REERS

Закључак о спајању Захтјева за издавање дозвола за изградњу вјетроелектрана – „ЕОЛ ПРВИ“ д.о.о. Невесиње

20.03.2019.

Број:01-493-5/18/Р-106- 42
Датум: 20.03.2019. године

На основу одредбе члана 115. и 208. Закона о општем управном поступку („Службени гласник Републике Српске“, број 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18) и члана 33. став 1. тачка д. Пословника о раду Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске („Службени гласник Репу
блике Српске“, број 59/10), одлучујући о захтјевима за издавање дозвола за изградњу вјетроелектрана, привредног друштва „ЕОЛ ПРВИ“ д.о.о. Невесиње, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 106. редовној сједници, одржаној 20. марта 2019. године, у Требињу, донијела је

З А K Љ У Ч А K

Захтјеви за издавање дозвола за изградњу вјетроелектрана и то:
– Захтјев за издавање дозволе за изградњу Вјетроелектране „Рупари“ број 81/2018, од 24.12.2018. године, заведен у Регулатоној комисији под бројем 01-493-2/18,
– Захтјев за издавање дозволе за изградњу Вјетроелектране „Џинов До“ број 83/2018, од 24.12.2018. године, заведен у Регулатоној комисији под бројем 01-494
-1/18,
– Захтјев за издавање дозволе за изградњу Вјетроелектране „Kучајница“ број 75/2018, од 24.12.2018. године, заведен у Регулатоној комисији под бројем 01-495-1/18,
– Захтјев за издавање дозволе за изградњу Вјетроелектране „Дубац“ број 79/2018, од 24.12.2018. године, заведен у Регулатоној комисији под бројем 01-496-1/18 и
– Захтјев за издавање дозволе за изградњу Вјетроелектране „Цвјетов кук“ број 77/2018 од 24.12.2018. године, заведен у Регулатоној комисији под бројем 01-497-1/18,
привредног друштва „ЕОЛ ПРВИ“ д.о.о. Невесиње, рјешаваће се у једном поступку.

О б р а з л о ж е њ е

Дана 25.12.2018. године, привредно друштво „ЕОЛ ПРВИ“ д.о.о. Невесиње (у даљем тексту: подносилац захтјева) поднијело је Регулаторној комисији за енергетику Републике Српске (у даљем тексту: Регулаторна комисија), слиједеће захтјеве за издавање дозволе за изградњу вјетроелектрана:
– Захтјев за издавање дозволе за изградњу Вјетроелектране „Рупари“ број 81/2018, од 24.12.2018. године, заведен у Регулатоној комисији под бројем 01-493-2/18, инсталисане снаге 9,9 МW,
– Захтјев за издавање дозволе за изградњу Вјетроелектране „Џинов До“ број 83/2018, од 24.12.2018. године, заведен у Регулатоној комисији под бројем 01-494-1/18, инсталисане снаге 9,9 МW,
– Захтјев за издавање дозволе за изградњу Вјетроелектране „Kучајница“ број 75/2018, од 24.12.2018. године, заведен у Регулатоној комисији под бројем 01-495-1/18, инсталисане снаге 9,9 МW,
– Захтјев за издавање дозволе за изградњу Вјетроелектране „Дубац“ број 79/2018, од 24.12.2018. године, заведен у Регулатоној комисији под бројем 01-496-1/18, инсталисане снаге 9,9 МW и
– Захтјев за издавање дозволе за изградњу Вјетроелектране „Цвјетов кук“ број 77/2018 од 24.12.2018. године, заведен у Регулатоној комисији под бројем 01-497-1/87, инсталисане снаге 9,9 МW.
Након разматрања поднесених захтјева утврђено је да су захтјеви поднесени од стране истог подносиоца, односно привредног друштва „ЕОЛ ПРВИ“ д.о.о. Невесиње,
те да се поднесени захтјеви заснивају на истом или сличном чињеничном стању и истом правном основу.
На основу одредбе члана 51. алинеја 1. и одредбе члана 67. став 1. Закона о електричној енергији (“Службени гласник Републике Српске“, број 8/08, 34/09, 92/09 и 1/11), Регулаторна комисија је надлежна да издаје дозволе за изградњу електроенергетских објеката снаге преко 1 МW, тако да је Регулаторна комисија надлежна да одлучује о свих пет поднесених захтјева за изградњу вјетроелектрана.
С обзиром на наведене околности, утврђено је да су се у цјелости испунили услови да се поднесени захтјеви разматрају и рјешавају у једном поступку у смислу одредбе члана 115. Закона о општем управном поступку.
Имајући у виду наведени чињенични и правни основ, одлучено је као диспозитиву овога закључка, односно да се поднесени захтјеви за издавање дозволе за изградњу вјетроелектрана, привредног друштва „ЕОЛ ПРВИ“ д.о.о. Невесиње, рјешавају у једном поступку.

Предсједник
Владислав Владичић

Copyright © 2024