REERS

Закључак о одбацивању Захтјева за издавање дозволе за изградњу вјетроелектрана – „ЕОЛ ПРВИ“ д.о.о. Невесиње

20.03.2019.

Број:01-493-6/18/Р-106-43
Датум: 20.03.2019. године

На основу члана 208. Закона о општем управном поступку („Службени гласник Републике Српске“, број 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18) и члана 33. став 1. тачка д. Пословника о раду Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, б
рој 59/10), одлучујући о захтјевима за издавање дозвола за изградњу вјетроелектрана, привредног друштва „ЕОЛ ПРВИ“ д.о.о. Невесиње, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је, на 106. редовној сједници, одржаној 20.03.2019. године, у Требињу, донијела

З А K Љ У Ч А K

ОДБАЦУЈУ СЕ захтјеви за издавање дозволе за изградњу вјетроелектрана и то:
– Захтјев за издавање дозволе за изградњу Вјетроелектране „Рупари“ број 81/2018, од 24.12.2018. године, заведен у Регулатоној комисији под бројем 01-493-2/18,
– Захтјев за издавање дозволе за изградњу Вјетроелектране „Џинов До“ број 83/2018, од 24.12.2018. године, заведен у Регулатоној комисији под бројем 01-494-1/18,
– Захтјев за издавање дозволе за изградњу Вјетроелектране „Kучајница“ број 75/2018, од 24.12.2018. године, заведен у Регулатоној комисији под бројем 01-495-1/18,
– Захтјев за издавање дозволе за изградњу Вјетроелект
ране „Дубац“ број 79/2018, од 24.12.2018. године, заведен у Регулатоној комисији под бројем 01-496-1/18 и
– Захтјев за издавање дозволе за изградњу Вјетроелектране „Цвјетов кук“ број 77/2018 од 24.12.2018. године, заведен у Регулатоној комисији под бројем 01-497-1/18,
привредног друштва „ЕОЛ ПРВИ“ д.о.о. Невесиње, као непотпуни.

О б р а з л о ж е њ е

Дана 25.12.2018. године, привредно друштво „ЕОЛ ПРВИ“ д.о.о. Невесиње (у даљем тексту: подносилац захтјева) је Регулаторној комисији за енергетику Републике Српске (у даљем тексту: Регулаторна комисија) поднијело слиједеће захтјеве за издавање дозволе за изградњу вјетроелектрана:
– Захтјев за издавање дозволе за изградњу Вјетроелек
тране „Рупари“ број 81/2018, од 24.12.2018. године, заведен у Регулатоној комисији под бројем 01-493-2/18,
– Захтјев за издавање дозволе за изградњу Вјетроелектране „Џинов До“ број 83/2018, од 24.12.2018. године, заведен у Регулатоној комисији под бројем 01-494-1/18,
– Захтјев за издавање дозволе за изградњу Вјетроелектране „Kучајница“ број 75/2018, од 24.12.2018. године, заведен у Регулатоној комисији под бројем 01-495-1/18,
– Захтјев за издавање дозволе за изградњу Вјетроелектране „Дубац“ број 79/2018, од 24.12.2018. године, заведен у Регулатоној комисији под бројем 01-496-1/18 и
– Захтјев за издавање дозволе за изградњу Вјетроелектране „Цвјетов кук“ број 77/2018 од 24.12.2018. године, заведен у Регулатоној комисији под бројем 01-497-1/18.
У овом случају је утврђено да су сви захтјеви поднесени од стране истог подносиоца, односно привредног друштва „ЕОЛ ПРВИ“ д.о.о. Невесиње, те да се поднесени захтјеви заснивају на истом или сличном чињеничном стању и истом правном основу. На основу члана 51. став 1. и члана 67. став 1. Закона о електричној енергији, Регулаторна комисија је надлежна да одлучује о свих пет поднес
ених захтјева за изградњу вјетроелектрана. С обзиром на наведене околности, утврђено је да су се у цјелости испунили услови да се поднесени захтеви разматрају и рјешавају у једном поступку у смислу одредбе члана 115. Закона о општем управном поступку, те је, на 106. редовној сједници, одржаној 20.03.2019. године, донесен закључак број 01-493-5/18/Р-106-42 да се ови захтјеви ријеше у једном поступку.
Прегледом достављених захтјева и приложене документације, утврђено је да је подносилац захтјева уз захтјеве приложио Студију о процјени утицаја на животну средину за пројекат изградње „Вјетропарк Трусина“ инсталисане снаге 51 МW у општини Невесиње урађене од стране „Института заштите, екологије и информатике“ Бања Лука од јула 2013. године и Рјешење о одобравању Студије утицаја на животну средину број 15.04-96-29/13 од 09.07.2013. године донијето од стране Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију Бања Лука. Наведено рјешење о одобравању Студије утицаја на животну средину подлијеже ревизији након пет година од дана доношења. Прегледом је утврђено да подносилац, с обзиром да је рок за ревизију Рјешења о одобравању Студије утицаја на животну средину, чији је саставни дио и сама студија, истекао 09.07.2018. године, није уз захтјеве доставио доказ о ревизији наведеног рјешења.

Такође, подносилац је уз захтјеве доставио и Уговор о концесији за изградњу и коришћење парка вјетрењача на локацији Трусина, општина Невесиње од 19.10.2012. године, као и Анекс И од 04.09.2014. године, Анекс ИИ од 17.12.2014. године и Анекс ИИИ од 07.11.2016. године. Увидом у Анекс ИИИ Уговора о концесији за изградњу и коришћење парка вјетрењача на локацији Трусина, општина Невесиње утврђено је да је одређен рок за изградњу, прикључење, укључујући и пробни рад и иситивање вјетропарка Трусина до 31.12.2017. године. Подносилац уз захтјеве није доставио доказ о продужењу наведеног рока за изградњу, прикључење, укључујући и пробни рад и иситивање вјетропарка Трусина.
Одредбом члана 32. Правилника о издавању дозвола – у даљем тексту: Правилник („Службени гласник Републике Српске“, број 7/19) прописано је који се документи прилажу уз захтјев за издавање дозволе за изградњу, а тачком е) овога члана је прописано да се уз захтјев обавезно прилаже и овјерена студија о процјени утицаја на животну средину, у складу прописима. Тачком к) овога члана је,
такође, прописано да се уз захтјев обавезно прилаже и уговор о концесији у складу са прописима о дођели концесије.
Имајући у виду напријед наведено, утврђено је да сви захтјеви подносиоца садрже недостатке да би се по њима даље могло поступати, те је од подносиоца захтјева, актима од 23.01.2019. године, затражено да отклони наведене недостатке, односно да, између осталог, достави Рјешење о одобравању Студије утицаја на животну средину и доказ о регулисању концесије у погледу рока изградње. Истим актима, подносиоцу је остављен рок од 30 дана за употпуњавање захтјева, како би се даље могло поступити по захтјевима, те је подносилац захтјева, у смислу одредбе члана 56. став 2. Закона о општем управном поступку и члана 10. став 2. Правилника, упозорен на посљедице пропуштања остављеног рока, односно упозорен је да ће се у том случају захтјеви одбацити као непотпуни.
Регулаторна комисије је, дана 20.02.2019. године, зап
римила допуну наведних захтјева од 19.02.2019. године. Наведеним допунама подносилац је, како наводи доставио дио документације тражене актима Регулаторне комисије од 23.01.2019. године, те је изнио приједлог да му се одобри рок од 45 дана у коме би се требало ријешити претходно питање с обзиром да је дошло до застоја у процедури издавања Анекса ИВ Уговора о концесији. Овај приједлог се није могао прихватити из разлога што се не ради о претходном питању као правном питању које се појавило у поступку, већ о чињеничној и доказној подлози коју је странка требала приложити уз захтјев на основу напријед наведених одредби Правилника. Поред тога, подносилац захтјева ни у допуни захтјева није доставио тражене документе – Рјешење о одобрава
њу Студије утицаја на животну средину и доказ о регулисању концесије у погледу рока изградње.
С обзиром на напријед наведено, несумњиво је утврђено да подносилац уз захтјеве није доставио сву потребну документацију, коју је био дужан доставити на основу одредбе члана 32. тачке е) и к) Правилника, због чега су захтјеви подносиоца непотпуни, те је захтјеве требало одбацити.
С обзиром на наведени чињенични и правни основ, на 106. редовној сједници Регулаторне комисије, одржаној 20. марта 2019. године, одлучено је као у диспозитиву овога закључка.
Правна поука заснива се на одредби члана 25. Закона о енергетици („Службени гласник Републике Српске“, број 49/09) и одредбама члана 5. и 15. Закона о управним споровима („Службени гласник Републике Српске“, број 109/05 и 63/11).

Правна поука: Овај закључак је коначан. Против овог закључка може се покренути управни спор подношењем тужбе Окружном суду у Требињу у року од 30 дана од дана пријема овог закључка.

Предсједник
Владислав Владичић

Copyright © 2024