REERS

Закључак о одржавању опште расправе – Нацрт Правилника о измјенама и допунама Правилника о снабдијевању квалификованих купаца и поступку промјене снабдјевача

20.02.2019.

Број: 01-103-1/19/Р-103-26
Датум: 20.02.2019.

На основу члана 18. став 1. и члана 19. став 1. Статута Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске – Пречишћени текст (Службени гласник Републике Српске, број 6/10), члана 38. став 2. Пословника о раду Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске (Службени гласник Републике Српске, број 59/10) и члана 5. Правилника о јавним расправама и рјешавању спорова и жалби (Службени гласник Републике Српске, број 70/10), Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 103. редовној сједници, одржаној 20.02.2019. године, у Требињу, донијела је

З А К Љ У Ч А К
о одржавању опште расправе

I

Нацрт Правилника о измјенама и допунама Правилника о снабдијевању квалификованих купаца и поступку промјене снабдјевача (у даљем тексту: Нацрт Правилника) упућује се на јавну расправу.

У поступку јавног разматрања Нацрта Правилника, Регулаторна комисија ће одржати општу расправу у Tребињу, дана 05.03.2019. године, у просторијама Регулаторне комисије, са почетком у 11.00 часова.

II

Циљ општe расправe је анимирање заинтересованих лица и јавности да узму активно учешће на расправи изношењем усмених коментара на расправи или подношењем коментара у писаној форми на Нацрт Правилника.

III

Регулаторна комисија објављује обавјештење за јавност о мјесту и термину одржавања општe расправe у једном писаном медију, на интернет страници и огласној табли Регулаторне комисије, те позива заинтересована лица да учествују на расправи и/или доставе своје коментаре у писаној форми на Нацрт Правилника, најкасније до 07.03.2019. године, на начин прописан у обавјештењу за јавност.

Нацрт Правилника ставља се на располагање јавности, ради увида, у просторијама Регулаторне комисије у Требињу, улица Краљице Јелене Анжујске бр. 7 и на интернет страници Регулаторне комисије: „www.reers.ba“.

IV

За водитеља поступка општe расправe именује се Нада Ћеранић, шеф секторa за тарифе и тржиште.

За замјеника водитеља поступка именује се Гордана Мичета, стручни сарадник за праћење и анализу тржишта.

Водитељ поступка руководи поступком расправе и има сва права, обавезе и одговорности утврђене одредбама Правилника о јавним расправама и рјешавању спорова и жалби, Пословника о раду Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске и других аката Регулаторне комисије.

Вријеме за давање коментара може се ограничити у складу са инструкцијама датим током расправе од стране водитеља поступка.

V

Овај закључак ступа на снагу даном доношења и објављује се на огласној табли и интернет страници Регулаторне комисије.

Предсједник
Владислав Владичић

Copyright © 2024