REERS

Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу ел. енергије – МХЕ „Дренова“

20.06.2019.

Број: 01-229-6/19/Р-115-147
Датум: 20. јун 2019. године

На основу члана 27. Закона о обновљивим изворима енергије и ефикасној когенерацији (Службени гласник Републике Српске, број 39/13, 108/13, 79/15 и 26/19), члана 190. Закона о општем управном поступку (Службени гласник Републике Српске, број 13/02, 87/07 и 50/10), члана 33. став (1) тачка г) Пословника о раду Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске (Службени гласник Републике Српске, број 59/10) и члана 32. Правилника о подстицању производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији (Службени гласник Републике Српске, број 114/13, 88/14, 43/16 и 29/19) одлучујући по захтјеву привредног друштва „Ћорић Денарт“ д.о.о. Прњавор, Бабановци бб, Прњавор, за одобрење прелиминарног права на подстицај производње електричне енергије коришћењем енергије водотока ријеке Вијаке, као обновљивог извора енергије у Малој хидроелектрани „Дренова“, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је, на 115. редовној сједници, одржаној 20. јуна 2019. године, у Требињу, донијела

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу електричне енергије у Малој хидроелектрани „Дренова“

1. Подносиоцу захтјева, привредном друштву „Ћорић Денарт“ д.о.о. Прњавор, одобрава се прелиминарно право на подстицај, у виду права на обавезан откуп по гарантованој откупној цијени, за електричну енергију коју ће производити у Малој хидроелектрани „Дренова“, номиналне активне снаге на турбини 105 кW и планиране нето годишње производње од 829.400 кWх, која се гради на ријеци Вијаки у општини Прњавор, на земљишту означеном као к.ч. 1641/2 к.о. Дренова (нови премјер), што по старом премјеру договара к.ч. 509/5 и к.ч. 502/4 к.о. Дренова (изван обухвата градског грађевинског земљишта).
2. Подносилац захтјева остварује прелиминарно право на подстицај из тачке 1. овога рјешења за нето произведену електричну енергију у укупном планираном годишњем износу од 829.400 кWх за коју има могућност да оствари право на подстицај у 2020. години.
3. Прелиминарно право на подстицај из тачке 1. овог рјешења даје се на период до 20. јула 2020. године, до када је подносилац дужан да почне са радом, односно да прибави употребну дозволу за производно постројење.
4. Подносилац захтјева дужан је да у року од 30 дана од дана пријема овог рјешења поднесе Оператору система подстицаја захтјев за закључивање предуговора о подстицању којим резервише количине у систему подстицаја, ради остварења права на обавезан откуп по гарантованој откупној цијени.
5. Право на обавезан откуп по гарантованој откупној цијени може се остварити најкасније до 20. јануара 2021. године, а након изградње производног постројења, прибављања рјешења о праву на подстицај, уз испуњење прописаних услова и након закључења уговора о обавезном откупу са Оператором система подстицаја по цијени која је на снази у вријеме закључења уговора.
6. Рјешење о прелиминарном праву на подстицај престаје да важи и подносилац захтјева губи резервацију количина у систему подстицаја ради остварења права на обавезан откуп по гарантованој откупној цијени уколико у периоду одређеном тачком 3. овога рјешења не започне са радом производног постројења или уколико у року прописаном у тачки 4. овога рјешења не поднесе захтјев Оператору система подстицаја за закључење предуговора.
7. Ово рјешење је коначно, ступа на снагу даном доношења и објављује се на интернет страници и огласној табли Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске.

О б р а з л о ж е њ е

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске (у даљем тексту: Регулаторна комисија) је 17. маја 2019. године примила захтјев, број 17-5-1/19 од 17. маја 2019. године од привредног друштва „Ћорић Денарт“ д.о.о. Прњавор (у даљем тексту: подносилац захтјева) за одобрење прелиминарног права на подстицај производње електричне енергије, у виду права на обавезан откуп по гарантованој откупној цијени, коришћењем енергије водотока ријеке Вијаке, као обновљивог извора енергије, у производном постројењу Мала хидроелектрана „Дренова“, која се гради на територији општине Прњавор, како је наведено у рјешењу о грађевинској дозволи, број 04-360-82/15 од 18. маја 2015. године, које је издало Ођељење за просторно уређење општине Прњавор. У овом обрасцу захтјева је наведено да је номинална активна снага производног постројења на турбини 105 кW, планирана нето годишња производња 929.400 кWх, те да је планирани датум прикључења и пуштања у погон објекта 1. септембар 2020. године.
Регулаторна комисија је, у складу са чланом 21. став 6. Правилника о подстицању производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији (у даљем тексту: Правилник о подстицању), 22. маја 2019. године, обавијестила јавност о пријему комплетног захтјева и, у складу са чланом 39. Правилника о подстицању, упутила захтјев за издавање потврде за енергију МХ „Електропривреда Републике Српске“ Матичном предузећу, а.д. Требиње, као вршиоцу дужности Оператора система подстицаја, којом треба да се потврди испуњеност услова из члана 21. Закона о обновљивим изворима и ефикасној когенерацији (у даљем тексту: Закон) у погледу количинских ограничења енергије планиране за подстицање која се утврђују Акционим планом Републике Српске за кориштење обновљивих извора енергије – у даљем тексту: Акциони план (Одлука о усвајању Акционог плана Републике Српске објављена је у Службеном гласнику Републике Српске, број 111/15, 5/16 и 97/18).
За производно постројење Мала хидроелектрана „Дренова“ Регулаторна комисија је, у претходном периоду издала рјешења о прелиминарном праву како слиједи:
• Рјешење, број 01-204-13/16/Р-16-171 од 26. маја 2016. године са периодом трајања до 24. јула 2017. године, односно 14 мјесеци,
• Рјешење, број 01-428-7/17/Р-60-244 од 25. октобра 2017. године са периодом трајања до 24. јула 2018. године, односно 9 мјесеци и
• Рјешење, број 01-394-10/18/Р-96-256 од 28. новембра 2018. године са периодом трајања до 28. децембра 2019. године, односно 13 мјесеци.
На овај начин је подносиоцу захтјева је, у складу са одредбама члана 27. став (4) Закона, прописан најдужи период трајања прелиминарног права на подстицај од три године.
Подносилац захтјева је 17. маја 2019. године поднио нови захтјев за одобрење прелиминарног права на подстицај за производно постројење Мала хидроелектрана „Дренова“, јер није, у складу са тачком 4. рјешења, број 01-394-10/18/Р-96-256, закључио предуговор са Оператором система подстицаја, те је ово рјешење престало да важи.
Оператор система подстицаја је издао Потврду за енергију за Малу хидроелектрану „Дренова“, број 1.1/04/1-40-287/19 од 10. јуна 2019. године на основу које подносилац захтјева има могућност да оствари прелиминарно право на подстицај у 2020. години за планирану нето годишњу производњу електричне енергије од 829.400 кWх у Малој хидроелектрани „Дренова“.
Треба имати у виду да је Регулаторна комисија раније издала рјешење о прелиминарном праву на подстицај, број 01-394-10/18/Р-96-256 у коме су прихваћени подаци наведени у захтјеву и приложеној документацији да је номинална активна снага на турбини од 105 кW изведена за коту захвата која одговара коти усисне решетке док је радни ниво језера од коте захвата до максимално 4 метра изнад ове коте с једне стране. Са друге стране хидроагрегат при номиналним параметрима и мрежа на коју је прикључена електрана не могу, у техничком смислу, бити расположиви све сате у години. Може се израчунати да би производња електричне енергије при номиналним параметрима, за све сате у години могла да износи 919.800 кWх. Рад агрегата изнад номиналних параметара није довољно сигуран податак, као ни непрекидан рад агрегата без заустављања током цијеле године. Због тога се приликом планирања годишње производње користи метода која са потребним степеном сигурности утврђује могућу годишњу производњу, тако да је у овом случају усвојен податак за планирану нето производњу електричне енергије у износу од 829.400 кWх. Пошто је прелиминарно право на подстицај, утврђено претходним рјешењима истекло, подносилац је доставио нови образац захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај и одговарајуће изјаве, а остала документација преузета је из претходних поступака и усвојен је податак за укупну планирану годишњу производњу електричне енергије у износу од 829.400 кWх.
С обзиром на достављену потврду од стране Оператора система подстицаја и чињеницу да постоје расположиве количине за подстицање, Регулаторна комисија је, на 115. редовној сједници, одржаној 20. јуна 2019. године, размотрила захтјев за одобрење прелиминарног права на подстицај за електричну енергију која ће се производити у Малој хидроелектрани „Дренова“.
У складу са чланом 27. Закона и чланом 32. Правилника о подстицању подносиоцу захтјева је одобрено прелиминарно право на подстицај за нето произведену електричну енергију у планираном годишњем износу од 829.400 кWх, односно одлучено је као у тачки 1. и 2. диспозитива овог рјешења.
Чланом 33. став (3) Правилника о подстицању прописано је да се период трајања прелиминарног права на подстицај утврђује на основу планираног почетка рада производног постројења, врсте извора и технологије рада производног постројења. Подносилац захтјева је у свом захтјеву навео да је планирани датум прикључења и пуштања у погон објекта 1. септембар 2020. године. Међутим, имајући у виду да је за ово производно постројење до сада одобрено и искоришћено прелиминарно право на подстицај у укупном трајању од 23 мјесеца, а да је одредбом члана 27. став 4. Закона о обновљивим изворима енергије и ефикасној когенерацији, прописано да Регулаторна комисија доноси рјешење о прилиминарном праву на подстицај на период који не може бити дужи од три године од дана доношења рјешења, дакле максимални период прелиминарног права на подстицај је три године, прелиминарно право се одобрава до 20. јула 2020. године, односно на период од 13 мјесеци колико је то и могуће, с обзиром на наведену законску одредбу, при чему подносилац захтјева нема право на даље продужење, односно стицање прелиминарног права на подстицај. С обзиром на наведено одлучено је као у тачки 3. диспозитива овог рјешења.
Чланом 27. став (5) и (6) Закона, те чланом 30. став (2) Правилника о подстицању прописано је да произвођач електричне енергије закључује предуговор о праву на подстицај са Оператором система подстицаја и на тај начин резервише количине у систему подстицаја, те да је произвођач електричне енергије/инвеститор, који добије рјешење о прелиминарном праву на подстицај дужан да у року од 30 дана од дана пријема рјешења о прелиминарном праву на подстицај поднесе Оператору система подстицаја захтјев за закључивање предуговора о подстицају. На основу наведених одредби, одлучено је као у тачки 4. диспозитива овог рјешења.
Тачка 5. диспозитива овог рјешења заснива се на члану 30. став (6) Правилника о подстицању. При томе се прописани услови за стицање права на обавезан откуп по гарантованој откупној цијени или премији односе на прибављање сертификата за производно постројење, који издаје Регулаторна комисија, као и на остале услове за остварење права на подстицај прописане члановима 4. и 6. Правилника о подстицању у погледу обавезе уградње опреме која није претходно коришћена и на посједовање одговарајуће регистрације правног или физичког лица које производи електричну енергију. Подносиоцу захтјева се оставља могућност да у року од шест мјесеци након истека периода прелиминарног права на подстицај из тачке 3. овог рјешења, односно до 20. јануара 2021. године, прибави рјешење о подстицају и закључи уговор о обавезном откупу са Оператором система подстицаја. У противном, након истека овог рока, губи право на количине резервисане на основу овога рјешења. Према члану 26. став (5) Закона приликом закључивања уговора о обавезном откупу примјењује се цијена из Одлуке о висини гарантованих откупних цијена и премија за електричну енергију произведену из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији која је на снази у вријеме закључивања уговора и остаје непромијењена у периоду важења уговора, осим у случају већих промјена курса конвертибилне марке у односу на курс евра у Босни и Херцеговини.
Чланом 34. став (3) Правилника о подстицању прописано је да уколико подносилац захтјева који стекне прелиминарно право на подстицај, а не почне са радом у року прописаним рјешењем о прелиминарном праву на подстицај, односно у периоду трајања прелиминарног права на подстицај, престаје да важи рјешење о прелиминарном праву на подстицај и губи резервацију количина електричне енергије у систему подстицаја. Такође, чланом 34. став (2) Правилника о подстицању прописано је да подносицу захтјева који стекне прелиминарно право на подстицај, а не поднесе захтјев за закључење предуговора о праву на подстицај са Оператором система подстицања, престаје да важи рјешење о прелиминарном праву и губи резервацију количина електричне енергије у систему подстицања. На основу наведених одредби, одлучено је као у тачки 6. диспозитива овога рјешења.
Тачка 7. диспозитива овог рјешења заснива се на одредби члана 25. став (1) Закона о енергетици, с обзиром на коначност, одредби члана 20. став (3) истог закона, те на одредби члана 20. став (2) алинеја 5. Статута Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске – Пречишћени текст (Службени гласник Републике Српске, број 6/10), с обзиром на објављивање.
Поука о правном лијеку се заснива на одредби члана 25. став (2) Закона о енергетици и члана 5. и 15. Закона о управним споровима (Службени гласник Републике Српске, број 109/05 и 63/11).
Поука о правном лијеку: Ово рјешење је коначно. Против овог рјешења може се покренути управни спор подношењем тужбе Окружном суду у Требињу у року од 30 дана од дана пријема овог рјешења.

Предсједник
Владислав Владичић

Copyright © 2024