REERS

Рјешење о утврђивању планиране нето годишње производње ел. енергије – МСЕ „Џунгла“

15.04.2019.

Број: 01-189-9/15/Р-110-94
Датум: 15. април 2019. године

На основу одредби члана 14. став 1. тачка е) Закона о обновљивим изворима енергије и ефикасној когенерацији (“Службени гласник Републике Српске“, број 39/13, 108/13, 79/15 и 26/19), члана 112. и 190. Закона о општем управном поступку (“Службени гласник Републике Српске“, број 13/02, 87/07 и 50/10), члана 33. став (1) тачка г) Пословника о раду Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске“, број 59/10), члана 40. Правилника о подстицању производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији (“Службени гласник Републике Српске“, број 114/13, 88/14 и 43/16), поступајући по службеној дужности ради утврђивања планиране годишње производње електричне енергије у систему подстицаја у производном постројењу Мала соларна електрана „Џунгла“, привредног друштва “Џунгла“ друштво са ограниченом одговорношћу за туризам, угоститељство, трговину, спорт, рекреацију, информисање и маркетинг из Добоја, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је, на 110. редовној сједници, одржаној 15. априла 2019. године, у Требињу, донијела

Р Ј Е Ш Е Њ Е

1. УТВРЂУЈЕ СЕ да планирана нето годишња производња електричне енергије за производно постројење Мала соларна електрана „Џунгла“, инсталисане снаге 165 кW, износи „178.100“, умјесто: „216.066“ кWх од чега:
а) „82.200 кWх“, умјесто: „142.066 кWх“, за премију за електричну енергију коју користи за властите потребе,
б) „95.900 кWх“, умјесто: „74.000 кWх“, за обавезан откуп по гарантованој откупној цијени за вишак планиране производње,
како је утврђено Рјешењем број 01-189-5/15/Р-104-57, од 24. марта 2015. године.
2. Ово рјешење је коначно, ступа на снагу даном доношења, а објављује се на интернет страници и огласној табли Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске.

О б р а з л о ж е њ е

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске (у даљем тексту: Регулаторна комисија) је, поступајући по службеној дужности, на 110. редовној сједници, одржаној 15. априла 2019. године, размотрила стање количина у систему подстицаја производње електричне енергије из обновљивих извора. Претходно је привредном друштву “Џунгла“ друштво са ограниченом одговорношћу за туризам, угоститељство, трговину, спорт, рекреацију, информисање и маркетинг из Добоја, Рјешењем о одобрењу права на подстицај за производњу електричне енергије у производном постројењу Мала соларна електрана „Џунгла“ број 01-189-5/15/Р-104-57, од 24. марта 2015. године, одобрено право на премију за електричну енергију која се користи за властите потребе у планираном годишњем износу од 142.066 кWх и право на обавезан откуп по гарантованој откупној цијени за нето произведену електричну енергију која се испоручује у мрежу у планираном годишњем износу од 74.000 кWх. На основу наведеног рјешења ово привредно друштво је са Оператором система подстицаја закључило Уговор о обавезном откупу по гарантованој откупној цијени за електричну енергију произведену из обновљивих извора енергије, број 1.1/04/1-30-78/15 од 24. априла 2015. године.
У периоду након издавања рјешења о одобрењу права на подстицај, на основу документације коју је доставио Оператор систем подстицаја, утврђено је да просјечна остварена производња у овом производном постројењу у периоду 2016-2018. године износи 178.100 кWх.
Одредбом члана 14. став 1. тачка е) Закона о обновљивим изворима енергије и ефикасној когенерацији, прописано је да Оператор система подстицаја анализира остварење планиране производње електричне енергије за коју се остварује право на подстицај, док је одредбом члана 40. став 1. Правилника о подстицању производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији (у даљем тексту: Правилник о подстицању), прописано да, у циљу остварења циљева из Акционог плана Републике Српске за кориштење обновљивих извора енергије (у даљем тексту: Акциони план) и реалног планирања и функционисања система подстицаја, Оператор система подстицаја врши нормализацију планиране годишње производње за мале соларне електране, у случају да је у периоду од три године, за поједино производно постројење, одступање просјечно остварене производње од планиране производње, на основу које је издата потврда за енергију, веће од 5%, те да о томе извјештава Регулаторну комисију ради усклађивања рјешења о праву на подстицај, како је прописано одредбом члана 40. став 2. Правилника о подстицању. Имајући у виду наведене одредбе, Оператор система подстицаја је издао нову Потврду за енергију за Малу соларну електрану „Џунгла“, број 1.1/04/1-40-182/19, од 29. марта 2019. године, на основу које подносилац захтјева има могућност да оствари право на подстицај за планирану нето годишњу производњу електричне енергије од 178.100 кWх, од чега се 82.200 кWх односи на право на премију за електричну енергију утрошену за властите потребе, а 95.900 кWх на право на обавезан откуп по гарантованој откупној цијени за вишак произведене електричне енергије који се испоручује у мрежу.
С обзиром на извршену нормализацију планиране нето годишње производње електричне енергије, односно новоиздату Потврду за енергију за Малу соларну електрану „Џунгла“, број 1.1/04/1-40-182/19, од 29. марта 2019. године од стране Оператора система подстицаја, Регулаторна комисија, по службеној дужности, а у складу са одредбом члана 40. став 2. Правилника о подстицању, утврђује нову планирану нето годишњу производњу у производном постројењу „Џунгла“, која за ово производно постројење износи 178.100 кWх умјесто раније утврђених 216.066 кWх, како је одлучено тачком 1. диспозитива овог рјешења. На основу овог рјешења Оператор система подстицаја ће издавати нове потврде за енергију на основу расположивих количина електричне енергије у систему подстицаја, а које су утврђене Акционим планом.
Тачка 2. диспозитива овог рјешења заснива се на одредби члана 25. став (1) Закона о енергетици, с обзиром на коначност, те на одредби члана 20. став (3) истог закона и одредби члана 20. став (2) алинеја 5. Статута Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске – Пречишћени текст (Службени гласник Републике Српске, број 6/10), с обзиром на објављивање.
Поука о правном лијеку се заснива на одредби члана 25. став (2) Закона о енергетици и члана 5. и 15. Закона о управним споровима (Службени гласник Републике Српске, број 109/05 и 63/11).

Поука о правном лијеку: Ово рјешење је коначно. Против овог рјешења може се покренути управни спор подношењем тужбе Окружном суду у Требињу у року од 30 дана од дана пријема овог рјешења.

Предсједник
Владислав Владичић

Copyright © 2024