REERS

Рјешење о продужењу прелиминарног права на подстицај за производњу електричне енергије у СЕ „Еко енергетика 1“

07.02.2019.

Број: 01-399-14/18/Р-102-18
Датум: 07.02.2019.

На основу члана 27. Закона о обновљивим изворима енергије и ефикасној когенерацији (Службени гласник Републике Српске, број 39/13, 108/13 и 79/15), члана 190. Закона о општем управном поступку (Службени гласник Републике Српске, број 13/02, 87/07 и 50/10), члана 33. став (1) тачка г) Пословника о раду Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске (Службени гласник Републике Српске, број 59/10) и члана 32. Правилникa о подстицању производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији (Службени гласник Републике Српске, број 114/13, 88/14 и 43/16) одлучујући по захтјеву привредног друштва „ВИЗ – ЗАШТИТА“ д.о.о. Бања Лука, за продужење прелиминарног права на подстицај производње електричне енергије коришћењем неакумулисане енергије сунца, као обновљивог извора енергије, у производном постројењу Соларна електрана „Еко енергетика 1“, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је, на 102. редовној сједници, одржаној 7. фебруара 2019. године, у Требињу, донијела

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о продужењу прелиминарног права на подстицај за производњу електричне енергије у производном постројењу Соларна електрана „Еко енергетика 1“

1. Усваја се захтјев привредног друштва „ВИЗ – ЗАШТИТА“ д.о.о. Бања Лука, за продужење трајања прелиминарног права на подстицај, у виду права на обавезан откуп по гарантованој откупној цијени, за електричну енергију коју ће производити у производном постројењу Соларна електрана „Еко енергетика 1“, инсталисане снаге 249,98 kW и планиране нето годишње производње електричне енергије 281.000 kWh, које се гради у насељу Брезичани у Приједору, на грађевинској парцели коју чине к.ч. бр. 466/1, 652, 656/1 и 657/1 К.О. Брезичани, a које је одређено Рјешењем о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу електричне енергије у Соларној електрани „Еко енергетика 1“ број 01-399-10/18/Р-96-261 од 28. новембра 2018. године.

2. Подносилац захтјева остварује прелиминарно право на подстицај из тачке 1. овога рјешења за нето произведену електричну енергију у укупном планираном годишњем износу од 281.000 kWh за коју има могућност да оствари право на подстицај у 2019. години.

3. Прелиминарно право на подстицај из тачке 1. овог рјешења даје се на период до 1. августа 2019. године, до када је подносилац дужан да почне са радом, односно да прибави употребну дозволу за производно постројење.

4. Подносилац захтјева дужан је да у року од 15 дана од дана пријема овог рјешења поднесе Оператору система подстицаја захтјев за закључивање/усклађивање предуговора о подстицању којим резервише количине у систему подстицаја, ради остварења права на обавезан откуп по гарантованој откупној цијени.

5. Право на обавезан откуп по гарантованој откупној цијени може се остварити најкасније до 1. фебруара 2020. године, а након изградње производног постројења, прибављања рјешења о праву на подстицај, уз испуњење прописаних услова и након закључења уговора о обавезном откупу са Оператором система подстицаја по цијени која је на снази у вријеме закључења уговора.

6. Рјешење о прелиминарном праву на подстицај престаје да важи и подносилац захтјева губи резервацију количина у систему подстицаја ради остварења права на обавезан откуп по гарантованој откупној цијени уколико у периоду одређеном тачком 3. овога рјешења не започне са радом производног постројења или уколико у року прописаном у тачки 4. овога рјешења не поднесе захтјев Оператору система подстицаја за закључење/усклађивање предуговора.

7. Ово рјешење је коначно, ступа на снагу даном доношења и објављује се на интернет страници и огласној табли Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске.

О б р а з л о ж е њ е

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске (у даљем тексту: Регулаторна комисија) је, 28. децембра 2018. године, од привредног друштва „ВИЗ – ЗАШТИТА“ д.о.о. Бања Лука (у даљем тексту: подносилац захтјева) примила захтјев, број 361-12/18 од 26. децембра 2018. године, који се односи на продужење прелиминарног права на подстицај у пет соларних електрана овог инвеститора. Подносилац је такође допунио овај захтјев, дана 1. фебруара 2019. године, када је достављена овјерена фотокопија документације којом се доказује испуњеност услова за продужење прелиминарног права на подстицај у свих пет соларних електрана.

Подносиоцу захтјева је, рјешењем Регулаторне комисије број 01-399-10/18/Р-96-261 од 28. новембра 2018. године, одобрено прелиминарно право на подстицај производње електричне енергије у производном постројењу Соларна електрана „Еко енергетика 1“, којим је одређен период трајања прелиминарног права на подстицај до 1. фебруара 2019. године. Према подацима који су наведени у захтјеву, производно постројење се гради у насељу Брезичани у Приједору, на грађевинској парцели коју чине к.ч. бр. 466/1, 652, 656/1 и 657/1 К.О. Брезичани. У обрасцу захтјева је наведено да је инсталисана снага производног постројења 249,98 kW, планирана нето годишња производња електричне енергије 281.000 kWh, а да је планирани датум прикључења и пуштања у погон објекта је 1. фебруар 2019. године.

У складу са издатим рјешењем о одобрењу прелиминарног права на подстицај, подносилац је поднио захтјев Оператору система подстицаја за потписивање Предуговора о праву на подстицај, којим треба да се резервишу количине у систему подстицаја, ради остварења права на обавезан откуп по гарантованој откупној цијени.

Захтјев за продужење прелиминарног права на подстицај је благовремено поднесен, односно поднесен је у периоду трајања прелиминарног права на подстицај утврђеног напријед наведеним рјешењем Регулаторне комисије, а у складу са одредбом члана 87. став 3. Закона о општем управном поступку и члана 33. став 5. Правилникa о подстицању производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији (у даљем тексту: Правилник о подстицању). Уз захтјев за продужење прелиминарног права на подстицај подносилац захтјева је навео да је дошло до застоја грађевинских радова због потребе за додатним уређењем локације, при чему су настављене остале активност које се односе на реализацију изградње соларних електрана. У прилогу захтјева за продужење рокова трајања прелиминарног права на подстицај за ове соларне електране, подносилац захтјева је доставио обједињену документацију, како слиједи:

– увозне декларације према којима је укупно, на име привредног друштва „ВИЗ – ЗАШТИТА“ д.о.о. Бања Лука, увезена опрема за пет соларних електрана у укупној вриједности од 990.023 КМ (без ПДВ-а), са припадајућим трошковима који се односе на транспорт и логистику у износу од 16.904 КМ,

– Уговор о испоруци и уградњи материјала и опреме за фотонапонске електране „Еко енергетика 1“ „Еко енергетика 2“ „Еко енергетика 3“. „Еко енергетика 4“ и „Еко енергетика 5“, са извођачем „Етмакс“ д.о.о. Бања Лука, у укупном износу (без ПДВ-а) од 1.200.000 КМ,

– доказ о уплати наведеном извођачу радова, према одредбама достављеног уговора, у износу од 300.000 КМ,

– Уговор о купопродају непокретности од 10. августа 2016. године за земљиште на коме се граде електране, вриједност уговора 300.000 КМ.

Према достављеној документацији може се утврдити да је подносилац захтјева набавком соларних панела и плаћањем дијела уговорених радова реализовао 1.290.000 КМ, што је мање од 50% износа планираног студијом екомске оправданости. Међутим, подносилац захтјева је доказао и додатна улагања у куповину земљишта за соларне електране. Поред тога, из достављених доказа произилази да ће укупна инвестиција, без набавке земљишта, бити мања од вриједности наведене у студији економске оправданости. Наиме, ако се узме у обзир реализована набавка потребних соларних панела у вриједности од 990.023 (без ПДВ-а) КМ, припадајући трошкови транспорта и логистике у износу од 16.904 КМ, те планирани трошкови који се односе на грађевинске радове и оснивачка улагања у укупном износу од 285.050 КМ како је наведено у студији економске оправданости добија се износ инвестиције од приближно 2.480.000 КМ, док је студијом економске оправданости планиран износ 2.871.969 КМ. Из свега претходно наведеног произилази да је подносилац захтјева реализовао више од 50% планиране инвестиције за пет соларних електрана за које се захтијева продужење прелиминарног права на подстицај.

С обзиром на укупан реализовани износ инвестиција у ове соларне електране, утврђено је да је реализовано више од 50% инвестиције за производно постројење Соларна електрана „Еко енергетика 1“, те да су испуњени услови за продужење прелиминарног права на подстицај у трајању од шест мјесеци, односно до 1. августа 2019. године, а у складу са одредбом члана 33. став 4. Правилника о подстицању, те је одлучено као у тачки 1. и 3. диспозитива овога рјешења.

Оператор система подстицаја је за производно постројење Соларна електрана „Еко енергетика 1“ издао Потврду за енергију, број 1.1/04/1-30-328/18 од 13. новембра 2018. године на основу које је потврђено да ово производно постројење, с обзиром на вријеме подношења захтјева за прелиминарно право на подстицај и количине прописане Акционим планом Републике Српске за кориштење обновљивих извора енергије (Службени гласник Републике Српске, број 111/15, 5/16 и 97/18) (у даљем тексту: Акциони план), испуњава услов прописан чланом 21. Закона о обновљивим изворима енергије и ефикасној когенерацији (у даљем тексту: Закон), те је одлучено као у тачки 2. диспозитива овог рјешења.

Чланом 27. став (5) Закона, те чланом 30. став (2) Правилника о подстицању прописано је да произвођач електричне енергије закључује предуговор о праву на подстицај са Оператором система подстицаја и на тај начин резервише количине у систему подстицаја, те да је произвођач електричне енергије/инвеститор, који добије рјешење о прелиминарном праву на подстицај дужан да у року од 15 дана од дана пријема рјешења о прелиминарном праву на подстицај поднесе Оператору система подстицаја захтјев за закључивање/усклађивање предуговора о подстицају. На основу наведених одредби, одлучено као у тачки 4. диспозитива овог рјешења.

Тачка 5. диспозитива овог рјешења заснива се на члану 30. став (6) Правилника о подстицању. При томе се прописани услови за стицање права на обавезан откуп по гарантованој откупној цијени или премији односе на прибављање сертификата за производно постројење, који издаје Регулаторна комисија, као и на остале услове за остварење права на подстицај прописане члановима 4. и 6. Правилника о подстицању у погледу обавезе уградње опреме која није претходно коришћена и на посједовање одговарајуће регистрације правног или физичког лица које производи електричну енергију. Подносиоцу захтјева се оставља могућност да у року од шест мјесеци након истека периода прелиминарног права на подстицај из тачке 3. овог рјешења, односно до 1. фебруара 2020. године, прибави рјешење о подстицају и закључи уговор о обавезном откупу са Оператором система подстицаjа. У противном, након истека овог рока, губи право на количине резервисане на основу овога рјешења. Према члану 26. став (5) Закона приликом закључивања уговора о обавезном откупу примјењује се цијена из Одлуке о висини гарантованих откупних цијена и премија за електричну енергију произведену из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији која је на снази у вријеме закључивања уговора и остаје непромијењена у периоду важења уговора, осим у случају већих промјена курса конвертибилне марке у односу на курс евра у Босни и Херцеговини.

Чланом 34. став (3) Правилника о подстицању прописано је да уколико подносилац захтјева који стекне прелиминарно право на подстицај, а не почне са радом у року прописаним рјешењем о прелиминарном праву на подстицај, односно у периоду трајања прелиминарног права на подстицај, престаје да важи рјешење о прелиминарном праву на подстицај и губи резервацију количина електричне енергије у систему подстицаја. Такође, чланом 34. став (2) Правилника о подстицању прописано је да подносицу захтјева који стекне прелиминарно право на подстицај, а не поднесе захтјев за закључење предуговора о праву на подстицај са Оператором система подстицања, престаје да важи рјешење о прелиминарном праву и губи резервацију количина електричне енергије у систему подстицања. На основу наведених одредби, одлучено је као у тачки 6. диспозитива овога рјешења.

Тачка 7. диспозитива овог рјешења заснива се на одредби члана 25. став (1) Закона о енергетици, с обзиром на коначност, те одредби члана 20. став (3) истог закона и одредби члана 20. став (2) алинеја 5. Статута Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске – Пречишћени текст (Службени гласник Републике Српске, број 6/10), с обзиром на објављивање.

Поука о правном лијеку се заснива на одредби члана 25. став (2) Закона о енергетици и члана 5. и 15. Закона о управним споровима (Службени гласник Републике Српске, број 109/05 и 63/11).

Правна поука: Ово рјешење је коначно. Против овог рјешења може се покренути управни спор подношењем тужбе Окружном суду у Требињу у року од 30 дана од дана пријема овог рјешења.

Предсједник
Владислав Владичић

Copyright © 2024