REERS

Закључак о одбацивању Захтјева за издавање сертификата за производно постројење – Фотонапонска електрана „Булози“

20.06.2019.

Број: 01-79-3/19/Р-115-142
Датум: 20.06.2019. године

На основу одредби члана 56. став 2. Закона о општем управном поступку („Службени гласник Републике Српске“, број 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18), члана 33. став 1. тачка д. Пословника о раду Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 59/10) и члана 16. став 2. Правилника о издавању сертификата за производно постројење које производи електричну енергију из обновљивих извора енергије или у ефикасној когенерацији („Службени гласник Републике Српске“, број 112/13, 60/16 и 112/17), одлучујући о Захтјеву за издавање сертификата за производно постројење које користи обновљиви извор енергије Фотонапонску електрану „Булози“, подносиоца Пеђе Спаића, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је, на 115. редовној сједници, одржаној 20.06.2019. године, у Требињу, донијела сљедећи

З А K Љ У Ч А K

ОДБАЦУЈЕ СЕ Захтјев за издавање сертификата за производно постројење које користи обновљиви извор енергије Фотонапонска електрана „Булози“ подносиоца Пеђе Спаића из Пала, као непотпун.

О б р а з л о ж е њ е

Пеђа Спаић из Пала (у даљем тексту: подносилац захтјева), поднио је Захтјев за издавање сертификата за производно постројење које користи обновљиви извор енергије Фотонапонска електрана „Булози“ инсталисане снаге фотонапонских модула 15 кWп (ДЦ), односно инвертора 15 кW (АС) (у даљем тексту: захтјев), који је у Регулаторној комисији за енергетику Републике Српске (у даљем тексту: Регулаторна комисија) примљен, дана 11.02.2019. године, и заведен под бројем 01-79-1/19. Подносилац захтјева је у образац захтјева уписао намјену производног постројења Фотонапонске електране „Булози“ – примопредаја по принципу „нето мјерења“.
Након прегледа поднесеног захтјева и приложене документације, у смислу члана 15. став 1. Правилника о издавању сертификата за производно постројење које производи електричну енергију из обновљивих извора енергије или у ефикасној когенерацији („Службени гласник Републике Српске“, број 112/13, 60/16 и 112/17) – у даљем тексту: Правилник, утврђено је да је захтјев непотпун, како би се по истом могло даље поступати, о чему је Регулаторна комисија, дана 08.03.2019. године, обавијестила подносиоца захтјева. Од подносиоца захтјева је затражено достављање одређених појашњења и недостајуће документације, која се, између осталог, односи на: попуњавање података у обрасцу захтјева у складу са прописима којима је регулисана ова област, непрецизности у изјави о тачности и вјеродостојности достављених података, достављање Уговора о снабдијевању електричном енергијом за објекат крајњег купца Пеђе Спаића који садржи потребне одредбе о приступу мрежи и достављање Уговора о приступу мрежи у случају да Уговор о снабдијевању електричном енергијом за објекат крајњег купца Пеђе Спаића не садржи потребне одредбе о приступу мрежи као доказе да је подносилац захтјева Пеђа Спаић крајњи купац, односно корисник дистрибутивне мреже, Извјештај стручне комисије о извршеном техничком прегледу и евенуални пројекат изведеног стања Фотонапонске електране „Булози“, достављање водоправног акта од надлежног органа за производно постројење прибављаног у складу са прописима о заштити и коришћењу вода, достављање доказа од надлежног органа о испуњавању услова заштите животне средине према Закону о заштити животне средине и другим прописима из области заштите животне средине, достављање рјешења о електроенергетској сагласности за Фотонапонску електрану „Булози“ и за објекат крајњег купца Пеђе Спаића, достављање преиспитаног и усаглашеног Уговора о прикључењу електране на дистрибутивну мрежу, Декларације о прикључку електране и Уговора о приступу електране на дистрибутивну мрежу, достављање Декларације о прикључку за објекат крајњег купца Пеђу Спаића, достављање технолошке шеме и једнополне шеме за Фотонапонску електрану „Булози“ након усаглашавања, достављање преиспитане и евентуално усаглашене Декларације о мјерним мјестима електране, достављање Потврде о упису у регистар пројеката и Регистарски лист, достављање записника и рјешења надлежних инспекција и преглед активности које су проведене по рјешењима истих у задњој години или у привременом раду производног постројења. За отклањање наведених недостатака и допуну захтјева остављен је рок од 30 дана, а подносилац захтјева је упозорен и на посљедице пропуштања овог рока, односно да ће захтјев за издавање сертификата у случају да не буде допуњен у остављеном року, бити одбачен као непотпун.
Подносилац захтјева није поступио по наведеном обавјештењу, нити је Регулаторној комисији достављао било какве доказе, односно није отклонио недостатке на које је био упозорен у обавјештењу у остављеном року од 30 дана.
Имајући у виду ове чињенице, Регулаторна комисија је, на 115. редовној сједници, одржаној 20.06.2019. године, оцијенила да су се испунили услови за одбацивање захтјева, у смислу одредбе члана 56. став 2. Закона о општем управном поступку и одредбе члана 16. став 2. Правилника, те је одлучено као у диспозитиву овог закључка.
Подносиоцу захтјева и даље остаје могућност да поново поднесе захтјев за издавање сертификата, након прибављања недостајућег доказа.
Поука о правном лијеку заснива се на одредби члана 25. Закона о енергетици („Службени гласник Републике Српске“, број 49/09), те члану 5. и 15. Закона о управним споровима (“Службени гласник Републике Српске“, број 109/05 и 63/11).

Поука о правном лијеку: Против овог закључка може се покренути управни спор подношењем тужбе Окружном суду у Требињу у року од 30 дана од дана пријема закључка.

Предсједник
Владислав Владичић

Copyright © 2024