REERS

Сектор за дозволе и техничке послове

Опште информације

Правилник о издавању дозвола

Правилником о издавању дозвола прописује се поступак за издавање, продужење, измјену и допуну, пренос, поништење и одузимање дозвола за обављање енергетских дјелатности (електроенергетске дјелатности, дјелатности из сектора природног гаса и дјелатности у области нафте и деривата нафте) и изградњу електроенергетских објеката, критеријуми за издавање, услови дозвола, врсте, садржај и период важења дозвола као и начин вођења регистра издатих и одузетих  дозвола и начин њиховог надгледања.

Врсте дозвола

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске издаје сљедеће дозволе:

1. У електроенергетском сектору:

 • дозволу за обављање дјелатности производње електричне енергије у хидроелектранама, термоелектранама, термоелектранама са интегрисаним рудницима и осталим електранама, снаге преко 1 МW,
 • дозволу за обављање дјелатности дистрибуције електричне енергије, у смислу преношења електричне енергије на средњенапонској и нисконапонској мрежи у сврху испоруке електричне енергије купцима,
 • дозволу за обављање дјелатности снабдијевања тарифних купаца електричном енергијом,
 • дозволу за обављање дјелатности трговине и снабдијевања електричном енергијом на територији Босне и Херцеговине,
 • дозволу за изградњу електроенергетског објекта снаге преко 1 МW.

2. У сектору природног гаса:

 • дозволу за обављање дјелатности производње природног гаса,
 • дозволу за обављање дјелатности управљања системом за транспорт природног гаса,
 • дозволу за обављање дјелатности транспорта природног гаса,
 • дозволу за обављање дјелатности дистрибуције и управљања системом за дистрибуцију природног гаса,
 • дозволу за обављање дјелатности складиштења и управљања системом за складиштење природног гаса,
 • дозволу за обављање дјелатности снабдијевања тарифних купаца природним гасом,
 • дозволу за обављање дјелатности трговине и снабдијевања природним гасом.

3. У сектору нафте и деривата нафте, РЕРС издаје:

 • дозволу за обављање дјелатности производње деривата нафте,
 • дозволу за обављање дјелатности транспорта нафте нафтоводима,
 • дозволу за обављање дјелатности транспорта деривата нафте продуктоводима,
 • дозволу за обављање дјелатности складиштења нафте и деривата нафте.

Период важења дозволе

Дозволе се издају на период важења:

 • до 30 година за обављање дјелатности производње електричне енергије и  дјелатности дистрибуције електричне енергије,
 • до петгодина за обављање дјелатности снабдијевања тарифних купаца електричном енергијом и дјелатноститрговине и снабдијевања електричном енергијом на територији Босне и Херцеговине,
 • до шест година за изградњу електроенергетских објеката,
 • од пет година за обављање дјелатности производње природног гаса, управљања транспортним системом за природни гас, транспорта природног гаса, дистрибуције и управљања системом за дистрибуцију природног гаса, складиштења и управљања системом за складиштење природног гаса, снабдијевања тарифних купаца природног гаса и трговине и снабдијевања природним гасом,
 • до пет година за обављање дјелатности производње деривата нафте, транспорта нафте нафтоводима, транспорта деривата нафте продуктоводима и складиштења нафте и деривата нафте.

Дозвола за изградњу електроенергетског објекта престаје да важи уколико грађење или радови нису започети у року одређеном у дозволи, а тај рок не може бити краћи од шест мјесеци нити дужи од двије године.

Дозвола за обављање електроенергетске дјелатности која се први пут издаје од стране РЕРС-а издаје се на период важења до двије године.

 


 

Процедуре издавања дозвола

Поступак издавања дозволе за обављање енергетске дјелатности или издавање дозволе за изградњу електроенергетског објекта, покреће се на захтјев подносиоца.

Подносилац захтјева може бити правно или физичко лице које је уписано у одговарајући регистар.

Правно или физичко лице које намјерава обављати више енергетских  дјелатности дужно је да поднесе захтјев за издавањедозволе за сваку од тих дјелатности посебно.

Захтјев за издавање дозволе се подноси (у писаној и електронској форми) на попуњеном Обрасцу РЕРС-а, чији је саставни дио листа пратеће документације, који је доступан у просторијама и на интернет страници РЕРС-а (у хоризонталном менију Обрасци).

Захтјев за издавање дозволе се сматра комплетним када је уз попуњен образац захтјева поднијета сва пратећа документација и уплаћена једнократна регулаторна накнада.

Обавјештење за јавност о комплетности захтјева за издавање дозволе садржи сажетак захтјева за издавање дозволе, начин на који заинтересована лица могу добити додатне информације, мјесто и начин стављања на располагање документације, начин и рок доставе коментара на захтјев у писаној форми те информације које се односе на стицање статуса умјешача.

РЕРС може провјерити све податке и по потреби извршити преглед објеката, постројења и опреме подносиоца захтјева, у циљу утврђивања чињеница о испуњењу критеријума и услова прописаних за издавање дозволе у било којој фази поступка издавања дозволе.

По утврђивању комплетности захтјева, РЕРС разматра захтјев у погледу испуњености критеријума за издавање дозволе и утврђује нацрт дозволе или доноси другу одлуку о захтјеву на редовној сједници.

РЕРС разматра захтјев према критеријумима прописаним овим правилником, водећи при томе рачуна о општем јавном интересу, безбједности и сигурности снабдијевања електричном енергијом, природним гасом и нафтом и дериватима нафте.

Уколико утврди нацрт дозволе РЕРС доноси закључак о одржавању најмање једне јавне расправе о нацрту, рок за подношење коментара на нацрт дозволе, подношење захтјева за стицање статуса умјешача и др.

Након истека рока за подношење коментара на нацрт дозволе иобраде приспјелих коментара приједлог услова дозволе се доставља члановима РЕРС-а на одлучивање.

Коначну одлуку о издавању дозволе РЕРС доноси на редовној сједници у форми рјешења, чији су саставни дијелови издата дозвола и услови дозволе.

РЕРС ће укључити у дозволу све услове који су потребни да се обезбиједи остварење циљева закона и Правилника о издавању дозвола РЕРС-а.

Copyright © 2024