REERS

Рјешење: Мирко Стипић, Братунац

27.09.2018.

Број: 01-270-9/18/Р-93-232
Датум: 27.09.2018.

На основу одредби члана 28. став 1. алинеја 4. Закона о електричној енергији („Службени гласник Републике Српске“, број 8/08, 34/09, 92/09 и 1/11), члана 10. став 1. тачка 9. Статута Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске – Пречишћени текст („Службени гласник Републике Српске“, број 6/10), члана 33. став 1. тачка г. Пословника о раду Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 59/10) и члана 74. Правилника о јавним расправама и рјешавању спорова и жалби („Службени гласник Републике Српске“, број 70/10), у скраћеном поступку рјешавања спора по захтјеву Стипић Мирка из Братунца, против МХ „ЕРС“ – МП а.д. Требиње – ЗЕДП „Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина, у вези са тарифама по којима се испоручује електрична енергија, односно у вези са оспоравањем обрачуна неовлашћенo утошене електричне енергије, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 93. редовној сједници, 27. септембра 2018. године, у Требињу, донијела је

Р Ј Е Ш Е Њ Е

1. ОДБИЈА СЕ захтјев Стипић Мирка од 25.05.2018. године, којим се оспорава Обрачун неовлашћено утрошене електричне енергије број 134/18 од 14.02.2018. године, у износу од 1.067,29 КМ, на мјерном мјесту ЕД број 0042052400093007 које се налази у Братунцу, у улици Сребренички одред бр. 6, као неоснован.
2. Свака странка сноси своје трошкове које је имала у овом поступку.

О б р а з л о ж е њ е

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске (у даљем тексту: Регулаторна комисија), примила је дана 28.05.2018. године захтјев за рјешавање спора Стипић Мирка из Братунца (у даљем тексту: подносилац захтјева), те дана 27.07.2018. године допуну захтјева, против МХ „ЕРС“ – МП а.д. Требиње – ЗЕДП „Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина (у даљем тексту: противна страна), у вези са тарифама по којима се испоручује електрична енергија, односно у вези са обрачуном неовлашћене потрошње електричне енергије од 14.02.2018. године у износу од 1.067,29 КМ, на мјерном мјесту ЕД број 0042052400093007 које се налази у Братунцу, у улици Сребренички одред бр. 6. Подносилац у захтјеву, између осталог, наводи да од 09.02.2016. године, када је извршена замјена бројила, као ни прије тог датума он није вршио, нити било које друго лице недозвољене радње на бројилу. Подносилац сматра да су неовлашћене радње на мјерном мјесту извршили радници противне стране Синиша Тешић и Драган Јовановић, те од Регулаторне комисије тражи да се поништи обрачун неовлашћено утрошене електричне енергије.
Након разматрања поднесеног захтјева, од противне стране је, актом број 01-270-2/18 од 14.06.2018. године, затражено изјашњење о захтјеву подносиоца и достављање расположиве документације.
Регулаторна комисија је, дана 06.08.2018. године, примила изјашњење противне стране, са расположивом документацијом. У изјашњењу противне стране је, између осталог, наведено да је подносилац захтјева регистрован као крајњи купац на мјерном мјесту ЕД број 0042052400093007 које се налази у Братунцу у улици Сребренички одред бр. 6. Као датум укључења овог мјерног мјеста је наведен 09.02.2016. године, када је извршена замјена бројила због истека важења верификационог жига. Са подносиоцем захтјева је закључен уговор о снабдијевању и издата декларација о прикључку којим је констатована одобрена прикључна снага од 8,1 kW, као и називна струја главног осигурача од 35 А. Мјерни уређај се налази у унутрашњости објекта, редовно је очитаван, а подносилац захтјева је у претходном периоду редовно измиривао рачуне за испоручену електричну енергију. Поступајући по налогу за рад од 13.02.2018. године, чланови контролног тима су вршећи контролу мјерног мјеста подносиоца захтјева констатовали постојање неовлашћене потрошње. Тада је утврђено да је на прикључни вод СКС 4×16 mm2, на дијелу прије мјерног уређаја, а после главног инсталационог осигурача, неовлашћено прикључен један крај проводника 1×2,5 mm2 Cu, чији је други крај проведен у унутрашњу инсталацију стамбеног објекта. На овај начин је, како наводи противна страна, омогућено да се преко спорног проводника у објекту подносиоца користи електрична енергија без њеног евидентирања на мјерном уређају, што представља неовлашћену потрошњу из одредбе члана 89. став 1. тачка в) Општих услова за испоруку и снабдијевање електричном енергијом пречишћени текст, у даљем тексту: Општи услови (“Слижбени гласник Републике Српске“, број 90/12). Сачињени записници о утврђеном чињеничном стању су уручени крајњем купцу, мјерно мјесто је искључено са дистрибутивне мреже, али је истог дана поново укључено, јер је подносилац захтјева платио све предвиђене трошкове. Противна страна потом детаљно појашњава начин на који је, примјеном одредби чланова 89.-92. Општих услова, извршила обрачун накнаде за неовлашћено утрошену електричну енергију од 14.02.2018. године, у укупном износу од 1.067,29 КМ, на који износ је и гласио рачун број 9000104677 од 28.02.2018. године. Након тога, подносилац захтјева је оспорио обрачун неовлашћене потрошње путем приговора од 06.03.2018 године, наводећи да он није вршио неовлашћену потрошњу, да приликом претходних контрола мјерног мјеста није било неправилности, те је изразио сумњу у рад чланова контролног тима. Приговор подносиоца је прослијеђен на поступање РЈ “Електродистрибуција“ Братунац о чему је подносилац обавјештен писменим путем, а дато му је усмено образложење због чега је његов приговор неоснован, те је упућен да се обрати Регулаторној комисији. Противна страна даље наводи да је имала како чињеничног, тако и правног основа да изврши обрачун накнаде по основу неовлашћене потрошње. Даље наводи да сваки записник сачињен од стране овлашћених лица дистрибутера представља службену исправу, те се основано сматра да су чињенице у њему истините, те да је подносилац захтјева имао могућност да оспори утврђено чињенично стање, те да наведе примједбу на рад и понашање чланова контролног тима, што није учинио. Тврдње подносиоца да је у претходном периоду вршена контрола мјерног мјеста и да нису утврђене неправилности није од утицаја на обрачун неовлашћене потрошње, будући да је последњи контролни преглед његовог мјерног мјеста извршен 09.02.2016. године, тако да су неовлашћене радње предузимане након замјене мјерног уређаја. На крају изјашњења, противна страна предлаже да Регулаторна комисија донесе рјешење којим се одбија захтјев подносиоца у вези са оспоравањем обрачуна неовлашћене потрошње, као неоснован.
Регулаторна комисија је, након што је размотрила све прикупљене доказe у овом поступку, оцијенила да је прибављено довољно доказа на основу којих се може утврдити правилно и потпуно чињенично стање и донијети праведна одлука и без посебног саслушања странака и додатног прикупљања и извођења доказа. С обзиром на то, Регулаторна комисија је, на 90. редовној сједници, одржаној 23.08. 2018. године, донијела закључак да се овај спор рјешава у скраћеном поступку и на истој сједници утврдила и нацрт рјешења у овом поступку. Ови акти су достављени странкама, којима је указано да у року од осам дана од дана пријема могу доставити коментаре на достављене акте. Такође, на интернет страници и огласној табли Регулаторне комисије је објављено и обавјештење за јавност о рјешавању спора у скраћеном поступку, у којем је такође указано на могућност подношења коментара. У остављеном року, странке нису доставиле коментаре на закључак и нацрт рјешења.
Извршен је увид у захтјев за рјешавање спора од 25.05.2018. године и допуну захтјева од 25.07.2018. године, као и сљедећу документацију, као доказе подносиоца захтјева: записник о контролном прегледу мјерног мјеста од 13.02.2018. године, информацију по приговору од 04.04.2018. године, архиву промета, рачун за неовлашћено утрошену електричну енергију од 28.02.2018. године, те потврду о замјени бројила од 09.02.2016. године. Такође је извршен увид у изјашњење противне стране од 01.08.2018. године, као и сљедећу документацију, као доказе противне стране: приговор на фактуру од 29.03.2018. године, читачке листе, обрачун нерегистроване енергије од 14.02.2018. године, налог за рад од 13.02.2018. године, записник о утврђивању неовлашћене потрошње електричне енергије, засписник о искључењу од 13.02.2018. године, изјаву од 04.01.2010. године, уговор о снабдијевању од 04.01.2010. године, декларацију о прикључку од 28.11.2015. године, рачуне за електричну енергију и картицу обрачуна купца.
Након разматрања захтјева подносиоца, изјашњења противне стране и након извршене оцјене прикупљених доказа, како појединачно тако и у њиховој међусобној повезаности, у овом поступку рјешавања спора су утврђене сљедеће чињенице релевантне за одлучивање:
 у евиденцијама противне стране, као крајњи купац у категорији потрошње “домаћинство“, 1. тарифна група, на мјерном мјесту ЕД број 0042052400093007, које се налази у Братунцу, у улици Сребренички одред бр. 6, регистрован je подносилац захтјева;
 подносилац захтјева је са противном страном, дана 04.01.2010. године, закључио уговор о снабдијевању електричном енергијом;
 мјерно мјесто подносиоца је доступно за очитање, редовно је очитавана потрошња електричне енергије и редовно су испостављани рачуни за утрошену електричну енергију;
 дана 09.02.2016. године, на мјерном мјесту подносиоца захтјева, због истека важења верификационог жига, извршено је скидање бројила број 5602653 и постављање бројила број 239353, о чему је сачињена потврда о замјени бројила број 0524-93-7;
 на основу налога за рад број 123144 од 13.02.2018. године, радници противне стране су, истог дана, извршили контролни преглед мјерног мјеста и утврдили да је на прикључни вод СКС 4×16 mm2, на дијелу прије мјерног уређаја, а после главног инсталационог осигурача, неовлашћено прикључен један крај проводника 1×2,5 mm2 Cu, чији је други крај проведен у унутрашњу инсталацију стамбеног објекта, те је на овај начин омогућено да се преко спорног проводника у објекту подносиоца користи електрична енергија без њеног евидентирања на мјерном уређају, што представља неовлашћену потрошњу из одредбе члана 89. став 1. тачка в) Општих услова;
 утврђено чињенично стање је констатовано записником о контролном прегледу мјерног мјеста и записником о утврђивању неовлашћене потрошње електричне енергије уз потпис радника противне стране, при чему подносилац захтјева, иако је присуствовао контролном прегледу, није потписао наведене записнике, али су му записници уручени;
 противна страна је, након откривања неовлашћене потрошње, извршила искључење мјерног мјеста са дистрибутивне мреже, али је истог дана мјерно мјесто поново укључено, јер је подносилац захтјева платио све предвиђене трошкове;
 противна страна је, дана 14.02.2018. године, у складу са прописима, сачинила Обрачун неовлашћено утрошене електричне енергије број 134/18 који обухвата период од годину дана у износу од 1.067,29 КМ, на који износ је гласио и рачун број 9000104677 од 28.02.2018. године;
 подносилац захтјева није извршио плаћање износа фактурисаног по основу извршеног обрачуна неовлашћене потрошње;
 подносиоцу захтјева није обустављена испорука електричне енергије.
На основу наведених чињеница, несумњиво је утврђено постојање неовлашћених радњи на мјерном мјесту подносиоца захтјева, које су откривене контролним прегледом радника противне стране, дана 13.02.2018. године, о чему су сачињени одговарајући записници. Контролним прегледом је утврђено да је на прикључни вод СКС 4×16 mm2, на дијелу прије мјерног уређаја, а после главног инсталационог осигурача, неовлашћено прикључен један крај проводника 1×2,5 mm2 Cu, чији је други крај проведен у унутрашњу инсталацију стамбеног објекта. Дакле, неовлашћена потрошња је изведена у смислу одредбе члана 89. став 1. тачка в) Општих услова – потрошња без мјерних уређаја или мимо њих, будући да је на описани начин омогућено да се електрична енергија троши без њеног регистровања на постојећем мјерном уређају. Примједбе подносиоца захтјева на рад контролора протвине стране су неосноване, с обзиром да је подносилац захтјева имао могућност да у записнику о утврђивању неовлашћене потрошње број 58 од 13.02.2018., у одговарајућу рубрику упишу његове примједбе, што није учинио.
У погледу начина на који је извршен обрачун неовлашћене потрошње, утврђено је да је исти правилно сачињен, односно да је сачињен у складу са одредбама Општих услова. С обзиром да се ради о виду неовлашћене потрошње из одредбе члана 89. став 1. тачка в) Општих услова, обрачунска снага је утврђена на основу одредбе члана 91. став 2. тачка а) подтачка 3. Општих услова, односно као производ називног дозвољеног струјног оптерећења главног вода са номиналним напоном, те је иста утврђена у износу од 5,75 kW (230x25A=5,75 kW). Укупна количина неовлашћено утрошене електричне енергије је добијена примјеном одредбе члана 91. став 2. тачка в) подтачка 1 и 2. Општих услова, као производ обрачунске снаге, броја дана у периоду неовлашћене потрошње и броја часова (четири часа дневно за цијели период неовлашћене потрошње, јер није утврђено да је иста коришћена за гријање објекта). На овако утврђену количину електричне енергије је примијењена цијена дефинисана одредбом члана 92. став 2. тачка б) Општих услова, односно цијена за купце из категорије потрошње “домаћинство“, 1. тарифна група.
С обзиром на чињеницу, да није утврђено када су почињене неовлашћене радње на прикључном воду, односно да у претходном пeриоду од годину дана није било контрола оног дијела прикључка на којем су извршене неовлашћене радње, противна страна је за обрачун неовлашћено утрошене електричне енергије правилно одредила период од годину дана, а на основу одредбе члана 90. став 3. Општих услова.
Примјеном напријед наведених параметара, укупан износ накнаде по основу неовлашћене потрошње електричне енергије је утврђен у износу од 1.067,29 КМ, у форми обрачуна неовлашћено утрошене електричне енергије од број 134/18, у износу од 14.02.2018, на који износ је гласио и рачун број 9000104677 од 28.02.2018. године.
Обрачун неовлашћено утрошене електричне енергије је сачињен у складу са напријед наведеним одредбама Општих услова, а Општи услови су донесени на основу члана 23. алинеја 6. и одредбе члана 74. Закона о електричној енергији. Одредбом члана 74. Закона о електричној енергији утврђено је шта је предмет регулисања Општих услова, односно таксативно је утврђено који односи треба да се уреде Општим условима. Између осталог, одредбом члана 74. тачка 12. Закона о електричној енергији јасно је прописано да се Општим условима уређује начин утврђивања количине и снаге неовлашћено утрошене електричне енергије, као и начин обрачуна и наплате неовлашћено утрошене електричне енергије. За утврђивање обавезе плаћања износа неовлашћено преузете електричне енергије у складу са наведеним одредбама Општих услова је релевантна чињеница, да је извршена потрошња електричне енергије без мјерних уређаја или мимо њих. Обрачуном неовлашћено преузете електричне енергије се уствари утврђује колична електричне енергије у складу са прописима, будући да количина преузете електричне енергије није измјерена услијед предузимања неовлашћених радњи. У овом случају количина преузете електричне енергије је утврђена на основу одредби чланова 89. – 92. Општих услова, у форми обрачуна неовлашћено утрошене електричне енергије.
Имајући у виду напријед наведено утврђено чињенично стање, као и наведени правни основ, утврђено је да је захтјев подносиоца у вези са оспоравањем обрачуна неовлашћене потрошње у износу од 1.067,29 КМ у цјелости неоснован, те је одлучено као у тачки 1. диспозитива овог рјешења.
С обзиром да се овај спор рјешава у скраћеном поступку и да су трошкови поступка били незнатни, те да ниједна странка у поступку није поднијела захтјев за накнаду трошкова поступка, Регулаторна комисија је, тачком 2. диспозитива овог рјешења, одлучила да свака странка сноси своје трошкове, које је евентуално имала у овом поступку, а на основу члана 27. став 2. Закона о електричној енергији.Правна поука заснива се на одредби члана 25. став 2. Закона о енергетици (“Службени гласник Републике Српске“, број 49/09) и одредбама члана 5. и 15. Закона о управним споровима (“Службени гласник Републике Српске“, број 109/05 и 63/11).
Правна поука:
Ово рјешење је коначно. Против овог рјешења може се покренути управни спор подношењем тужбе Окружнoм суду у Требињу у року од 30 дана од дана пријема рјешења.

Предсједник
Владислав Владичић

Copyright © 2024