REERS

Рјешење: Рабија Буљубашић, Зворник

27.09.2018.

Број: 01-272-9/18/Р-93-233
Датум: 27.09.2018.

На основу одредби члана 28. став 1. алинеја 4. Закона о електричној енергији („Службени гласник Републике Српске“, број 8/08, 34/09, 92/09 и 1/11), члана 10. став 1. тачка 9. Статута Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске – Пречишћени текст („Службени гласник Републике Српске“, број 6/10), члана 33. став 1. тачка г. Пословника о раду Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 59/10) и члана 74. Правилника о јавним расправама и рјешавању спорова и жалби („Службени гласник Републике Српске“, број 70/10), у скраћеном поступку рјешавања спора по захтјеву Буљубашић Рабије из Зворника, против МХ „ЕРС“ – МП а.д. Требиње – ЗЕДП „Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина, у вези са тарифама по којима се испоручује електрична енергија, односно у вези са оспоравањем обрачуна неовлашћено утрошене електричне енергије на мјерном мјесту ЕД број 0038270901432002, на адреси Вука Караџића број 11 у Зворнику, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске на 93. редовној сједници, одржаној 27. септембра 2018. године, у Требињу, донијела је

РЈЕШЕЊЕ

1. ОДБИЈА СЕ захтјев Буљубашић Рабије из Зворника од 28.05.2018. године, којим оспорава Обрачун-фактуру неовлашћене потрошње број 9000107921 од 16.04.2018. године у износу од 8.035,40 КМ на мјерном мјесту ЕД број 0038270901432002, на адреси Вука Караџића број 11 у Зворнику, као неоснован.
2. Свака странка сноси своје трошкове које је имала у овом поступку.

О б р а з л о ж е њ е

Дана 28.05.2018. године, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске (у даљем тексту: Регулаторна комисија) примила је захтјев за рјешавање спора Буљубашић Рабије из Зворника (у даљем тексту: подносилац захтјева), против МХ „ЕРС“ – МП а.д. Требиње – ЗЕДП „Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина (у даљем тексту: противна страна) у вези са тарифама по којима се електрична енергија испоручује, односно у вези са обрачуном неовлашћене потрошње електричне енергије. У поднеску је приговорено на обрачун неовлашћене потрошње у износу од 8.035,40 КМ, а који је противна страна обрачунала, јер је контролом мјерног мјеста утврђено да је прије мјерења, преко осигурача 3×32 A и кабла 4×6 mm2 напојен електрични котао. Подносилац захтјева не оспорава основ за обрачун неовлашћене потрошње, јер она није знала начин на који су мајстори прикључили котао, али приговара на податке за израчун обрачунске снаге. С обзиром да је за обрачун неовлашћене потрошње кориштена називна струја кабла од 40 А, а не струја осигурача од 32 А подносилац тражи да противна страна сачини нови обрачун.
Након разматрања поднесеног захтјева од противне стране је, актом број 01-272-2/18 од 14.06.2018. године, затражено изјашњење о захтјеву подносиоца и достављање расположиве документације.
Регулаторна комисија је, дана 15.08.2018. године, примила изјашњење противне стране, са расположивом документацијом. У изјашњењу је, између осталог, наведено да је подносилац захтјева, у евиденцијама противне стране, евидентиран као крајњи купац у категорији потрошње “домаћинство“, 1. тарифна група, на мјерном мјесту број 0038270901432002, које се налази на адреси Вука Караџића број 11 у Зворнику. Мјерно мјесто се налази у мјерно-разводном ормару постављеном на фасади објекта, те је као такво доступно за очитање, редовно се врши очитање и испостављају рачуни за утрошену електричну енергију. По Налогу за рад од 03.04.2018. године извршен је контролни преглед мјерног мјеста подносиоца о чему је сачињен записник број 3/18 о утврђивању неовлашћене потрошње. У записнику је констатовано да је на доводну страну панцир осигурача називне снаге 3×32 A прикључен кабал 3×6 mm2 односно само фазни проводници овог кабла, на чијем је другом крају спојен такође аутоматски осигурач називне снаге 3×32 A. Са ових аутоматских осигурача је даље одведен кабал ПГП 4×6 mm2, којим је напојен електрични котао снаге 28 kW.
Противна страна даље наводи да је на овако утврђено стање примијењена одредба члана 89. став 1. тачка в) Општих услова за испоруку и снабдијевању електричном енергијом – Пречишћени текст (“Службени гласник Републике Српске“, број 90/12) – у даљем тексту: Општи услови, којом је дефинисано да се под неовлашћеном потрошњом електричне енергије подразумијева потрошња без мјерних уређаја или мимо њих. Примјеном Општих услова за овај вид неовлаштене потрошње сачињен је обрачун неовлашћене потрошње у износу од 8.035,40 КМ, по ком основу је подносиоцу захтјева издат рачун број 9000107921 од 16.04.2018. године. Сходно утврђеном чињеничном стању противна страна је сачинила обрачун накнаде по основу неовлашћене потрошње. Примјеном одредбе члана 91. став 2. тачка а) подтачка 1. Општих услова утврђена је обрачунска снага као производ називног дозвољеног струјног оптерећења проводника преко кога је извршена неовлашћена потрошња и номиналног напона у износу од 27,68 kW. Укупна количина неовлашћено утрошене електричне енергије је утврђена на основу члана 91. став 2. тачка в) подтачка 1 и 2 Општих услова, односно као производ обрачунске снаге, броја дана у периоду за који се врши обрачун, те броја сати за период октобар-март – 8 сати дневно, јер је утврђено да је електрична енергија кориштена за гријање, а за период април-септембар – 4 часа дневно. На овако утврђену количину електричне енергије је примијењена цијена дефинисана одредбом члана 92. став 2. тачка а) Општих услова, односно цијена за купце из категорије потрошње “домаћинство“, 1. тарифна група, сходно тарифним ставовима. Период за обрачун неовлашћене потрошње утврђен је у трајању од годину дана, на основу одредбе члана 90. став 3. Општих услова. Противна страна је, дана 17.05.2018. године, одбила, као неоснован, приговор подносиоца захтјева од 30.04.2018. године у вези са обрачунатом неовлашћеном потрошњом, те предлаже да и Регулаторна комисија након проведеног поступка, одбије наведени захтјев подносиоца.
Регулаторна комисија је оцијенила да су странке прибавиле довољно доказа на основу којих се може правилно и потпуно утврдити чињенично стање и донијети праведна одлука и без посебног саслушања странака и додатног прикупљања и извођења доказа, те је, на 91. редовној сједници, одржаној 29. августа 2018. године, донијела закључак да се у овом спору донесе одлука у скраћеном поступку. На истој редовној сједници, Регулаторна комисија је утврдила и нацрт рјешења у овом поступку. Закључак и нацрт рјешења су достављени странкама, те је остављена могућност да странке у року од осам дана од дана пријема доставе коментаре на наведене акте. На интернет страници и огласној табли Регулаторне комисије објављено је обавјештење за јавност о рјешавању спора у скраћеном поступку, са могућношћу подношења коментара. У остављеном року подносилац захтјева је доставио коментаре на нацрт рјешења у којима је поновио наводе из захтјева тако да се у основи, у коментарима не износе нове чињенице и докази који су од значаја за одлучивање.
У поступку рјешавања овог спора извршен је увид у сљедећу документацију, коју су странке приложиле: Захтјев за рјешавање спора од 28.05.2018. године, Изјашњење противне стране о захтјеву подносиоца број 1866-3/18 од 07.08.2018. године, Записник о контроли мјерног мјеста по налогу број 116232/18 од 03.04.2018. године, Записник о утврђивању неовлашћене потрошње електричне енергије број 03/18 од 03.04.2018. године, Обрачун нерегистроване електричне енергије број 1890/18 од 04.04.2018. године, Рачун број 9000107921 од 16.04.2018. године, Доставу фактуре за накнаду неовлашћене потрошње електричне енергије број 1866/18 од 16.04.2018. године, Приговор на обрачун неовлашћене потрошње од 27.06.2016. године, Одговор на приговор број 3274-2/16 од 14.07.2016. године, Рачуне за испоручену електричну енергију за период јуни 2017.–јуни 2018. године, Копије Читачких листи за период јануар-јуни 2018. године, Уговор о снабдијевању број 2161/09-41-1289 од 13.07.2009. године, Декларацију о прикључку број 3646/15-01 од 16.07.2015. године, Енергетску картицу купца за период 2016.-2018. година, те Финансијску картицу купца за период 2016.-2018. година.
Након разматрања захтјева подносиоца, изјашњења противне стране и увида у приложену документацију странака, утврђене су сљедеће чињенице:
• Подносилац захтјева је у евиденцијама противне стране евидентиран као крајњи купац у категорији потрошње “домаћинство“, 1. тарифна група, на мјерном мјесту ЕД број 0038270901432002, на адреси Вука Караџића број 11, у Зворнику;
• Мјерно мјесто се налази у мјерно-разводном ормару постављеном на фасади објекта, те је као такво доступно за очитање, редовно се врши очитање и испостављају рачуни за утрошену електричну енергију;
• Подносилац захтјева је са противном страном, дана 13.07.2009. године, закључио уговор о снабдијевању електричном енергијом;
• На основу налога за рад радници противне стране су, дана 03.04.2018. године, извршили контролни преглед мјерног мјеста и утврдили да је на доводну страну панцир осигурача називне снаге 3×32 A прикључен кабал 3×6 mm2, односно само фазни проводници овог кабла, на чијем је другом крају спојен, такође, аутоматски осигурач називне снаге 3×32 A. Са ових аутоматских осигурача је даље одведен кабал ПГП 4×6 mm2, којим је напојне електрични котао снаге 28 kW;
• Утврђено чињенично стање је констатовано записником о контролном прегледу мјерног мјеста и записником о утврђивању неовлашћене потрошње електричне енергије које су потписали радници противне стране, као и подносилац захтјева;
• Противна страна је, дана 04.04.2018. године, у складу са прописима, сачинила Обрачун нерегистроване електричне енергије број 1890/18 у износу од 8.035,40 КМ, на који износ је гласио и рачун број 9000107921 од 16.04.2018. године;
• Обрачун неовлашћено утрошене електричне енергије се односи на период од годину дана, тј. на период 03.04.2017-03.04.2018. године;
• Поводом приговора подносиоца од 30.04.2018. године на обрачунати износ неовлашћене потрошње, противна страна је актом број 2654/18 oд 17.05.2018. године, доставила одговор по приговору, којим је приговор одбијен као неоснован;
• Подносилац захтјева није извршио плаћање износа који му је фактурисан по основу неовлашћене потрошње.
На основу наведених чињеница, несумњиво је утврђено да су на мјерном мјесту подносиоца захтјева извршене неовлашћене радње које су откривене контролним прегледом радника противне стране, дана 03.04.2018. године, о чему су сачињени одговарајући записници. Контролним прегледом је утврђено да је на овом мјерном мјесту на доводну страну панцир осигурача називне снаге 3×32 A прикључен кабал 3×6 mm2, односно само фазни проводници овог кабла, на чијем је другом крају спојен, такође, аутоматски осигурач називне снаге 3×32 A. Са ових аутоматских осигурача је даље одведен кабал ПГП 4×6 mm2, којим је напојен електрични котао снаге 28 kW. Неовлашћена потрошња је изведена у смислу одредбе члана 89. став 1. тачка в) Општих услова – потрошња без мјерних уређаја или мимо њих, будући да је на описани начин омогућено да се електрична енергија троши без њеног регистровања на постојећем мјерном уређају. Поред тога, важно је истаћи да подносилац захтјева не оспорава основ за обрачун неовлашћене потрошње, већ свој захтјев темељи на погрешној примјени податка за израчунавање обрачунске снаге, тврдећи да је требало користити струју осигурача од 32 А, а не струјно оптерећење проводника преко кога је извршена неовлашћена потрошња које износи 40 А.
Међутим, у погледу начина на који је извршен обрачун неовлашћене потрошње, утврђено је да је исти правилно сачињен, односно да је сачињен у складу са одредбама Општих услова. С обзиром да се ради о виду неовлашћене потрошње из одредбе члана 89. став 1. тачка в) Општих услова противна страна је:
• обрачунску снагу утврдила у складу са чланом 91. став 2. тачка а) подтачка 1. Општих услова, односно као производ дозвољеног струјног оптерећења проводника преко кога је извршена неовлашћена потрошња и номиналног напона, па је иста обрачуната у износу од 27,68 kW, те
• количину неовлашћено утрошене активне енергије утврдила примјеном члана 91. став 2 тачка в) подтачке 1. и 2. Општих услова, односно као производ обрачунске снаге, броја дана у мјесецу и броја сати, односно за период октобар-март – 8 сати дневно, јер је утврђено да је електрична енергија кориштена за гријање, а за период април-септембар – 4 сата дневно.
Дакле, у овом случају је утврђено да је на мјерном мјесту подносиоца омогућено неовлашћено прикључење електричног котла на извор електричне енергије на долазној страни главних инсталационих осигурача 3×32 A, што значи да наведени осигурачи нису ни били дио инсталације преко које је вршено неовлашћено напајање електричног котла. Осигурачи 3×32 A, који су постављени иза неовлашћено прикљученог кабла 3×6 mm2, такође, представљају дио неовлашћеног прикључка, а не прикључка уређеног од стране надлежног дистрибутера. У наведеној ситуацији, напријед наведени прописи јасно дефинишу да се за израчунавање обрачунске снаге примјењује дозвољено струјно оптерећење проводника преко кога је извршена неовлашћена потрошња, а које у овом случају озноси 40 А. Из наведених разлога је као параметар за израчунавање обрачунске снаге примијењено дозвољено струјно оптерећење проводника преко кога је извршена неовлашћена потрошња електричне енергије од 40А, а не дозвољено струјно оптерећење осигурача од 32 А, како је подносиоц захтјева тражио.
Подносилац у коментарима истиче чињеницу да има 76 година и да нема никакво знање о електроинсталацијама, односно да она није чинила никакве неовлашћене радње. Међутим, за одлучивање о захтјеву подносиоца није релевантна чињеница, које лице је одговорно за предузимање неовлашћених радњи на мјерном мјесту, нити се та одговорност утврђује у овом поступку. Утврђивање одговорности за предузимање неовлашћених радњи на мјерном мјесту се утврђује у кривичном поступку пред надлежним судом, будући да се потрошњом електричне енергије мимо мјерног уређаја стичу обиљежја посебних кривичних дјела, која се гоне по службеној дужности. У овом случају је утврђено да је на овом мјерном мјесту путем проводника 3×6 mm2 напојен електрични котао снаге 28 kW, мимо мјерног уређаја. Због тога се није могао прихватити навод подносиоца у коментарима да га је противна страна неосновано задужила за обрачун накнаде неовлашћено утрошене електричне енергије из разлога што се наведени обрачун не врши по основу субјективне, индивидуалне одговорности, већ на основу чињеничног стања утврђеног контролним прегледом мјерног мјеста.
С обзиром на чињеницу да није утврђено када су почињене неовлашћене радње на прикључном воду, односно да у претходном пeриоду од годину дана није било контрола оног дијела прикључка на којем су извршене неовлашћене радње, противна страна је за обрачун неовлашћено утрошене електричне енергије правилно одредила период од годину дана, тј. период од 03.04.2017-03.04.2018. године, а на основу одредбе члана 90. став 3. Општих услова.
Обрачун накнаде за неовлаштено утрошену електричну енергију се сачињава у складу са напријед наведеним одредбама Општих услова, а Општи услови су донесени на основу члана 23. алинеја 6. и одредбе члана 74. Закона о електричној енергији. Између осталог, наведеном одредбом Закона о електричној енергији јасно је прописано да се Општим условима уређује начин утврђивања количине и снаге неовлаштено утрошене електричне енергије, као и начин обрачуна и наплате накнаде за неовлаштено утрошену електричну енергију. Oбрачуном неовлаштено преузете електричне енергије, се у ствари утврђује колична електричне енергије у складу са прописима, будући да електрична енергија није измјерена усљед предузимања неовлаштених радњи на мјерном мјесту. Све наведене чињенице јасно указују да је на мјерном мјесту, подносиоца захтјева неовлаштено преузимана електрична енергија, јер је преко проводника напојен електрични котао, чиме је омогућена потрошња електричне енергије мимо мјерног уређаја у смислу одредбе члана 89. став (1) тачка в) Општих услова. Како у овом случају преузета електрична енергија није правилно измјерена усљед предузимања неовлаштених радњи на мјерном мјесту, количина преузете електричне енергије је утврђена у складу са прописима, односно на основу одредбе члана 91. и 92. Општих услова у форми обрачуна неовлаштено преузете електричне енергије.
На основу напријед наведених чињеница и наведених одредби Општих услова утврђено је да је захтјев подносиоца, којим оспорава обрачун новлаштене потрошње на овом мјерном мјесту, неоснован, те је одлучено као у тачки 1. диспозитива овог рјешења.
С обзиром да су трошкови поступка били незнатни, те да ниједна странка у поступку није поднијела захтјев за накнаду трошкова, тачком 2. диспозитива рјешења, одлучено је да свака странка сноси своје трошкове, које је евентуално имала у овом поступку на основу члана 27. став 2. Закона о електричној енергији, а у вези са чланом 103. став 1. Закона о општем управном поступку („Службени гласник Републике Српске“, број 13/02, 87/07 и 50/10).
Правна поука заснива се на одредби члана 25. став 2. Закона о енергетици (“Службени гласник Републике Српске“, број 49/09) и одредбама члана 5. и 15. Закона о управним споровима (“Службени гласник Републике Српске“, број 109/05 и 63/11).
Правна поука:
Ово рјешење је коначно. Против овог рјешења може се покренути управни спор подношењем тужбе Окружном суду у Требињу у року од 30 дана од дана пријема рјешења.

Предсједник
Владислав Владичић

Copyright © 2024