REERS

Рјешење о одбијању Захтјева за одобрење прелиминарних права на подстицај производње ел. енергије – „ЕОЛ ПРВИ“ д.о.о. Невесиње

20.03.2019.

Број: 01-498-12/18/Р-106-45
Датум: 20.03.2019. године

На основу члана 27. Закона о обновљивим изворима енергије и ефикасној когенерацији (Службени гласник Републике Српске, број 39/13, 108/13 и 79/15), члана 190. Закона о општем управном поступку (Службени гласник Републике Српске, број 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18), члана 33. став 1. тачка г) Пословника о раду Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске (Службени гласник Републике Српске, број 59/10) и члана 32. Правилника о подстицању производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији (Службени гласник Републике Српске, број 114/13, 88/14 и 43/16) одлучујући о захтјевима за одобрење прелиминарног права на подстицај производње електричне енергије у производним постројењима вјетропарка „Трусина“, општина Невесиње, привредног друштва „ЕОЛ ПРВИ“
д.о.о. Невесиње, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је, на 106. редовној сједници, одржаној 20. марта 2019. године, у Требињу, донијела

Р Ј Е Ш Е Њ Е

1. ОДБИЈАЈУ СЕ захтјеви за одобрење прелиминарног права на подстицај производње електричне енергије и то:
– Захтјев за одобрење прелиминарног права на подстицање производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији у производном постројењу „Рупари“, број 73/2018 од 24.12.2018. године, заведен у Регулаторној комисији под бројем 01-498-1/18,
– Захтјев за одобрење прелиминарног права на подстицање производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији у производном постројењу „Џинов до“, број 69/2018 од 24.12.2018. године, заведен у Регулаторној комисији под бројем 01-499-1/18,
– Захтјев за одобрење прелиминарног права на подстицање производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији у производном постројењу „Kучајница“, број
71/2018 од 24.12.2018. године, заведен у Регулаторној комисији под бројем 01-500-1/18,
– Захтјев за одобрење прелиминарног права на подстицање производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији у производном постројењу „Дубац“, број 67/2018 од 24.12.2018. године, заведен у Регулаторној комисији под бројем 01-501-1/18 и
– Захтјев за одобрење прелиминарног права на подстицање производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији у производном постројењу „Цвјетов кук“, број 65/2018 ид 24.12.2018. године, заведен у Регулаторној комисији под бројем 01-502-1/18,
привредног друштва „ЕОЛ ПРВИ“ д.о.о. Невесиње, као неосновани.
2. Ово рјешење је коначно, ступа на снагу даном доношења и објављује се на интернет страници и огласној табли Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске.

О б р а з л о ж е њ е

Дана 25. децембра 2018. године, привредно друштво „ЕОЛ ПРВИ“ д.о.о. Невесиње (у даљем тексту: подносилац захтјева) поднијело је Регулаторној комисији за енергетику Републике Српске (у даљем тексту: Регулаторна комисија), слиједеће захтјеве за одобрење прелиминарног права на подстицај производње електричне енергије, у виду права на обавезан откуп по гарантованој откупној цијени, у производним постројењима вјетропарка „Трусина“:
– Захтјев за одобрење прелиминарног права на подстицање производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији у производном постројењу „Рупари“, број 73/2018 од 24.12.2018. године, заведен у Регулаторној комисији под бројем 01-498-2/18,
– Захтјев за одобрење прелиминарног права на подстицање производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији у производном постројењу „Џинов до“, број 69/2018 од 24.12.2018. године, заведен у Регулаторној комисији под бројем 01-499-1/18,
– Захтјев за одобрење прелиминарног права на подстицање производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији у производном постројењу „Kучајница“, б
рој 71/2018 од 24.12.2018. године, заведен у Регулаторној комисији под бројем 01-500-1/18,
– Захтјев за одобрење прелиминарног права на подстицање производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији у производном постројењу „Дубац“, број 67/2018 од 24.12.2018. године, заведен у Регулаторној комисији под бројем 01-501-1/18 и
– Захтјев за одобрење прелиминарног права на подстицање производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији у производном постројењу „Цвјетов кук“, број 65/2018 ид 24.12.2018. године, заведен у Регулаторној комисији под бројем 01-502-1/18.
Након разматрања поднесених захтјева утврђено је да су сви поднесени захтјеви непотпуни да би се даље поступило по захтјевима, па је од подносиоца захтјева актом од 04.02.2019. године, затражено да у року од 30 дана употпуни поднесене захтјеве, те је подносилац упозорен на посљедице пропушања остављеног рока. Подносилац је благовремено употпунио понесене захтјеве дана 20.02.2019. године, након чега је објављено обавјештење за јавност о поднесеним захтјевима на интернет страници и огласној табли Регулаторне комисије.
У поступку је такође утврђено да су сви захтјеви поднесени од стране истог посносиоца, односно привредног друштва „ЕОЛ ПРВИ“ д.о.о. Невесиње, те да се поднесени захтјеви заснивају на истом или сличном чињеничном стању и истом правном основу. На основу одредбе 27. Закона о обновљивим изворима енергије и ефикасној когенерацији (у даљем тексту: Закон) и члана 32. Правилника о под
стицању производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији (у даљем тексту: Правилник о подстицању), Регулаторна комисија је надлежна да одлучује о свих пет поднесених захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај производње електричне енергије. С обзиром на наведене околности, утврђено је да су се у цјелости испунили услови да се поднесени захтеви разматрају и рјешавају у једном поступку у смислу одредбе члана 115. Закона о општем управном поступку, те је на истој редовној сједници, донесен закључак, број 01-498-11/18/Р-106-44 да се ови захтјеви ријеше у једном поступку.
Одредбом члана 27. став 3. Закона о члана 31. став 3. Правилника, прописано је да произвођач електричне енергије из обновљивих извора или у ефикасној когенерацији може остварити прелиминарно право на подстицај, у виду обавезног откупа по гарантованој откупној цијени или право на премију, уз испуњење услова из члана 21. Закона, с тим да се уз захтјев обавезно прилажу слиједећи докази:
– студија економске оправданости,
– доказ о упису пројеката у регистар пројекат,
– одобрење за грађење издато од надлежног органа у складу са прописима који уређују обраст грађења и
– доказ да је у току изградња производног постројења.
У вријеме трајања овога поступка Влада Републике Српске је, на 11. Сједници, одржаној 07.03.2019. године, донијела Рјешење број 04/1-012-2-615/19, којим се раскида Уговор о ко
нцесији за изградњу и коришћење парка вјетрењача на локацији Трусина, општина Невесиње број 05.05/312-682/12 од 19.10.2012. године, укључујући и анексе на овај уговор од 04.09.2014. године, 17.12.2014. године и 07.01.2016. године, који је био закључен са подносиоцем захтјева. Након тога, Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске, као надлежни орган, а поступајући по службеној дужности, донијело је рјешење број 15.03-362-20/19 од 14.03.2019. године, којим се оглашава ништавим рјешење овог министарства број 15.03-360-49/18 од 09.07.2018. године, којим је издата грађевинска дозвола за наведених пет производних постројења у вјетропарку „Трусина“. На основу овог рјешења, утврђено је не постоји грађевинска дозвола за наведених пет производних постројења, као један од кључних доказа за остваривање прелиминарног права на подстицај, како је утврђено одредбом члана 27. став 3. тачка в. Закона и члана 31. став 3. тачка в. Правилника.
Имајући у виду утврђено чињенично стање, а посебно чињеницу да не постоји грађевинска дозвола за наведених пет појединачних производних постројења, као битан доказ за одлучивање о поднесеним захтјевима, у смислу одредби члана 27. став 3. тачка в. Закона о члана 31. став 3. тачка в. Правилника, то су поднесени захтјеви:
– Захтјев за одобрење прелиминарног права на подстицање производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији у производном постро
јењу „Рупари“, број 73/2018 од 24.12.2018. године, заведен у Регулаторној комисији под бројем 01-498-1/18,
– Захтјев за одобрење прелиминарног права на подстицање производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији у производном постројењу „Џинов до“, број 69/2018 од 24.12.2018. године, заведен у Регулаторној комисији под бројем 01-499-1/18,
– Захтјев за одобрење прелиминарног права на подстицање производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији у производном постројењу „Kучајница“, број 71/2018 од 24.12.2018. године, заведен у Регулаторној комисији под бројем 01-500-1/18,
– Захтјев за одобрење прелиминарног права на подстицање производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији у производном постројењу „Дубац“, број 67/2018 од 24.12.2018. године, заведен у Регулаторној комисији под бројем 01-501-1/18 и
– Захтјев за одобрење прелиминарног права на подстицање производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији у производном постр
ојењу „Цвјетов кук“, број 65/2018 ид 24.12.2018. године, заведен у Регулаторној комисији под бројем 01-502-1/18,
у цјелости неосновани, како је и одлучено у тачки 1. диспозитива овог рјешења.
Тачка 2. диспозитива овог рјешења заснива се на одредби члана 25. став 1. Закона о енергетици (Службени гласник Републике Српске, број 49/09), и на одредби члана 20. став 5. Статута Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске – Пречишћени текст (Службени гласник Републике Српске, број 6/10), с обзиром на објављивање.
Поука о правном лијеку се заснива на одредби члана 25. став 2. Закона о енергетици и члана 5. и 15. Закона о управним споровима (Службени гласник Републике Српске, број 109/05 и 63/11).

Правна поука: Ово рјешење је коначно. Против овог рјешења може се покренути управни спор подношењем тужбе Окружном суду у Требињу у року од 30 дана од дана пријема овог рјешења.

Предсједник
Владислав Владичић

Copyright © 2024