REERS

Рјешење о одобравању права на подстицај за производњу ел. енергије из ОИЕ – МХЕ „Студена 2“

22.04.2019.

Број: 01-457-6/18/Р-111-112
Датум: 22. април 2019. године

На основу одредбе члана 27. Закона о обновљивим изворима енергије и ефикасној когенерацији (Службени гласник Републике Српске, број 39/13, 108/13, 79/15 и 26/19), члана 190. Закона о општем управном поступку (Службени гласник Републике Српске, број 13/02, 87/07 и 50/10), члана 33. став (1) тачка г) Пословника о раду Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске (Службени гласник Републике Српске, број 59/10) и члана 23. Правилника о подстицању производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији (Службени гласник Републике Српске, број 114/13, 88/14, 43/16 и 29/19) у поступку по захтјеву Друштва са ограниченом одговорношћу „ГМ ЕНЕРГИЈА“ Теслић, Прибинић 496, Теслић, за одобрење права на подстицај за производњу електричне енергије у производном постројењу Мала хидроелектрана „Студена 2“ Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је, на 111. редовној сједници, одржаној 22. априла 2019. године, у Требињу, донијела

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о одобравању права на подстицај за производњу електричне енергије из обновљивих извора у производном постројењу
Мала хидроелектрана „Студена 2“

1. Подносиоцу захтјева, Друштву са ограниченом одговорношћу „ГМ ЕНЕРГИЈА“ Теслић, Прибинић 496, Теслић, одобрава се право на подстицај производње електричне енергије из обновљивих извора енергије, у виду права на обавезан откуп по гарантованој откупној цијени, у производном постројењу Мала хидроелектрана „Студена 2“, номиналне активне снаге на турбини 249 кW, планиране нето годишње производње 1.035.000 кWх, изграђеном на ријеци Студеној, на земљишту означеном као к.ч. број 860/1, 860/219 и 860/220 K.О. Угодновић (СП Угодновић) и к.ч. број 1241/1 и 1241/136 K.О. Бијело Бучје (СП Бијело Бучје), Општина Теслић.
2. Подносилац захтјева на основу овог рјешења стиче право на подстицај из тачке 1. овога рјешења за нето произведену електричну енергију у укупном планирном годишњем износу од 1.035.000 кWх.
3. Право на подстицај у виду обавезног откупа по гарантованој откупној цијени из тачке 1. овог рјешења даје се на период од петнаест (15) година почев од дана почетка продаје електричне енергије у систему подстицаја по гарантованој откупној цијени на основу закљученог уговора са Оператором система подстицаја.
4. Приликом закључења уговора о откупу електричне енергије по гарантованој откупној цијени са Оператором система подстицаја примјењују се цијене за хидроелектране инсталисане снаге до 1 МW, утврђене Одлуком о висини гарантованих откупних цијена и премија за електричну енергију произведену из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији која је на снази у вријеме закључивања уговора.
5. Подносилац захтјева обавезан је да у року од 15 дана од дана пријема овог рјешења поднесе Оператору система подстицаја захтјев за закључивање уговора о подстицању, ради остварења права на обавезан откуп по гарантованој откупној цијени.
6. Уколико подносилац захтјева не поднесе захтјев за закључење уговора са Оператором система подстицаја у року прописаном у тачки 5. овог рјешења престаје да важи рјешење о праву на подстицај.
7. Обрачун електричне енергије коју подносилац захтјева испоручује у електроенергетску мрежу и за коју има право на обавезан откуп по гарантованој откупној цијени врши се на основу очитања на индиректном, двосмјерном мјерном слогу, са карактеристикама мјерних уређаја како је наведено у Сертификату за производно постројење, Декларацији о мјерном мјесту и како је означено на једнополној шеми, а састоји се од:
• мјерног уређаја (бројила електричне енергије) произвођача Ландис+Гyр, типа: ЗМГ405ЦР4.4407.03, серијског броја: 96584119, 2010. године производње, класе тачности 0,5 за мјерење активне енергије и снаге и класе тачности 2 за мјерење реактивне енергије, називног напона 100/√3 В, називне струје 5 А, датум уградње мјерног уређаја је 20.09.2018. године, а важење жига до 2023. године,
• три струјна мјерна трансформатора произвођача ФМТ Зајечар, типа: СТЕМ Н1220, класе тачности 0,5, преносног односа 40/5 А/А, серијских бројева 7881/17, 7880/17 и 7879/17,
• три напонска мјерна трансформатора произвођача ФМТ Зајечар, типа: ВСK-1 12, класе тачности 0,5, преносног односа 10000/√3/100/√3 В/В, серијских бројева 443/05, 440/05 и 446/05 и
• обрачунска константа је 800.
8. Ово рјешење је коначно и ступа на снагу даном доношења, а објављује се на интернет страници и огласној табли Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске.

О б р а з л о ж е њ е

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је 6. децембра 2018. године од Друштва са ограниченом одговорношћу „ГМ ЕНЕРГИЈА“ Теслић примила захтјев за одобрење права на подстицај за електричну енергију која се производи у производном постројењу Мала хидроелектрана „Студена 2“, изграђеном на ријеци Студеној у Бијелом Бучју, на земљишту означеном као к.ч. број 860/1, 860/219 и 860/220 K.О. Угодновић (СП Угодновић) и к.ч. број 1241/1 и 1241/136 K.О. Бијело Бучје (СП Бијело Бучје). Номинална активна снага производног постројења на турбини је 249 кW, а планирана нето годишња производња је 1.035.000 кWх, како је наведено у обрасцу захтјева.
Регулаторна комисија је, на 106. редовној сједници, одржаној 20. марта 2019. године, донијела Рјешење о издавању Сертификата за производно постројење Мала хидроелектрана „Студена 2“, број 01-456-13/18/Р-106-46 (у даљем тексту: Сертификат), којим се потврђује да производи електричну енергију користећи обновљиви извор енергије, а што је један од услова за одобрење права на подстицај.
Регулаторна комисија је 29. марта 2019. године, у складу са чланом 21. став 6. Правилника о подстицању производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији (у даљем тексту: Правилник о подстицању), обавијестила јавност и, у складу са чланом 39. Правилника о подстицању, упутила захтјев за издавање потврде за енергију МХ „Електропривреда Републике Српске“ Матичном предузећу, а.д. Требиње, као вршиоцу дужности Оператора система подстицаја, којом треба да се потврди испуњеност услова из члана 21. Закона о обновљивим изворима и ефикасној когенерацији (у даљем тексту: Закон) у погледу количинских ограничења енергије планиране за подстицање која се утврђују Акционим планом Републике Српске за кориштење обновљивих извора енергије – у даљем тексту: Акциони план (Одлука о усвајању Акционог плана Републике Српске објављена је у Службеном гласнику Републике Српске, број 111/15, 5/16 и 97/18).
Оператор система подстицаја је издао Потврду за енергију за МХЕ „Студена 2“ број 1.1/04/1-40-209/19, од 12. априла 2019. године, на основу које је подносилац захтјева има могућност да оствари право на подстицај у 2019. години за планирану нето годишњу производњу електричне енергије од 1.035.000 кWх.
С обзиром на потврду за енергију која је у Регулаторној комисији примљена 22. априла 2019. године и чињеницу да постоје расположиве количине за подстицање, Регулаторна комисија је, на 111. редовној сједници, одржаној 22. априла 2020. године, на основу одредби члана 6, 14. и 23. Правилника о подстицању, размотрила захтјев за одобрење права на подстицај за електричну енергију која ће се производити у Малој хидроелектрани „Студена 2“. Утврђено је да подносилац захтјева испуњава све критеријуме и услове у погледу извора енергије, снаге постројења, планиране годишње производње и количина које су Акционим планом одређене за подстицање, те је одлучено као у тачки 1. и 2. диспозитива овог рјешења.
Приликом утврђивања трајања права на подстицај Регулаторна комисија је поступила у складу са чланом 25. став (1) и (2) Правилника о подстицању који се односи на нова производна постројења по коме се право на обавезан откуп електричне енергије по гарантованој откупној цијени остварује на период од петнаест (15) година од дана почетка остваривања права на подстицај, односно, почев од дана почетка продаје електричне енергије у систему подстицаја по гарантованој откупној цијени на основу закљученог уговора са Оператором система подстицаја, те је одлучено као у тачки 3. диспозитива овог рјешења.
На основу члана 5, 21. и 26. Закона о обновљивим изворима енергије и ефикасној когенерацији (у даљем тексту: Закон) и члана 26. и 29. Правилника о подстицању производно постројење подносиоца захтјева се сврстава у хидроелектране инсталисане снаге до укључиво 1 МW, те се приликом закључења уговора о обавезном откупу по гарантованој откупној цијени са Оператором система подстицаја примјењује цијена из Одлуке о висини гарантованих откупних цијена и премија за електричну енергију произведену из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији која је на снази у вријеме закључења уговора за ту врсту производног постројења, те је одлучено као у тачки 4. диспозитива овога рјешења. Гарантована откупна цијена се не мијења у периоду важења уговора, осим у случају доношења посебне одлуке због већих промјена курса конвертибилне марке у односу на курс евра.
На основу члана 27. став (5) Закона и на основу члана 26. став (2) Правилника о подстицању, произвођач електричне енергије дужан је да у року од 15 дана од дана пријема овог рјешења поднесе захтјев за закључење уговора о подстицању са Оператором система подстицаја, те је одлучено као у тачки 5. диспозитива овог рјешења.
Одредбама члана 27. став (8) Правилника о подстицању дефинисани су разлози за престанак важења рјешења о подстицају, те је одлучено као у тачки 6. диспозитива овог рјешења.
Тачка 7. диспозитива овог рјешења заснива се на подацима из Сертификата, Декларацији о мјерним мјестима коју је издао оператор дистрибутивног система, број 17770/18-0 од 27. децембра 2018. године, као и једнополној шеми овог постројења.
Тачка 8. диспозитива овог рјешења заснива се на одредби члана 25. став (1) Закона о енергетици, с обзиром на коначност, те на одредби члана 20. став (3) истог закона и одредби члана 20. став (2) алинеја 5. Статута Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске – Пречишћени текст (Службени гласник Републике Српске, број 6/10), с обзиром на објављивање.
Поука о правном лијеку се заснива на одредби члана 25. став (2) Закона о енергетици и члана 5. и 15. Закона о управним споровима (Службени гласник Републике Српске, број 109/05 и 63/11).
Поука о правном лијеку: Ово рјешење је коначно. Против овог рјешења може се покренути управни спор подношењем тужбе Окружном суду у Требињу у року од 30 дана од дана пријема овог рјешења.

Предсједник
Владислав Владичић

Copyright © 2024