REERS

Закључак о одбацивању Захтјева за издавање дозволе за трговину и снабдијевање природним гасом – „Алумина“ д.о.о. Зворник

23.05.2019.

Број: 01-19-5/19/П-113-125
Датум: 23.05.2019. године

На основу одредби члана 56. став 2. Закона о општем управном поступку („Службени гласник Републике Српске“, број 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18), члана 33. став 1. тачка д. Пословника о раду Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 59/10) и члана 10. став 3. Правилника о издавању дозвола („Службени гласник Републике Српске“, број 7/19), одлучујући по захтјеву подносиоца “Алумина“ Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу, промет и услуге Зворник, за издавање дозволе за обављање дјелатности трговине и снабдијевања природним гасом, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 113. редовној сједници, одржаној 23.05.2019. године, у Требињу, донијела је

З А K Љ У Ч А K

ОДБАЦУЈЕ СЕ Захтјев за издавање дозволе за обављање дјелатности трговине и снабдијевања природним гасом, број А3-040119/04 од 04.01.2019. године, подносиоца “Алумина“ Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу, промет и услуге Зворник, као неуредан.

О б р а з л о ж е њ е

Привредно друштво “Алумина“ Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу, промет и услуге Зворник (у даљем тексту: подносилац захтјева) је било корисник дозволе за обављање дјелатности трговине и снабдијевања природним гасом, која је издата рјешењем Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске (у даљем тексту: Регулаторна комисија) број 01-605-13/13/Р-82-93 од 10.04.2014. године, и која је истекла 10.04.2019. године. У складу са Правилником о издавању дозвола (у даљем тексту: Правилник), подносилац захтјева је Регулаторној комисији, на прописаном обрасцу, поднио Захтјев за издавање нове дозволе за обављање ђелатности трговине и снабдијевања природним гасом, који је у Регулаторној комисији примљен, дана 15.01.2019. године, и заведен под бројем 01-19-1/19.
Након прегледа поднесеног захтјева и приложене документације, утврђено је да захтјев садржи недостатке како би се по истом могло даље поступати, па је од подносиоца захтјева, на основу одредбе члана 10. став 2. Правилника, актом број 01-19-2/19 од 25.01.2019. године, тражено да у року од 30 дана отклони недостатке у поднесеном захтјеву, те да достави недостајућу документацију, која је од битног значаја за одлучивање о захтјеву. Истим актом, подносилац захтјева је упозорен на посљедице пропуштања рока од 30 дана за отклањање недостатака у захтјеву, односно да ће, у том случају, поднесени захтјев закључком бити одбачен као неуредан, а на основу одредбе члана 56. став 2. Закона о општем управном поступку и члана 10. став 3. Правилника.
Подносилац захтјева је доставио допуну захтјева под бројем А3-040319/05 од 04.03.2019. године, која је у Регулаторној комисији запримљена, дана 11.03.2019. године, и заведена под бројем 01-19-3/19. Након прегледа приложене документације у допуни захтјева, утврђено је да нису отклоњени сви недостаци у захтјеву како би се по истом могло даље поступати.
Подносилац уз захтјев није доставио једногодишњи и трогодишњи план пословања који укључују податке о плановима за обављање ђелатности за коју се тражи дозвола, потврде пословних банака да подносилац захтјева располаже довољним властитим средствима или да има могућност кредитног задужења код банке или могућност добијања банкарских гаранција за несметано обављање ђелатности, документацију и информације о станици за компримовање природног гаса коју је изградио и евидентирао у својим средствима (техничке и енергетске карактеристике објекта, податке о њеном раду односно компримовању гаса, уговоре о коришћењу наведене станице и уговоре о продаји компримованог природног гаса са другим лицима), а у складу са одредбама члана 35. и члана 37. Правилника. Такође, није достављена потребна документација о испуњавању услова за издавање дозволе за обављање ђелатности трговине и снабдијевања природним гасом од стране Регулаторне комисије, прописана одредбама члана 10. став 1. тачка 8), 9) Закона о гасу (Службени гласник Републике Српске“, број 22/18), тј. да чланови управе и одговорна лица подносиоца захтјева нису осуђивана за кривична ђела или да им није изречена мјера безбједности забране или заштита мјера забране вршења позива, ђелатности или дужности које су повезане са ђелатношћу за коју је поднијет захтјев за издавање дозволе, као и доказ о мјерама (планови и извјештаји) којима се осигурава квалитет пружања услуга прописаних Законом о гасу.
Након што је Регулаторна комисија, на 108. редовној сједници, одржаној 29.03.2019. године, размотрила захтјев подносиоца за издавање дозволе и приложену документацију уз захтјев, као и осталу достављену документацију у поступку, донесен је Закључак број Р-108-04-03 којим је наложено да се од подносиоца захтјева привредног друштва “Алумина“ Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу, промет и услуге Зворник, још једном затражи да, у року од 30 дана, допуни недостајећу документацију која је неопходна за издавање дозволе за обављање ђелатности трговине и снабдијевања природним гасом. Поступајући по овом закључку, од подносиоца захтјева је актом број 01-19-4/19 од 01.04.2019. године, затражено достављање недостајуће документације и то у року од 30 дана, са упозорењем на посљедице пропуштања.
Kако ни у накнадно остављеном року, подносилац захтјева није извршио допуну захтјева, то су се, у смислу одредби члана 56. став 2. Закона о општем управном поступку и члана 10. став 3. Правилника, стекли услови да се захтјев подносиоца одбаци као неуредан.
С обзиром на наведени чињенични и правни основ, на 113. редовној сједници Регулаторне комисије, одржаној 23.05.2019. године, захтјев је одбачен као неуредан, како је одлучено у диспозитиву овог закључка.
Правна поука заснива се на одредби члана 25. Закона о енергетици („Службени гласник Републике Српске“, број 49/09) и одредбама члана 5. и 15. Закона о управним споровима („Службени гласник Републике Српске“, број 109/05 и 63/11).
Правна поука: Овај закључак је коначан. Против овог закључка може се покренути управни спор подношењем тужбе Окружном суду у Требињу у року од 30 дана од дана пријема закључка.

Предсједник
Владислав Владичић

Copyright © 2024