REERS

Закључак о рјешавању спора – Милошевић Велибор

20.06.2019.

Број: 01-202-6/19/Р-115-155
Датум: 20.06.2019. године

На основу члана 33. став 1. тачка д). Пословника о раду Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске“, број 59/10) и члана 72. Правилника о јавним расправама и рјешавању спорова и жалби (“Службени гласник Републике Српске“, број 70/10 и 7/19) у поступку рјешавања спора по захтјеву Милошевић Велибора из Братунца, заступаног од стране др Предрага Бароша, адвоката из Бање Луке, против МХ „ЕРС“ – МП а.д. Требиње – ЗЕДП „Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина, у вези са правом на напајање електричном енергијом, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 115. редовној сједници, одржаној 20.06.2019. године, у Требињу, донијела је

З А K Љ У Ч А K

Спор покренут захтјевом Милошевић Велибора из Братунца, заступаног од стране др Предрага Бароша, адвоката из Бање Луке, против МХ „ЕРС“ – МП а.д. Требиње – ЗЕДП „Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина, у вези са правом на напајање електричном енергијом, рјешаваће се у скраћеном поступку.

О б р а з л о ж е њ е

Дана 11.04.2019. године, од стране Републичке управе за инспекцијске послове, Сектор тржишне инспекције – ођељење Бијељина, Регулаторној комисији за енергетику Републике Српске (у даљем тексту: Регулаторна комисија), као стварно надлежном органу, достављен је захтјев за рјешавање спора Милошевић Велибора из Братунца (у даљем тексту: подносилац захтјева), против МХ „ЕРС“ – МП а.д. Требиње – ЗЕДП „Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина (у даљем тексту: противна страна), у вези са правом на напајање електричном енергијом. Подносилац захтјева, који је у овом поступку заступан од стране др Предрага Бароша, адвоката из Бање Луке, обратио се и непосредно Регулаторној комисији, дана 14.05.2019. године, са истим захтјевом. У свом захтјеву подносилац је приговорио на обуставу испоруке електричне енергије од 05.03.2019. године, која је извршена на мјерном мјесту ЕД број 000042010300219005, које се налази у објекту у улици Цара Лазара бб у Братунцу, а који подносилац захтјева користи. Даље је наведено да је противна страна неосновано извршила обуставу испоруке електричне енергије на захтјев Неђељка Бандуке, који није власник, нити посједник наведеног објекта и поред тога што је подносилац захтјева имао закључен уговор о снабдијевању. Подносилац захтјева је навео да је Неђељко Бандука регистрован као крајњи купцац, након што је противној страни доставио Пресуду Врховног суда Републике Српске од 09.11.2017. године и Рјешење РУГИП од 07.02.2018. године. Међутим, даље је указао и да наведеном пресудом Врховног суда Републике Српске није установљено никаво право Неђељку Бандуки, као и да је Рјешење РУГИП од 07.02.2018. године поништено Рјешењем другостепеног органа дана 25.12.2018. године, а што је било познато и противној страни. Даље је указано да је подносилац захтјева изградио и опремио објекат у коме се налази предметно мјерно мјесто, да је редовно измиривао обавезе за испоручену електричну енергију, те да је он још увијек посједник објекта. Такође, подносилац захтјева је навео да му је искључењем електричне енергије причињена и материјална штета. С обзиром на наводе из захтјева и документацију коју је приложио, подносилац тражи да се поново успостави напајање електричном енергијом на предметном мјером мјесту.
Противна страна је, на захтјев Регулаторне комисије, доставила изјашњење о захтјеву подносиоца, дана 07.06.2019. године, у коме је наведено да је на мјерном мјесту ЕД број 0042010300219005, које се налази у објекту у улици Цара Лазара бб у Братунцу, као крајњи купац регистрован Неђељко Бандука из Братунца, а на основу његовог захтјева од 11.02.2019. године. До тада је на мјерном мјесту био регистрован подносилац захтјева, који је од 10.01.2014. године имао закључен уговор о снабдијевању. Kако противна страна наводи, промјена крајњег купца је извршена након што је Неђељко Бандука доставио валидну документацију и то Пресуду Врховног суда Републике Српске број 82 0 П 013468 17 Рев од 09.11.2017. године и Рјешење РУГИП број 21.14-952.1-37/2918 од 07.02.2018. године, на основу кога је Неђељко Бандука уписан као корисник земљишта и објекта са наведеним мјерним мјестом. Даље је наведено да је након тога закључен уговор о снабдијевању са Неђељком Бандуком, те је на његов захтјев, дана 05.03.2019. године, извршена и обустава испоруке електричне енергије мјерном мјесту ЕД број 0042010300219005. У изјашњењу се наводи да је подносилац захтјева поднио приговор на промјену крајњег купца и искључење електричне енергије, али да је приговор одбијен и поред тога што је подносилац редовно измиривао обавезе за испоручену електричну енергију. Противна страна страна је истакла да је промјена крајњег купца и искључење на мјерном мјесту извршено у складу са прописима, те предлаже да се захтјев подносиоца одбије као неоснован.
Регулаторна комисија је оцијенила да су странке прибавиле довољно доказа на основу којих се може правилно и потпуно утврдити чињенично стање и донијети одлука без посебног саслушања странака на формалној расправи и додатног извођења доказа, па је, на 115. редовној сједници, одржаној 20.06.2019. године, донијела закључак о рјешавању овог спора у скраћеном поступку, а све у складу са чланом 72. Правилника о јавним расправама и рјешавању спорова и жалби.

Правна поука:
На овај закључак странке могу поднијети коментаре Регулаторној комисији и то у писаној форми и у року од осам дана од дана достављања.

Предсједник
Владислав Владичић

Copyright © 2024