REERS

Закључак о одржавању опште расправе – Нацрт одлуке о висини гарантованих откупних цијена и премија за електричну енергију произведену из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији

29.03.2019.

Број: 01-179-1/19/Р-108-65
Датум: 29.03.2019. године

На основу члана 18. став 1. и члана 19. Статута Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске – Пречишћени текст (Службени гласник Републике Српске, број 6/10), члана 33. став 1. тачка д) Пословника о раду Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске (Службени гласник Републике Српске, број 59/10) и члана 5. Правилника о јавним расправама и рјешавању спорова и жалби (Службени гласник Републике Српске, број 70/10), Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 108. редовној сједници, одржаној 29. марта 2019. године, у Требињу, донијела је

ЗАKЉУЧАK
о одржавању опште расправе
I

Нацрт одлуке о висини гарантованих откупних цијена и премија за електричну енергију произведену из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији упућује се на јавну расправу.
У поступку јавног разматрања Нацрта одлуке, Регулаторна комисија за енерегетику Републике Српске ће одржати општу расправу у Требињу, у четвртак 11. априла 2019. године са почетком у 11.00 часова у сједишту Регулаторне комисије за енерегетику Републике Српске, Kраљице Јелене Анжујске број 7.

II

Циљ опште расправе из тачке И овог закључка је анимирање заинтересованих лица и јавности да узму активно учешће на расправи изношењем усмених коментара на расправи или подношењем коментара у писаној форми на нацрт одлуке.

III

Регулаторна комисија објављује обавјештење за јавност о мјесту и термину одржавања опште расправе у дневним новинама које су доступне на територији Републике Српске, на интернет страници и огласној табли Регулаторне комисије.
Регулаторна комисија позива заинтересована лица да учествују на расправи и/или да доставе своје коментаре у писаној форми на Нацрт одлуке, најкасније до 17. априла 2019. године, на начин прописан у обавјештењу за јавност.
Нацрт одлуке ставља се на располагање јавности у просторијама Регулаторне комисије за енерегетику Републике Српске у Требињу, Kраљице Јелене Анжујске број 7 и на интернет страници Регулаторне комисије за енерегетику Републике Српске www.реерс.ба.

V

За водитеља опште расправе именује се Нада Ћеранић, шеф сектора за тарифе и тржиште.
За замјеника водитеља поступка именује се Гордана Мичета, стручни сарадник за праћење и анализу тржишта.
Водитељ поступка руководи расправом и има сва права, обавезе и одговорности утврђене одредбама Правилника о јавним расправама и рјешавању спорова и жалби, Пословника о раду Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске и другим актима Регулаторне комисије.

VI

Овај закључак ступа на снагу даном доношења и објављује се на огласној табли и интернет страници Регулаторне комисије.

Предсједник
Владислав Владичић

Copyright © 2024