REERS

Рјешење о одобрењу права на подстицај за производњу електричне енергије у МХЕ „Бочац 2“

20.02.2019.

Број: 01-72-6/19/Р-103-28
Датум: 20.02.2019.

На основу одредбe члана 27. Закона о обновљивим изворима енергије и ефикасној когенерацији (Службени гласник Републике Српске, број 39/13, 108/13 и 79/15), члана 190. Закона о општем управном поступку (Службени гласник Републике Српске, број 13/02, 87/07 и 50/10), члана 33. став (1) тачка г) Пословника о раду Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске (Службени гласник Републике Српске, број 59/10) и члана 18. став (2) Правилникa о подстицању производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији (Службени гласник Републике Српске, број 114/13, 88/14 и 43/16), у поступку по захтјеву привредног друштва Мјешовити холдинг „Електропривреда Републике Српске“ – Матично предузеће а.д. Требиње, Зависно предузеће „Хидроелектране на Врбасу“ а.д. Мркоњић Град, за одобрење права на подстицај производње електричне енергије коришћењем енергије водотока ријеке Врбас, као обновљивог извора енергије, у производном постројењу Мала хидроелектранa „Бочац 2“, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је, на 103. редовној сједници одржаној 20. фебруара 2019. године, у Требињу, донијела

Р Ј Е Ш Е Њ Е

о одобрењу права на подстицај за производњу електричне енергије у производном постројењу Мала хидроелектранa „Бочац 2“

1. Подносиоцу захтјева, привредном друштву Мјешовити холдинг „Електропривреда Републике Српске“ – Матично Предузеће а.д. Требиње, ЗП „Хидроелектране на Врбасу“ а.д. Мркоњић Град, Светог Саве 13, Мркоњић Град, одобрава се право на подстицај у виду права на обавезан откуп по гарантованој откупној цијени за електричну енергију коју ће производити у производном постројењу Мала хидроелектранa „Бочац 2“, инсталисане снаге 9.990 kW, укупне планиране нето годишње производње 41.203.000 kWh, изграђеном на ријеци Врбас, на земљишту означеном као к.ч. бр. 42/49-4 к.о. Сурјан-Бочац, Општина Мркоњић Град.

2. Подносилац захтјева на основу овог рјешења стиче право на подстицај из тачке 1. овога рјешења за нето произведену електричну енергију у укупном планираном годишњем износу од 41.203.000 kWh.

3. Право на подстицај у виду обавезног откупа по гарантованој откупној цијени из тачке 1. овог рјешења даје се на период од петнаест (15) година почев од дана почетка продаје електричне енергије у систему подстицаја по гарантованој откупној цијени на основу закљученог уговора са Оператором система подстицаја.

4. Приликом закључења уговора о откупу електричне енергије по гарантованој откупној цијени са Оператором система подстицаја примјењују се цијене за хидроелектране инсталисане снаге од 5 МW до укључиво 10 МW, утврђене Одлуком о висини гарантованих откупних цијена и премија за електричну енергију произведену из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији која је на снази у вријеме закључивања уговора.

5. Подносилац захтјева обавезан је да у року од 15 дана од дана пријема овог рјешења поднесе Оператору система подстицаја захтјев за закључивање уговора о подстицању, ради остварења права на обавезан откуп по гарантованој откупној цијени.

6. Уколико подносилац захтјева не поднесе захтјев за закључење уговора са Оператором система подстицаја у року прописаном у тачки 5. овог рјешења, престаје да важи рјешење о праву на подстицај.

7. Обрачун електричне енергије коју подносилац захтјева испоручује у електроенергетску мрежу и за коју има право на обавезан откуп по гарантованој откупној цијени врши се на основу очитања на мјерном мјесту смјештеном у производном постројењу са карактеристикама мјерних уређаја како je наведено у Сертификату за производно постројење, Декларацији о мјерном мјесту и како је означенo на једнополној шеми. На мјерном мјесту за пријем/предају електричне енергије у мрежу, које је лоцирано у мјерном ормару унутар зграде СН постројења , инсталисана је индиректна двосмјерна мјерна група која се састоји од:

• три струјна мјерна трансформатора произвођача SCHNEIDER ELECTRIC, типа: ARM 6T/N2, класе тачности 0,5, преносног односа 200/5, серијских бројева: 16070224, 16070227, 16070228;

• три напонска мјерна трансформатора произвођача SCHNEIDER ELECTRIC, типа: VRF 3m/S2, класе тачности 0,5, преносног односа 35/√3, 0,1/√3/0,1/3, серијских бројева: 16069912, 16069913, 16069914;

• мјерног уређаја на коме се врши мјерење и регистрација електричне енергије испоручене у електроенергетску мрежу произвођача LANDIS & GYR, типа ZMQ 202C; серијског броја: 51585747, године производње 2018, називног напона 3×100 V/√3 и називне струје 5 А, при чему се активна електрична енергија и снага мјери са класом тачности 0,2s, а реактивна електрична енергија са класом тачности 2. Уградња мјерног уређаја 2018. годинe, а датум важења жига је 2024. година. Константа бројила је 1,

• обрачунска константа је 14000.

8. Ово рјешење је коначно и ступа на снагу даном доношења, а објављује се на интернет страници и огласној табли Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске.

О б р а з л о ж е њ е

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске (у даљем тексту: Регулаторна комисија) је 11. фебруара 2019. године од привредног друштва Мјешовити холдинг „ЕРС“ – МП а.д. Требиње, ЗП „Хидроелектране на Врбасу“ а.д. Мркоњић Град примила захтјев за одобрење права на подстицај, у виду обавезног откупа по гарантованој откупној цијени, за електричну енергију коју ће производити у Малој хидроелектрани „Бочац 2“, инсталисане снаге 9,99 MW и планиране годишње производње за коју се захтијева подстицај у износу 41.203.000 kWh, која је изграђена на ријеци Врбас, општина Мркоњић Град. Захтјев за одобрење права на подстицај комплетиран је 18. фебруара 2019. године, када је подносилац захтјева доставио допуну документације, те је, у складу са чланом 21. став 6. Правилника о подстицању производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији (у даљем тексту: Правилник о подстицању), обавијештена јавност о комплетности овог захтјева.

Регулаторна комисија је, на 102. редовној сједници, одржаној 7. фебруара 2019. године, донијела Рјешење о издавању Сертификата за производно постројење Мала хидроелектрана „Бочац 2″ број 01-476-12/18/Р-102-14 (у даљем тексту: Сертификат), којим се потврђује да се у овом постројењу производи електрична енергија користећи обновљиви извор енергије, а што је један од услова за одобрење права на подстицај.

Подносиоцу захтјева је рјешењем Регулаторне комисије број 01-458-7/16/Р-27-290 одобрено прелиминарно право на подстицај у виду права на обавезан откуп по гарантованој откупној цијени за електричну енергију коју ће производити у производном постројењу Мала хидроелектрана „Бочац 2″. На основу овог рјешења подносилац захтјева је закључио предуговор о подстицају са Оператором система подстицаја, број 1.1/04/1-99-11/17 од 25. јануара 2017. године. Рјешењем Регулаторне комисије број 01-458-13/16/Р-77-99 подносиоцу захтјева је продужено прелиминарно право на подстицај, након чега је анексиран предуговор о подстицају, анекс број 1.1/04/1-30-252/18 од 31. августа 2018. године, чиме су резервисане количине електричне енергије намијењене за подстицај.

У складу са одредбама чланова 6, 14. и 23. Правилника о подстицању размотрен је захтјев подносиоца и утврђено је да подносилац захтјева испуњава све критеријуме и услове у погледу извора енергије, снаге постројења, планиране годишње производње и количина које су Акционим планом Републике Српске за кориштење обновљивих извора енергије – у даљем тексту: Акциони план (Одлука о усвајању Акционог плана објављена је у Службеном гласнику Републике Српске број 111/15, 5/16 и 97/18) одређене за подстицање. С обзиром на напријед наведено подносиоцу захтјева одобрено је право на обавезан откуп по гарантованој откупној цијени за нето произведену електричну енергију која се испоручује у мрежу у укупном планираном годишњем износу од 41.203.000 kWh, односно одлучено је као у тачки 1. и 2. диспозитива овог рјешења.

Приликом утврђивања трајања права на подстицај Регулаторна комисија је поступила у складу са чланом 21. став (1) и чланом 25. став (1) и (2) Правилника о подстицању који се односи на нова производна постројења по коме се право на обавезан откуп електричне енергије по гарантованој откупној цијени остварује на период од петнаест (15) година од дана почетка остваривања права на подстицај, односно, почев од дана почетка продаје електричне енергије у систему подстицаја по гарантованој откупној цијени на основу закљученог уговора са Оператором система подстицаја, те је одлучено као у тачки 3. диспозитива овог рјешења.

На основу члана 5, 21. и 26. Закона о обновљивим изворима енергије и ефикасној когенерацији (у даљем тексту: Закон) и члана 26. и 29. Правилника о подстицању производно постројење подносиоца захтјева се сврстава у хидроелектране, инсталисане снаге од 5 МW до укључиво 10 MW, те се приликом закључења уговора о обавезном откупу по гарантованој откупној цијени са Оператором система подстицаја примјењује цијена из Одлуке о висини гарантованих откупних цијена и премија за електричну енергију произведену из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији која је на снази у вријеме закључења уговора за ту врсту производног постројења, те је одлучено као у тачки 4. диспозитива овога рјешења. Гарантована откупна цијена се не мијења у периоду важења уговора, осим у случају доношења посебне одлуке због већих промјена курса конвертибилне марке у односу на курс евра.

На основу члана 27. став (5) Закона и на основу члана 26. став (2) Правилника о подстицању, произвођач електричне енергије дужан је да у року од 15 дана од дана пријема овог рјешења поднесе захтјев за закључење уговора о подстицању са Оператором система подстицаја, те је одлучено као у тачки 5. диспозитива овог рјешења.

Одредбама члана 27. став (8) Правилника о подстицању дефинисани су разлози за губитак права на подстицај, те је одлучено као у тачки 6. диспозитива овог рјешења.

Тачкa 7. диспозитива овог рјешења заснива се на Сертификату, Декларацији о мјерном мјесту издатој од стране оператора система број 5338-03/18 од 6. фебруара 2019. године и једнополној шеми овог постројења.

Тачка 8. диспозитива овог рјешења заснива се на одредби члана 25. став (1) Закона о енергетици, с обзиром на коначност, те одредби члана 20. став (3) истог Закона и одредби члана 20. став (2) алинеја 5. Статута Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске – Пречишћени текст (Службени гласник Републике Српске, број 6/10), с обзиром на објављивање.

Поука о правном лијеку се заснива на одредби члана 25. став (2) Закона о енергетици и члана 5. и 15. Закона о управним споровима (Службени гласник Републике Српске, број 109/05 и 63/11).

Поука о правном лијеку: Ово рјешење је коначно. Против овог рјешења може се покренути управни спор подношењем тужбе Окружном суду у Требињу у року од 30 дана од дана пријема овог рјешења.

Предсједник
Владислав Владичић

Copyright © 2024