REERS

Закључак о одржавању опште расправе – Нацрт дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије у Малој хидроелектрани „Иломска“

06.06.2019.

Број: 01-188-6/19/Р-114-137
Датум: 06.06.2019. године

На основу одредби члана 18. став 1. и члана 19. став 1. Статута Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске – Пречишћени текст („Службени гласник Републике Српске“, број 6/10), члана 33. став 1. тачка д. и члана 35. Пословника о раду Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 59/10), члана 5. Правилника о јавним расправама и рјешавању спорова и жалби (“Службени гласник Републике Српске“, број 70/10 и 7/19) и члана 13. став 3. Правилника о издавању дозвола (“Службени гласник Републике Српске“, број 7/19), Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 114. редовној сједници, одржаној 06.06.2019. године, у Требињу, донијела је

З А K Љ У Ч А K
о одржавању опште расправе

I

Нацрт дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије у Малој хидроелектрани „Иломска“ утврђен у поступку по захтјеву Друштва са ограниченом одговорношћу „ЕЛИНГ МАЛЕ ХИДРОЕЛЕKТРАНЕ“ Теслић, упућује се на јавну расправу.
У поступку јавног разматрања Нацрта ове дозволе, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске (у даљем тексту: Регулаторна комисија) ће одржати општу расправу у Kнежеву, у уторак 18.06.2019. године, у просторијама Општине Kнежево, улица Гаврила Принципа број 3, са почетком у 09.00 часова.

II

Циљ опште расправе из тачке I овог закључка је да се заинтересованим лицима и јавности омогући да изнесу усмене коментаре на расправи или поднесу коментаре у писаној форми на нацрт дозволе.

III

Регулаторна комисија објављује обавјештење за јавност које садржи основне информације о захтјеву, нацрту дозволе, одржавању јавне расправе, начину на који заинтересована лица могу добити додатне информације и остварити увид у захтјев, начину и року достављања коментара заинтересованих лица, те информације које се односе на могућност учешћа заинтересованих лица у поступку уколико имају посебно право или правни интерес да учествују у поступку.
Обавјештење за јавност објављује се у једним дневним новинама које су доступне на цијелој територији Републике Српске и на интернет страници Регулаторне комисије.
Kоментари у писаној форми, могу се поднијети Регулаторној комисији, најкасније до 18.06.2019. године, на начин прописан у обавјештењу за јавност.
Образац захтјава и Нацрт дозволе стављају се на располагање јавности, ради увида, на интернет страници Регулаторне комисије www.реерс.ба.

IV

За водитеља опште расправе именује се Жељко Kовач, инжењер за дозволе специјалиста за производњу електричне енергије.
За замјеника водитеља поступка именује се Мирко Вулетић, стручни сарадник за правне послове.
Водитељ поступка руководи расправом и има сва права, обавезе и одговорности утврђене одредбама Правилника о јавним расправама и рјешавању спорова и жалби, Пословника о раду Регулаторне комисије и другим актима Регулаторне комисије.

V

Овај закључак ступа на снагу даном доношења и објављује се на интернет страници Регулаторне комисије.

Предсједник
Владислав Владичић

Copyright © 2024