REERS

Рјешење: Војислав Николић, Власеница

27.09.2018.

Број: 01-234-9/18/Р-93-235
Датум: 27.09.2018.

На основу одредби члана 28. став 1. алинеја 1. Закона о електричној енергији („Службени гласник Републике Српске“, број 8/08, 34/09, 92/09 и 1/11), члана 10. став 1. тачка 9. Статута Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске – Пречишћени текст („Службени гласник Републике Српске“, број 6/10), члана 33. став 1. тачка г. Пословника о раду Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 59/10) и члана 74. Правилника о јавним расправама и рјешавању спорова и жалби („Службени гласник Републике Српске“, број 70/10), у скраћеном поступку рјешавања спора по захтјеву Николић Војислава из Власенице, против МХ „ЕРС“ – МП а.д. Требиње – ЗЕДП „Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина, у вези са правом на напајање електричном енергијом, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 93. редовној сједници, одржаној 27. септембра .2018. године, у Требињу, донијела је

Р Ј Е Ш Е Њ Е

1. ОДБИЈА СЕ захтјев Николић Војислава из Власенице од 18.04.2018. године, у вези са правом на напајање електричном енергијом објекта на мјерном мјесту ЕД број 0044013600011000, које се налази у Власеници, Доњи Шадићи бб, као неоснован.
2. Свака странка сноси своје трошкове које је имала у овом поступку.

О б р а з л о ж е њ е

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске (у даљем тексту: Регулаторна комисија) примила је, дана 03.05.2018. године, захтјев за рјешавање спора Николић Војислава (у даљем тексту: подносилац захтјева) из мјеста Доњи Шадићи код Власенице против МХ „ЕРС“ – МП а.д. Требиње – ЗЕДП „Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина (у даљем тескту: противна страна), у вези са правом на напајање електричном енергијом. У захтјеву подносилац, између осталог, наводи да му је крајем јануара ове године извршена обустава испоруке електричне енергије због дуга у износу од 2.062,94 КМ. Подносилац захтјева наводи да се, дана 02.02.2018. године, обратио са захтјевом за прикључење МХ „ЕРС“ – МП а.д. Требиње – ЗЕДП „Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина, али по овом захтјеву још увијек није поступљено. Поред тога, подносилац захтјева наводи да је вођен судски поступак у вези са наплатом дуга по основу утрошене електричене енергије, да је поднио жалбу против пресуде због пропуштања тражећи повраћај у пређашње стање, да је противна страна покренула извршни поступак и тражила његов прекид до доношења пресуде у парничном поступку. Поред тога, подносилац захтјева наводи да редовно плаћа рачуне за утрошену електричну енергију и да ће наставити са плаћањем рачуна уколико изгуби судски спор, те тражи да му се омогући поновно успостављање права на напајање електричном енергијом.
Након разматрања поднесеног захтјева, од противне стране је, актом број 01-234-2/18 од 28.05.2018. године, затражено изјашњење о захтјеву подносиоца и достављање расположиве документације.
Регулаторна комисија је, дана 19.07.2018. године, те, дана 17.08.2018. године, примила изјашњења противне стране, са расположивом документацијом. У изјашњењима противне стране је, између осталог, наведено да је подносилац захтјева регистрован као крајњи купац на мјерном мјесту ЕД број 0044013600011000 које се налази у Власеници, Доњи Шадићи бб. Као датум укључења овог мјерног мјеста је наведен 01.10.2016. године, када је извршена замјена бројила због истека важења верификациoног жига. Са подносиоцем захтјева је закључен уговор о снабдијевању и издата декларација о прикључку којим је констатована одобрена прикључна снага од 8,1 kW. Мјерни уређај се налази у мјерно-разводном ормару постављеном на зид објекта и редовно је очитаван. Због нередовног измирења рачуна за испоручену електричну енергију, противна страна наводи да је Основном суду у Власеници, дана 25.06.2010. године, поднијела тужбу ради наплате потраживања по основу испоручене електричне енегије у износу од 2.062,94 КМ. Основни суд у Власеници је, поступајући по овој тужби, дана 17.01.2011. године, донио пресуду због пропуштања којом је тужени, односно подносилац захтјева обавезан на исплату износа од 2.062,94 КМ са каматама и трошковима поступка. Након тога, дана 25.08.2011. године, подносилац захтјева је поднио приједлог за поврћај у пређашње стање, а Основни суд у Власеници је, дана 19.07.2017. године, донио рјешење којим се одбија приједлог за повраћај у пређашње стање. Противна страна наводи да је, на основу пресуде због пропуштања, поднијела приједлог за извршење, те након тога приједлог за прекид извршног поступка, након сазнања да је подносилац захтјев поднио приједлог за повраћај у пређашње стање. Међутим, противна страна наводи да јој није познато да ли је подносилац захтјева поднио жалбу на рјешење којим се одбија приједлог за повраћај у пређашње стање. С тим у вези, противна страна наводи да је, дана 29.12.2017. године, примјеном одредби члана 97. и 98. Општих услова за испоруку и снабдијевање електричном енергијом пречишћени текст, у даљем тексту: Општи услови (“Слижбени гласник Републике Српске“, број 90/12), подносиоцу захтјева уручила обавјештење о искључењу, те, дана 29.01.2018. године, извршила искључење мјерног мјеста подносиоца захтјева. Након искључења, подносилац захтјева се, дана 02.02.2018. године, обратио са захтјевом за прикључење, на који му није достављен одговор, већ је поучен о обавези да плати дуг утврђен пресудом Основног суда у Власеници од 17.01.2011. године, као и да му остаје могућност да дуг, утврђен овом пресудом, плати у ратама. Подносилац захтјева не прихвата да плати дуг, те се позива на чињеницу да је поступак по жалби на рјешење којим је одбијен приједлог за повраћај у пређашње стање у току. Уколико подносиалц захтјева достави доказе за своје тврде, односно потврде надлежног суда, да је жалбени поступак и даље у току, противна страна наводи да ће мјерно мјесто поново прикључити на дистрибутивну мрежу. У супротном, услов за поновно прикључење је измирење дуга по основу пресуде и свих други трошкова предвиђених чланом 104. Општих услова. На крају изјашњења, противна страна предлаже да Регулаторна комисија донесе рјешење којим се одбија захтјев подносиоца у вези са оспоравањем искључења мјерног мјеста подносиоца са електродистрибутивне мреже, као неоснован.
Регулаторна комисија је, након што је размотрила све прикупљене доказe у овом поступку, оцијенила да је прибављено довољно доказа на основу којих се може утврдити правилно и потпуно чињенично стање и донијети праведна одлука и без посебног саслушања странака и додатног прикупљања и извођења доказа. С обзиром на то, Регулаторна комисија је, на 91. редовној сједници, одржаној 29.08.2018. године, донијела закључак да се овај спор рјешава у скраћеном поступку и на истој сједници утврдила нацрт рјешења у овом поступку. Ови акти су достављени странкама, којима је указано да у року од осам дана од дана пријема могу доставити коментаре на достављене акте. Такође, на интернет страници и огласној табли Регулаторне комисије је објављено и обавјештење за јавност о рјешавању спора у скраћеном поступку, у којем је такође указано на могућност подношења коментара. У остављеном року, странке нису доставиле коментаре на закључак и нацрт рјешења.
Извршен је увид у захтјев за рјешавање спора од 18.04.2018 као и сљедећу документацију, као доказе подносиоца захтјева: потрду пријема документа од 04.08.2017. године, жалбу од 04.08.2017. године, приједлог за прекид извршног поступка од 09.07.2015. године, захтјев за прикључак електричне енергије од 02.02.0218. године и рачун за електричну енергију за мјесец март 2018. године. Такође је извршен увид у изјашњење противне стране од 13.08.2018. године, као и сљедећу документацију, као доказе противне стране: изјашњење од 10.07.2018. године и 13.08.2017. године, картицу тужбу, картицу текуће потрошње, рачуне за електричну енергију за 2016, 2017. и јануар 2018. године, записник о контроли мјерног мјеста од 10.04.2018. године, декалрацију о прикључку од 21.03.2016. године, уговор о снабдијевању од 08.03.2016. године, обавјештење о искључењу са дистрибутивне мреже од 29.12.2017. године, налог за искључење крајњег купца од 22.01.2018. године, записник о извршеном искључењу крајњег купца од 29.01.2018. године, пресуду због пропуштања од 17.01.2011. године, рјешење Основног суда у Власеници од 19.07.2017. године, картицу купца, картицу обачуна купца – домаћинства, листу за очитање стања бројила – домаћинства и архиву промета.
Након разматрања захтјева подносиоца, изјашњења противне стране и након извршене оцјене прикупљених доказа, како појединачно тако и у њиховој међусобној повезаности, у овом поступку рјешавања спора су утврђене сљедеће чињенице релевантне за одлучивање:
 у евиденцијама противне стране, као крајњи купац у категорији потрошње “домаћинство“, 1. тарифна група, на мјерном мјесту ЕД број 0044013600011000, које се налази у Власеници, Доњи Шадићи бб, регистрован je подносилац захтјева;
 подносилац захтјева је са противном страном, дана 08.03.2016. године, закључио уговор о снабдијевању електричном енергијом;
 мјерно мјесто подносиоца је доступно за очитање, редовно је очитавана потрошња електричне енергије и редовно су испостављани рачуни за утрошену електричну енергију;
 због неблаговременог измирења обавеза по основу испоручене електричне енергије, противна страна је Основном суду у Власеници, дана 25.06.2010. године, поднијела тужбу, ради наплате потраживања по основу испоручене електричне енегије у износу од 2.062,94 КМ;
 Основни суд у Власеници је, дана 17.01.2011. године, донио пресуду због пропуштања бр. 92 0 Мал 023517 10 Мал, којом је подносилац захтјева обавезан да противној страни плати износ од 2.062,94 КМ по основу испоручене електричне енергије, са каматама и трошковима поступка;
 дана 25.08.2011. године, подносилац захтјева је Основном суду у Власеници поднио приједлог за повраћај у пређашње стање;
 дана 09.07.2015. године, противна страна је, због поднесеног приједлога за повраћај у пређашње стање, од Основног суда у Власеници тражила прекид извршног поступка;
 Основни суд у Власеници донио је, дана 19.07.2017. године, рјешење бр. 92 0 Мал 023517 10 Мал којим се одбија приједлог подносиоца за повраћај у пређашње стање;
 дана 04.08.2017. године, подносилац захтјева је Основном суду у Власеници поднио жалбу на рјешење бр. 92 0 Мал 023517 10 Мал, којим је одбијен приједлог подносиоца за повраћај у пређашње стање, о којој ће одлучити Окружни суд у Источном Сарајеву;
 протвина страна је, дана 29.12.2017. године, због дуга по основу испоручене електричне енергије, издала и подносиоцу захтјева доставила обавјештење о искључењу са дистрибутивне мреже, са периодом планираног искључења 22.01. – 25.01. 2018. године;
 како подносилац захтјева није извршио плаћање дуга, овлашћени радиници противне стране су, на основу налога за искључење од 22.01.2018. године, дана 29.01.2018. године извршили искључење објекта подносиоца захтјева са електродистрибутивне мреже, о чему су сачинили сачињен записник о извршеном искључењу крајњег купца по налогу за рад број 63/18;
 подносилац захтјева се, дана 02.02.2018. године, обратио противној страни са захтјевом за прикључење;
 поводом овог захтјева, противна страна подносиоцу захтјева није доставила одговор, већ га је обавијестила да је обавезан да плати дуг утврђен пресудом Основног суда у Власеници од 17.01.2011. године, те о могућности да дуг утврђеновом пресудом плати у ратама;
 подносилац захтјева није платио дуг утврђен пресудом и његов објекат се не напаја електричном енергијом.
На основу наведених чињеница, несумњиво је утврђено да је противна страна, због постојања дуга по основу утрошене електричне енергије, овлашћена да на основу одредбе члана 80. алинеја 3. Закона о електричној енергији („Службени гласник Републике Српске“, број 8/08, 34/09, 92/09 и 1/11), као и одредбе члана 97. став 1. тачка и. Општих услова, изврши обуставу испоруку електричне енергије, уз претходно достављање обавјештења о искључењу. Противна страна је, дана 29.12.2017. године, због дуга по основу испоручене електричне енергије, издала и подносиоцу захтјева доставила обавјештење о искључењу са дистрибутивне мреже. С обзиром да подносилац захтјева није извршио плаћање дуга, овлашћени радиници противне стране су, дана 29.01.2018. године, извршили искључење објекта подносиоца захтјева са електродистрибутивне мреже.
У претходном периоду, противна страна је предузела мјере за наплату потраживања, када је због неблаговременог измирења обавеза по основу испоручене електричне енергије Основном суду у Власеници, дана 25.06.2010. године, поднијела тужбу, ради наплате потраживања по основу испоручене електричне енегије на мјерном мјесту подносиоца захтјева у износу од 2.062,94 КМ. Основни суд у Власеници је, дана 17.01.2011. године, донио пресуду због пропуштања бр. 92 0 Мал 023517 10 Мал, којом је подносилац захтјева обавезан да противној страни плати износ од 2.062,94 КМ по основу испоручене електричне енергије, са каматама и трошковима поступка. Поред тога, противна страна је након доношења ове пресуде Основном суду у Власеници поднијела приједлог за извршење.
Дакле, за одлучивање у овом спору је релевантно постојање дуга по основу утрошене електричне енергије, као основа за обуставу испоруке електричне енергије. Ово додатно потврђује чињеница да је дуг подносиоца по основу утрошене електричне енергије утврђен пресудом Основног суда у Власеници. У ситуацији постојања дуга по основу утрошене електричне енергије, подносилац захтјева не може оставарити право на напајање електричном енергијом његовог објекта, све док се тај дуг не измири према противној страни.
Имајући у виду напријед наведено утврђено чињенично стање, као и наведени правни основ, утврђено је да је захтјев подносиоца у вези са захтјевом за остваривање права на напајање електричном енергијом у цјелости неоснован, те је одлучено као у тачки 1. диспозитива овог рјешења.
С обзиром да се овај спор рјешава у скраћеном поступку и да су трошкови поступка били незнатни, те да ниједна странка у поступку није поднијела захтјев за накнаду трошкова поступка, Регулаторна комисија је, тачком 2. диспозитива овог рјешења, одлучила да свака странка сноси своје трошкове, које је евентуално имала у овом поступку, а на основу члана 27. став 2. Закона о електричној енергији.
Правна поука заснива се на одредби члана 25. став 2. Закона о енергетици (“Службени гласник Републике Српске“, број 49/09) и одредбама члана 5. и 15. Закона о управним споровима (“Службени гласник Републике Српске“, број 109/05 и 63/11).
Правна поука:
Ово рјешење је коначно. Против овог рјешења може се покренути управни спор подношењем тужбе Окружнoм суду у Требињу у року од 30 дана од дана пријема рјешења.

Предсједник
Владислав Владичић

Copyright © 2024