REERS

Закључак о спајању Захтјева за одобрење прелиминарних права на подстицај производње ел. енергије – „ЕОЛ ПРВИ“ д.о.о. Невесиње

20.03.2019.

Број: 01-498-11/18/Р-106-44
Датум: 20.03.2019. године

На основу одредбе члана 115. и 208. Закона о општем управном поступку (Службени гласник Републике Српске, број 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18) и члана 33. став 1. тачка д. Пословника о раду Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске (Службени гласник Републике Српске, број 59/10), одлучујући о захтјевима за одобрење прелиминарног права на подстицај производње електричне енергије у производним постројењима вјетропарка „Трусина“, општина Невесиње, привредног друштва „ЕОЛ ПРВИ“ д.о.о. Невесиње, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 106. редовној сједници, одржаној 20. марта 2019. године, у Требињу, донијела је

З А K Љ У Ч А K

Захтјеви за одобрење прелиминарног права на подстицај производње електричне енергије у виду права на обавезан откуп по гарантованој откупној цијени у производним постројењима вјетропарка „Трусина“, општина Невесиње и то:
– Захтјев за одобрење прелиминарног права на подстицање производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији у производном постројењу „Рупари“, број 73/2018 од 24.12.2018. године, заведен у Регулаторној комисији под бројем 01-498-1/18,
– Захтјев за одобрење прелиминарног права на подстицање производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији у производном постројењу „Џинов до“, број 69/2018 од 24.12.2018. године, заведен у Регулаторној комисији под бројем 01-499-1/18,
– Захтјев за одобрење прелиминарног права на подстицање производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији у производном постројењу „Kучајница“, број 71/2018 од 24.12.2018. године, заведен у Регулаторној комисији под бројем 01-500-1/18,
– Захтјев за одобрење прелиминарног права на подстицање производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији у производном постројењу „Дубац“, број 67/2018 од 24.12.2018. године, заведен у Регулаторној комисији под бројем 01-501-1/18 и
– Захтјев за одобрење прелиминарног права на подстицање производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији у производном постројењу „Цвјетов кук“, број 65/2018 ид 24.12.2018. године, заведен у Регулаторној комисији под бројем 01-502-1/18.
привредног друштва „ЕОЛ ПРВИ“ д.о.о. Невесиње, рјешаваће се у једном поступку.

О б р а з л о ж е њ е

Дана 25.12.2018. године, привредно друштво „ЕОЛ ПРВИ“ д.о.о. Невесиње (у даљем тексту: подносилац захтјева) поднијело је Регулаторној комисији за енергетику Републике Српске (у даљем тексту: Регулаторна комисија), захтјеве за одобрење прелиминарног права на подстицај производње електричне енергије, у виду права на обавезан откуп по гарантованој откупној цијени, у производним постројењима вјетропарка „Трусина“, општина Невесиње, како слиједи:
– Захтјев за одобрење прелиминарног права на подстицање производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији у производном постројењу „Рупари“, број 73/2018 од 24.12.2018. године, заведен у Регулаторној комисији под бројем 01-498-1/18,
– Захтјев за одобрење прелиминарног права на подстицање производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији у производном постројењу „Џинов до“, број 69/2018 од 24.12.2018. године, заведен у Регулаторној комисији под бројем 01-499-1/18,
– Захтјев за одобрење прелиминарног права на подстицање производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији у производном постројењу „Kучајница“, број 71/2018 од 24.12.2018. године, заведен у Регулаторној комисији под бројем 01-500-1/18,
– Захтјев за одобрење прелиминарног права на подстицање производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији у производном постројењу „Дубац“, број 67/2018 од 24.12.2018. године, заведен у Регулаторној комисији под бројем 01-501-1/18 и
– Захтјев за одобрење прелиминарног права на подстицање производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији у производном постројењу „Цвјетов кук“, број 65/2018 ид 24.12.2018. године, заведен у Регулаторној комисији под бројем 01-502-1/18.
Након разматрања поднесених захтјева утврђено је да су сви захтјеви поднесени од стране истог подносиоца, односно привредног друштва „ЕОЛ ПРВИ“ д.о.о. Невесиње, те да се поднесени захтјеви заснивају на истом или сличном чињеничном стању и истом правном основу.
На основу одредбе члана 27. Закона о обновљивим изворима енергије и ефикасној когенерацији (Службени гласник Републике Српске, број 39/13, 108/13 и 79/15) и одредбе члана 32. Правилника о подстицању производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији (Службени гласник Републике Српске, број 114/13, 88/14 и 43/16), Регулаторна комисија је надлежна да одлучује о свих пет поднесених захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај производње електирчне енергије из обновљивих извора, тако да Регулаторна комисија има стварну надлежност да одлучује о поднесеним захтјевима за одобрење прелиминарног права на подстицај производње електричне енергије у производним постројењима вјетропарка „Трусина“, општина Невесиње.
С обзиром на наведене околности, утврђено је да су се у цјелости испунили услови да се поднесени захтеви разматрају и рјешавају у једном поступку у смислу одредбе члана 115. Закона о општем управном поступку.
Имајући у виду наведени чињенични и правни основ, одлучено је као у диспозитиву овога закључка, односно да се поднесени захтјеви за одобрење прелиминарног права на подстицај производње електричне енергије у наведеним производним постројењима вјетропарка „Трусина“, општина Невесиње, привредног друштва „ЕОЛ ПРВИ“ д.о.о. Невесиње, рјешавају у једном поступку.

Предсједник
Владислав Владичић

Copyright © 2024