REERS

Рјешење спора: Миле Ерић, Зворник

02.08.2018.

Број: 01-158-9/18/Р-89-191
Датум: 02.08.2018.

На основу одредби члана 28. став 1. алинеја 4. Закона о електричној енергији („Службени гласник Републике Српске“, број 8/08, 34/09, 92/09 и 1/11), члана 10. став 1. тачка 9. Статута Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске – Пречишћени текст („Службени гласник Републике Српске“, број 6/10), члана 33. став 1. тачка г. Пословника о раду Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 59/10) и члана 74. Правилника о јавним расправама и рјешавању спорова и жалби („Службени гласник Републике Српске“, број 70/10), у скраћеном поступку рјешавања спора по захтјеву Ерић Мила из Зворника, против МХ „ЕРС“ – МП а.д. Требиње – ЗЕДП „Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина, у вези са тарифама по којима се испоручује електрична енергија, односно у вези са обрачуном неовлаштене потрошње електричне енергије, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 89. редовној сједници, одржаној 2. августа.2018. године, у Требињу, донијела је

Р Ј Е Ш Е Њ Е

1. УСВАЈА СЕ захтјев Ерић Мила из Зворника од 01.03.2018. године, којим оспорава Рачун за неовлаштену потрошњу електричне енергије број 9000101482 од 23.01.2018. године у износу од 2.230,06 КМ за мјерно мјесто ЕД број 0038511600067009 у насељу Челопек бб у Зворнику, те се налаже МХ „ЕРС“ – МП а.д. Требиње – ЗЕДП „Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина да овај рачун стави ван снаге.
2. НАЛАЖЕ СЕ МХ „ЕРС“ – МП а.д. Требиње – ЗЕДП „Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина да за мјерно мјесто ЕД број 0038511600067009 сачини корекцују обрачуна електричне енегрије примјеном методе прорачуна, за период од годину дана уназад од дана 11.01.2018. године.
3. Свака странка сноси своје трошкове које је имала у овом поступку.

О б р а з л о ж е њ е

Дана 12.03.2018. године, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске (у даљем тексту: Регулаторна комисија) примила је захтјев за рјешавање спора Ерић Мила из Зворника од 01.03.2018. године (у даљем тексту: подносилац захтјева), против МХ „ЕРС“ – МП а.д. Требиње – ЗЕДП „Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина (у даљем тексту: противна страна) у вези са тарифама по којима се електрична енергија испоручује, односно у вези са обрачуном неовлаштене потрошње електричне енергије. Подносилац захтјева је приговорио на обрачун неовлаштене потрошње који му је доставила противна страна, након контроле његовог мјерног мјеста у Зворнику. У поднеску је истакнуто да је тек скидањем пломби са бројила које нису биле оштећене, утврђено да бројило не мјери електричну енергију на двије фазе. Такође, указано је да записником о утврђивању неовлаштене потрошње није констатовано оштећење пломби, нити се затечено стање на лицу мјеста може подвести под неовлаштену потрошњу из члана 89. Општих услова за испоруку и снабдијевању електричном енергијом – Пречишћени текст (“Службени гласник Републике Српске“ број 90/12) – даљем тексту: Општи услови. Подносилац захтјева је истакао и да је противној страни у циљу споразумног рјешавања овог спора, доставио допис у којем је предложио да се обрачун неовлаштене потрошње стави ван снаге и да се изврши корекција обрачуна утрошене електричне енергије. Како противна страна није прихватила овај приједлог, подносилац захтјева се обратио Регулаторној комисији захтјевом за рјешавање спора.
Противна страна је, на захтјев Регулаторне комисије, доставила изјашњење о захтјеву подносиоца, дана 15.06.2018. године, у коме је наведено да је подносилац захтјева у евиденцијама противне стране од 24.01.2006. године евидентиран као крајњи купац у категорији потрошње “домаћинство“, на мјерном мјесту број 0038511600067009, које се налази у насељу Челопек бб, Град Зворник. У изјашњењу је указано, да је мјерно мјесто редовно очитавано и да су подносиоцу редовно испостављани рачуни за утрошену електричну енергију. Указано је и да је против подносиоца захтјева, дана 25.09.2013. године, покренут парнични поступак, ради наплате потраживања за испоручену електричну енергију у износу од 7.301,42 КМ, те да овај поступак још увијек није окончан. Противна страна је навела да је 26.01.2015. године извршена контрола наведеног мјерног мјеста, када је утврђено да је мјерно мјесто технички исправно. Даље се наводи, да је, дана 11.01.2018. године, без присуства крајњег купца, извршена контрола овог мјерног мјеста, када је утврђено, да је поклопац прикључнице на бројилу број 4508112 “насилно повлачен“ и да су мјерни мостови на фазама “Р“ и “С“ помјерени, због чега електрична енергија преко ових фаза није мјерена. Противна страна је истакла да је након обављене контроле мјерног мјеста подносиоца захтјева закључено да се ради о неовлаштеној потрошњи из члана 89. став 1. тачка б) Општих услова, па је подносиоцу захтјева обрачуната неовлаштена потрошња и по том основу му је, дана 23.01.2018. године, фактурисан Рачун број 9000101482, у износу од 2.230,05 КМ. Такође је указано да је 11.01.2018. године на мјерном мјесту подносиоца захтјева извршена замјена бројила, када је умјесто бројила број 4508112 постављено бројило број 276812. Како противна страна наводи, подносилац захтјева је доставио допис у којем је предложио да умјесто фактурисаног обрачуна неовлаштене потрошње плати мањи износ, односно да се изврши корекција обрачуна електричне енергије због грешке у мјерењу. У изјашњењу је указано и да подносилац захтјева не оспорава чињеницу да електрична енергија није мјерена преко двије фаза на бројилу. Имајући у виду напријед наведено изјашњење, противна страна је предложила да се захтјев подносиоца којим оспорава обрачун неовлаштене потрошње одбије као неоснован.
Регулаторна комисија је оцијенила да су странке прибавиле довољно доказа на основу којих се може правилно и потпуно утврдити чињенично стање и донијети праведна одлука и без посебног саслушања странака и додатног прикупљања и извођења доказа, те је, на 87. редовној сједници, одржаној 05.07.2018. године, донијела закључак да се у овом спору донесе одлука у скраћеном поступку. На истој редовној сједници, Регулаторна комисија је утврдила и нацрт рјешења у овом поступку. Закључак и нацрт рјешења су достављени странкама, те је остављена могућност да странке у року од осам дана доставе коментара на наведене акте. На интернет страници и огласној табли Регулаторне комисије објављено је обавјештење за јавност о рјешавању спора у скраћеном поступку, са могућношћу подношења коментара. У остављеном року странке нису доставиле коментаре на нацрт рјешења и закључак о рјешавању спора у скраћеном поступку.
У поступку рјешавања овог спора извршен је увид у сљедећу документацију, коју су странке приложиле и то: Захтјев подносиоца од 01.03.2018. године, Изјашњење о захтјеву подносиоца број 268-4/18 од 13.06.2018. године, Доставу података од 01.06.2018. године, Записник о контролном прегледу мјерног мјеста по налогу број 47514 од 26.01.2015. године, Декларацију о прикључку број 434/15-01 од 23.02.2015. године, Записник о утврђивању неовлаштене потрошње број 1/2018 од 11.01.2018. године, Записник о контролном пргледу мјерног мјеста по Налогу број 139282 од 11.01.2018. године, Потврду о замјени бројила број 01/18 од 11.01.2018. године, Обрачун нерегистроване енергије број 187/18 од 15.01.2018. године, Доставу фактуре за накнаду неовлаштене потрошње електричне енергије број 268/18 од 23.01.2018. године, Рачун број 9000101482 од 23.01.2018. године, Приговор на фактуру од 30.01.2018. године, Измјењени приговор на фактуру од 30.01.2018. године, Обавјештење о искључењу од 07.02.2018. године, Одговор по приговору 268-1/18 од 06.02.2018. године, Одговор по приговору број 268-1/18 од 19.02.2018. године, Изјаву подносиоца дату полицијском службенику, Финансијску картицу ЕД број 0038511600067009, Енергетску картицу ЕД број 0038511600067009 и рачуне за испоручену електричну енергију на мјерном мјесту ЕД број 0038511600067009.
Након разматрања захтјева подносиоца, изјашњења противне стране и након извршене оцјене прикупљених доказа, како појединачно тако и у њиховој међусобној повезаности, у овом поступку рјешавања спора су утврђене сљедеће чињенице релевантне за одлучивање:
• Подносилац захтјева је у евиденцијама противне стране евидентиран као крајњи купац у категорији потрошње “домаћинство“, 1. тарифна група, на мјерном мјесту ЕД број 0038511600067009, које се налази у насељу Челопек бб, у Зворнику;
• Дана 26.01.2015. године овлаштена лица противне стране су извршили контролу мјерног мјеста подносиоца ЕД број 0038511600067009, којом приликом је утврђено да је мјерно мјесто у исправном стању, а што је констатовано Записником о контролном прегледу мјерног мјеста по налогу број 47514 од 26.01.2015. године;
• Олаштена лица противне стране су, дана 11.01.2018. године, извршила контролу мјерног мјеста ЕД број 0038511600067009, којом приликом су утврдила да је извршено “раскачивање“ два напонска мјерна моста “Р“ и “С“ фазе на бројилу број 4508112, због чега није било мјерења електричне енергије преко тих фаза, што је констатовано Записником о контролном прегледу мјерног мјеста по налогу број 139281 и Записником о утврђивању неовлаштене потрошње електричне енергије број 1/2018 од 11.01.2018. године;
• Записником о контролном прегледу мјерног мјеста по налогу број 139281 од 11.01.2018. године је констатовано да нема оштећења жигова и пломби на прикључници бројила, те да није оштећен поклопац бројила;
• Записником о утврђивању неовлаштене потрошње електричне енергије број 1/2018 од 11.01.2018. године је констатовано да није оштећен поклопац бројила и нису констатоване повреде дистрибутивних пломби и жигова, те да се бројило налази у сусједном дворишту;
• Подносилац захтјеве није присуствовао контроли мјерног мјеста од 11.01.2018. године, али му је накнадно достављен записник о извршеној контроли;
• Дана 11.01.2018. године на мјерном мјесту ЕД број 0038511600067009 извршена је замјена бројила број 4508112 и постављање бројила бројила 276812, о чему је сачињена Потврда о замјени бројила број 01/18 од 11.01.2018. године;
• Противна страна је за мјерно мјесто ЕД број 0038511600067009 сачинила обрачун неовлаштене потрошње за период од годину дана и подносиоцу захтјева по том основу фактурисала Рачун број 9000101482 од 23.10.2018. године, у износу од 2.230,06 КМ;
• Дана 30.01.2018. године подносилац захтјева је противној страни доставио приговор на обрачун неовлаштене потрошње, на који му је противна страна, дана 06.02.2018. године и дана 19.02.2018. године, доставила одговор на приговор у којем му је указано да је његов приговор неоснован и да се може обратитити Регулаторној комисији;
• Мјерно мјесто подносиоца захтјева ЕД број 0038511600067009 је редовно очитавано и подносиоцу захтјева су редовно испостављани рачуни за испоручену електричну енергију;
• Подносилац захтјева није извршио плаћање износа који му је фактурисан по основу неовлаштене потрошње.
Из достављене документације је утврђено, да је противна страна, дана 11.01.2018. године, обавила контролу мјерног мјеста подносица захтјева ЕД број 0038511600067009. Том приликом су овлаштена лица противне стране утврдила да је поклопац бројила насилно помјеран и да је извршено “раскачивање“ два напонска мјерна моста на “Р“ и “С“ фази, због чега је бројило мјерило потрошњу електричне енергије само преко једне фазе. Записником о утврђивању неовлаштене потрошње електричне енергије број 1/2018 од 11.01.2018. године, који је сачињен након ове контроле констатовано је да нема оштећења поклопца бројила и нису констатоване било какве повреде жигова и пломби на бројилу, а наведено је и да се бројло налази у сусједном дворишту на стубу. Такође, након контроле је сачињен и Записник о контролном прегледу мјерног мјеста по налогу број 139282 од 11.01.2018. године, којим нису констатоване повреде жигова и пломби на бројилу број 4508112. Противна страна је након извршене контроле мјерног мјеста ЕД број 0038511600067009 и стања које је том приликом утврђено, извела закључак да се у овом случају ради о неовлаштеној потрошњи из члана 89. став 1. тачка б) Општих услова, односно да се ради о предузимању неовлаштених радњи у циљу онемогућавања правилног регистровања преузете електричне енергије. Након тога, противна страна је позивајући се на одредбе члана 89.- 92. Општих услова, сачинила обрачун неовлаштене потрошње електричне енергије и подносиоцу захтјева дана 23.01.2018. године фактурисала Рачун број 9000101482 у износу од 2.230,06 КМ.
Иако су приликом контроле мјерног мјеста ЕД број 0038511600067009, дана 11.01.2018. године, констатоване неправилности на мјерном мјесту, након оцијене свих прикупљених доказа, утврђено је да противна страна није имала основ да у овом случају сачини обрачун неовлаштене потрошње. Наиме, противна страна је Записником о утврђивању неовлаштене потрошње електричне енергије број 1/2018 од 11.01.2018. године констатовала да нема оштећења поклопца испод којег се налазе напонски мјерни мостови, те није констатовала повреде жигова и пломби на бројилу. Поред тога, ни Записником о контролном прегледу мјерног мјеста по налогу број 139282 од 11.01.2018. године, такође нису констатоване било какве повреде жигова и пломби на бројилу број 4508112. Имајући у виду ове чињеницу, не могу се прихватити тврдње противне стране, да је било могуће неовлаштено приступити напонским мјерним мостовима, без повреде пломби. Треба истаћи да пломбе на бројилу које поставља дистрибутер, како је то прописано одредбом члана 74. став 2. Општих услова, представљају гаранцију исправности стања на бројилу и онемогућавају неовлаштен приступ бројилу у циљу онемогућивања исправног регистровања испоручене електричне енергије. У супротном, поставило би се као оправдано и питање, који је смисао и значај постављених пломби на бројилу. Дакле, не могу се прихватити наводи противне стране, да је извршено неовлаштено дјеловање на напонске мјерне мостове без оштећења пломби и поклопца бројила, нити се обрачун неовлаштене потрошње може заснивати на таквим претпоставкама. Такође, треба указати да се тиме не жели оспорити чињеница да напонски мјерни мостови нису били “раскопчани“, што уосталом није спорно ни подносиоцу захтјева, али се не може прихватити оцјена да су затечене неправилности на бројилу проузроковне неовлаштеним дјеловањем на бројилу, на коме су биле уредно постављене дистрибутивне пломбе. Према томе, из достављене документације се није могло закључити да су затечене неправилности настале након пломбирања бројила, нити се обрачун неовлаштене потрошње може заснивати на процјени противне страна да је било могуће неовлаштено дјеловати на бројилу, иако су на њему биле постављене пломбе.
Имајући у виду напријед наведено, одлучено је као у тачки 1. овог рјешења.
Како је у поступку утврђено да на мјерном мјесту подносиоца захтјева ЕД број 0038511600067009, електрична енегрија није правилно мјерена, односно да је испоручена електрична енергија мјерена само преко једне фазе бројила, а која чињеница није спорна ни међу странкама, противној страни је на основу одредбе члана 79. став 2. и 7. Општих услова, наложено да за период од годину дана, сачини корекцију обрачуна испоручене електричне енергије, примјењујући методу прорачуна на основу регистроване електричне енергије, те је одлучено као у тачки 2. диспозитива овог рјешења.
Како се овај спор рјешава у скраћеном поступку и како су трошкови поступка били незнатни, те с обзиром да ниједна странка у поступку није поднијела захтјев за накнаду трошкова, Регулаторна комисија је, тачком 3. диспозитива овог рјешења, одлучила да свака странка сноси своје трошкове, које је евентуално имала у овом поступку, а на основу члана 27. став 2. Закона о електричној енергији.
Правна поука заснива се на одредби члана 25. став 2. Закона о енергетици (“Службени гласник Републике Српске“, број 49/09) и одредбама члана 5. и 15. Закона о управним споровима (“Службени гласник Републике Српске“, број 109/05 и 63/11).
Правна поука:
Ово рјешење је коначно. Против овог рјешења може се покренути управни спор подношењем тужбе Окружном суду у Требињу у року од 30 дана од дана пријема рјешења.

Предсједник
Владислав Владичић

Copyright © 2024