарске опреме путем конкурентског захтјева

Ознака из Јединственог регистра јавних набавки: 30200000-1

Обавјештење број 837-7-1-148-3-3/19 објављено на Порталу јавних набавки 22.10.2019. у 13:18 часова.

Одлука о додјели уговора број 01-365-15/19/И-112-115 од 14.11.2019.

Copyright © 2024