REERS

Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу ел. енергије – МХЕ „Врбас 2“

22.04.2019.

Број: 01-114-9/19/Р-111-113
Датум: 22. април 2019. године

На основу члана 27. Закона о обновљивим изворима енергије и ефикасној когенерацији (Службени гласник Републике Српске, број 39/13, 108/13, 79/15 и 26/19), члана 190. Закона о општем управном поступку (Службени гласник Републике Српске, број 13/02, 87/07 и 50/10), члана 33. став (1) тачка г) Пословника о раду Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске (Службени гласник Републике Српске, број 59/10) и члана 32. Правилника о подстицању производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији (Службени гласник Републике Српске, број 114/13, 88/14, 43/16 и 29/19) одлучујући по захтјеву привредног друштва „ХYДРО ВРБАС“ д.о.о. Зворник, Kаракај 105/Д Зворник, за одобрење прелиминарног права на подстицај производње електричне енергије коришћењем енергије водотока ријеке Врбас, као обновљивог извора енергије, у Малој хидроелектрани „Врбас 2“, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је, на 111. редовној сједници, одржаној 22. априла 2019. године, у Требињу, донијела

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу електричне енергије у Малој хидроелектрани „Врбас 2“

1. Подносиоцу захтјева, привредном друштву „ХYДРО ВРБАС“ д.о.о. Зворник, Kаракај 105/Д Зворник, одобрава се прелиминарно право на подстицај, у виду права на обавезан откуп по гарантованој откупној цијени, за електричну енергију коју ће производити у Малој хидроелектрани „Врбас 2“, инсталисане снаге 249 кW и планиране нето годишње производње од 1.065.300 кWх, која се гради на ријеци Врбас, на земљишту означеном као к.ч. 1195/2 к.о. Лакташи, општина Лакташи.
2. Подносилац захтјева остварује прелиминарно право на подстицај из тачке 1. овога рјешења за нето произведену електричну енергију у укупном планираном годишњем износу од 1.065.300 кWх за коју има могућност да оствари право на подстицај у 2020. години.
3. Прелиминарно право на подстицај из тачке 1. овог рјешења даје се на период до 1. октобра 2020. године, до када је подносилац дужан да почне са радом, односно да прибави употребну дозволу за производно постројење.
4. Подносилац захтјева дужан је да у року од 30 дана од дана пријема овог рјешења поднесе Оператору система подстицаја захтјев за закључивање предуговора о подстицању којим резервише количине у систему подстицаја, ради остварења права на обавезан откуп по гарантованој откупној цијени.
5. Право на обавезан откуп по гарантованој откупној цијени може се остварити најкасније до 1. априла 2021. године, а након изградње производног постројења, прибављања рјешења о праву на подстицај, уз испуњење прописаних услова и након закључења уговора о обавезном откупу са Оператором система подстицаја по цијени која је на снази у вријеме закључења уговора.
6. Рјешење о прелиминарном праву на подстицај престаје да важи и подносилац захтјева губи резервацију количина у систему подстицаја ради остварења права на обавезан откуп по гарантованој откупној цијени уколико у периоду одређеном тачком 3. овога рјешења не започне са радом производног постројења или уколико у року прописаном у тачки 4. овога рјешења не поднесе захтјев Оператору система подстицаја за закључење предуговора.
7. Ово рјешење је коначно, ступа на снагу даном доношења и објављује се на интернет страници и огласној табли Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске.

О б р а з л о ж е њ е

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске (у даљем тексту: Регулаторна комисија) је 25. фебруара 2019. године од подносиоца захтјева „ХYДРО ВРБАС“ д.о.о. Зворник, Kаракај 105/Д Зворник (у даљем тексту: подносилац захтјева), примила захтјев за одобрење прелиминарног права на подстицај производње електричне енергије у виду права на обавезан откуп по гарантованој откупној цијени, коришћењем енергије водотока ријеке Врбас, као обновљивог извора енергије, у производном постројењу Мала хидроелектрана „Врбас 2“, које се гради на територији општине Лакташи, на земљишту означеном као к.ч. 1195/2 к.о. Лакташи. Подносилац захтјева је након обавјештења о некомплетности, односно 13. марта 2019. године, допунио овај захтјев, образац број 1303/19 од 13. марта 2019. године. У достављеној документацији наведено је да је инсталисана снага производног постројења 249 кW, планирана нето годишња производња 1.065.300 кWх, те да је планирани почетак рада 1. октобар 2020. године.
Регулаторна комисија је, у складу са чланом 21. став 6. Правилника о подстицању производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији (у даљем тексту: Правилник о подстицању), 28. марта 2019. године, обавијестила подносиоца и јавност о пријему комплетног захтјева и, у складу са чланом 39. Правилника о подстицању, упутила захтјев за издавање потврде за енергију МХ „Електропривреда Републике Српске“ Матичном предузећу, а.д. Требиње, као вршиоцу дужности Оператора система подстицаја, којом треба да се потврди испуњеност услова из члана 21. Закона о обновљивим изворима и ефикасној когенерацији (у даљем тексту: Закон) у погледу количинских ограничења енергије планиране за подстицање која се утврђују Акционим планом Републике Српске за кориштење обновљивих извора енергије – у даљем тексту: Акциони план (Одлука о усвајању Акционог плана Републике Српске објављена је у Службеном гласнику Републике Српске, број 111/15, 5/16 и 97/18).
Оператор система подстицаја је издао Потврду за енергију за Малу хидроелектрану „Врбас 2“, број 1.1/04/1-40-210/19 од 12. априла 2019. године, на основу које подносилац захтјева има могућност да оствари прелиминарно право на подстицај у 2020. години за планирану нето годишњу производњу електричне енергије од 1.065.300 кWх. У Регулаторној комисији евидентиран је пријем ове потврде 22. априла 2019. године.
С обзиром на достављену потврду од стране Оператора система подстицаја и чињеницу да постоје расположиве количине за подстицање, Регулаторна комисија је, на 111. редовној сједници, одржаној 22. априла 2019. године, размотрила захтјев за одобрење прелиминарног права на подстицај за електричну енергију која ће се производити у Малој хидроелектрани „Врбас 2“.
У складу са чланом 27. Закона и чланом 32. Правилника о подстицању подносиоцу захтјева је одобрено прелиминарно право на подстицај за нето произведену електричну енергију у укупном планираном годишњем износу од 1.065.300 кWх, у складу са Потврдом за енергију, број 1.1/04/1-40-210/19 од 12. априла 2019. године, односно одлучено је као у тачки 1. и 2. диспозитива овог рјешења.
Чланом 33. став (3) Правилника о подстицању прописано је да се период трајања прелиминарног права на подстицај утврђује на основу планираног почетка рада производног постројења достављеног у захтјеву и пратећој документацији. Подносилац захтјева је у свом захтјеву навео да је планирани датум прикључења и пуштања у погон објекта 1. октобар 2020. године, те је одлучено као у тачки 3. диспозитива овог рјешења.
Чланом 27. став (5) Закона, те чланом 30. став (2) Правилника о подстицању прописано је да произвођач електричне енергије закључује предуговор о праву на подстицај са Оператором система подстицаја и на тај начин резервише количине у систему подстицаја, те да је произвођач електричне енергије/инвеститор, који добије рјешење о прелиминарном праву на подстицај дужан да у року од 30 дана од дана пријема рјешења о прелиминарном праву на подстицај поднесе Оператору система подстицаја захтјев за закључивање предуговора о подстицају. На основу наведених одредби, одлучено је као у тачки 4. диспозитива овог рјешења.
Тачка 5. диспозитива овог рјешења заснива се на члану 30. став (8) Правилника о подстицању. При томе се прописани услови за стицање права на обавезан откуп по гарантованој откупној цијени или премији односе на прибављање сертификата за производно постројење, који издаје Регулаторна комисија, као и на остале услове за остварење права на подстицај прописане члановима 4. и 6. Правилника о подстицању у погледу обавезе уградње опреме која није претходно коришћена и на посједовање одговарајуће регистрације правног или физичког лица које производи електричну енергију. Подносиоцу захтјева се оставља могућност да у року од шест мјесеци након истека периода прелиминарног права на подстицај из тачке 3. овог рјешења, односно до 1. априла 2021. године, прибави рјешење о подстицају и закључи уговор о обавезном откупу са Оператором система подстицаја. У противном, након истека овог рока, губи право на количине резервисане на основу овога рјешења. Према члану 26. став (5) Закона приликом закључивања уговора о обавезном откупу примјењује се цијена из Одлуке о висини гарантованих откупних цијена и премија за електричну енергију произведену из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији која је на снази у вријеме закључивања уговора и остаје непромијењена у периоду важења уговора, осим у случају већих промјена курса конвертибилне марке у односу на курс евра у Босни и Херцеговини.
Чланом 34. став (3) Правилника о подстицању прописано је да уколико подносилац захтјева који стекне прелиминарно право на подстицај, а не почне са радом у року прописаним рјешењем о прелиминарном праву на подстицај, односно у периоду трајања прелиминарног права на подстицај, престаје да важи рјешење о прелиминарном праву на подстицај и губи резервацију количина електричне енергије у систему подстицаја. Такође, чланом 34. став (2) Правилника о подстицању прописано је да подносицу захтјева који стекне прелиминарно право на подстицај, а не поднесе захтјев за закључење предуговора о праву на подстицај са Оператором система подстицања, престаје да важи рјешење о прелиминарном праву и губи резервацију количина електричне енергије у систему подстицања. На основу наведених одредби, одлучено је као у тачки 6. диспозитива овога рјешења.
Тачка 7. диспозитива овог рјешења заснива се на одредби члана 25. став (1) Закона о енергетици, с обзиром на коначност, те одредби члана 20. став (3) истог закона и на одредби члана 20. став (2) алинеја 5. Статута Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске – Пречишћени текст (Службени гласник Републике Српске, број 6/10), с обзиром на објављивање.
Поука о правном лијеку се заснива на одредби члана 25. став (2) Закона о енергетици и члана 5. и 15. Закона о управним споровима (Службени гласник Републике Српске, број 109/05 и 63/11).
Поука о правном лијеку: Ово рјешење је коначно. Против овог рјешења може се покренути управни спор подношењем тужбе Окружном суду у Требињу у року од 30 дана од дана пријема овог рјешења.

Предсједник
Владислав Владичић

Copyright © 2023