REERS

Закључак о рјешавању спора – Видовић Драго, Мркоњић Град

23.05.2019.

Број: 01-144-6/19/Р-113-128
Датум: 23.05.2019. године

На основу одредби члана 33. став 1. тачка д. Пословника о раду Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске“, број 59/10) и члана 72. Правилника о јавним расправама и рјешавању спорова и жалби (“Службени гласник Републике Српске“, број 70/10 и 7/19), у поступку рјешавања спора по захтјеву Видовић Драга из Мркоњић Града, против Мјешовитог холдинга „ЕРС“ – МП а.д. Требиње, ЗП „Електрокрајина“ а.д. Бања Лука, у вези са тарифама по којима се испоручује електрична енергија, односно у вези са оспоравањем обрачуна неовлашћено утрошене електричне енергије, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 113. редовној сједници, одржаној 23.05.2019. године, у Требињу, донијела је

З А K Љ У Ч А K

Спор покренут захтјевом Видовић Драга из Мркоњић Града, против Мјешовитог холдинга „ЕРС“ – МП а.д. Требиње, ЗП „Електрокрајина“ а.д. Бања Лука, у вези са тарифама по којима се испоручује електрична енергија, односно у вези са оспоравањем обрачуна неовлашћено утрошене електричне енергије, рјешаваће се у скраћеном поступку.

О б р а з л о ж е њ е

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске (у даљем тексту: Регулаторна комисија) примила је, дана 14.03.2019. године, захтјев за рјешавање спора Видовић Драга из Мркоњић Града (у даљем тексту: подносилац захтјева), којим се оспорава обрачун неовлашћене потрошње на мјерном мјесту наплатни број 219248330, које се налази у мјесту Ступари бб, општина Мркоњић Град, у укупном износу од 2.532,15 KМ. Подносилац у захтјеву, између осталог, наводи да је Мјешовити холдинг „ЕРС“ – МП а.д. Требиње – ЗП „Електрокрајина“ а.д. Бања Лука (у даљем тексту: противна страна), вршио замјену бројила због редовног баждарења, након чега је утвђена неисправност бројила, а потом му је противна страна доставила обавјештење о искључењу од 26.02.2019. године због дуга у износу од 2.637,79 KМ. Подносилац захтјева наводи да се обраћао приговором у писаној форми противној страни, која је одбила као неоснован његов приговор, те се због тога обратио Регулаторној комисији захтјевом за рјешавање спора оспоравајући постојање неовлашћене потрошње.
Регулаторна комисија је размотрила захтјев подносиоца и исти доставила противној страни, ради изјашњења и достављања расположиве документације.
Противна страна је, дана 18.04.2019. године, доставила изјашњење о захтјеву подносиоца и расположиву документацију. У изјашњењу противне стране је, између осталог, наведено да се захтјев подносиоца односи на оспоравање обрачуна неовлашћено утрошене електричне енергије на мјерном мјесту наплатни број 219248330, које се налази у мјесту Ступари бб, општина Мркоњић Град, у укупном износу од 2.532,15 KМ. Са подносиоцем захтјева је закључен уговор о снабдијевању, а мјерно мјесто се налази у објекту, редовно се очитава и редовно се испостављају рачуни за утрошену електричну енергију. Дана 15.01.2019. године, извршена је контрола овог мјерног мјеста којој је присуствовао подносилац захтјева и том приликом је сачињен записник број 1003072 о утврђивању неовлашћене потрошње електричне енергије, који је подносилац захтјева одбио да потпише, али му је исти уручен. Kонтролом је установљено да је бројило број 5985825 оштећено, а неовлашћена потрошња је изведена тако што је поклопац бројила ударцем искривљен, стакло је ђелимично испало, те постоји пролаз између стакла и поклопца, те је кроз стакло вршено заустављање бројчаника, чиме је онемогућавано исправно мјерење потрошње електричне енергије. Ово бројило је достављено Републичком заводу за стандардизацију и метрологију, који је својим извјештајем број 18/1.11/393-23-157/19 од 26.02.2019. године због поменутих неправилности на бројилу, констатовао да је након испитивања утврђено да бројило број 5985825 није исправно. На основу овог извјештаја, противна страна наводи да је извршила обрачун неовлашћене потрошње, будући да се ради о неовлашћеној потрошњи из одредбе члана 89. став 1. тачка б) Општих услова за испоруку и снабдијевање електричном енергијом – у даљем тексту: Општи услови (“Службени гласник Републике Српске“, број 90/12). Противна страна у изјашњењу наводи да је код подносиоца захтјева 06.07.2015. године извршена замјена бројила које је такође било оштећено на сличан начин, али тада није вршен обрачун неовлашћене потрошње. Противна страна наводи да није предузимала мјере за наплату поводом обрачунатог износа неовлашћене потрошње.
Регулаторна комисија је оцијенила да су странке прибавиле довољно доказа на основу којих се може правилно и потпуно утврдити чињенично стање и донијети праведна одлука без посебног саслушања странака на формалној расправи и додатног извођења доказа, па је, на основу одредбе члана 72. Правилника о јавним расправама и рјешавању спорова и жалби, на 113. редовној сједници, 23.05.2019. године, у Требињу, одлучено као у диспозитиву овог закључка, односно да се одлука о захтјеву подносиоца донесе у скраћеном поступку.

Правна поука: На овај закључак, странке могу Регулаторној комисији за енергетику Републике Српске поднијети коментаре у писменој форми у року од 8 дана од дана пријема овог закључка.

Предсједник
Владислав Владичић

Copyright © 2024