REERS

Обавјeштeњe за јавност о Нацрту рјeшeња измјeна дозволe за управљањe транспортним систeмом за природни гас и дозвола за обављањe дјeлатности транспорта природног гаса

22.01.2019.

Број: 01-488-5/18

Датум: 22.01.2019. године

На основу одредби члана 65. став 3. Правилника о издавању дозвола („Службени гласник Републике Српске“, број 39/10 и 65/13), Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске издаје сљедеће

ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске (у даљем тексту: Регулаторна комисија) је, на 101. редовној сједници, одржаној 22.01.2019. године, у Требињу, утврдила Нацрт рјешења којим се мијењају дозволе за обављање дјелатности у сектору природног гаса у погледу продужења периода важења дозвола до 23.03.2020. године, а које су издате рјешењима Регулаторне комисије, како слиједи:

Дозвола за обављање дјелатности управљања системом за транспорт природног гаса, издата Рјешењем број 01-238-11/14/Р-88-222 од 30.07.2014. године, Акционарском друштву за увоз, снабдијевање и транспорт природног гаса „ГАС ПРОМЕТ“ Пале,
Дозвола за обављање дјелатности транспорта природног гаса, издата Рјешењем број 01-239-5/14/Р-88-223 од 30.07.2014. године, Акционарском друштву за увоз, снабдијевање и транспорт природног гаса „ГАС ПРОМЕТ“ Пале и
Дозвола за обављање дјелатности транспорта природног гаса, издата Рјешењем број 01-234-10/14/Р-88-218 од 30.07.2014. године, Акционарском друштву за транспорт и дистрибуцију природног гаса „САРАЈЕВО-ГАС“ Источно Сарајево.

Нацрт Рјешења о измјени дозволa у сектору природног гаса, односно дозволe за обављање дјелатности управљања системом за транспорт природног гаса и дозвола за обављање дјелатности транспорта природног гаса је објављен на огласној табли и на интернет страници Регулаторне комисије „www.reers.ba“.

Заинтересована лица могу доставити коментаре на Нацрт рјешења о измјени дозвола, у писаној форми, на адресу Регулаторне комисије. Коментари у писаној форми морају бити потписани, у противном Регулаторна комисија није обавезна да их разматра.

Статус умјешача у поступку измјене дозвола, Регулаторна комисија може одобрити правном или физичком лицу које поднесе захтјев за стицање статуса умјешача у писаној форми. Лице које жели стећи статус умјешача у поступку измјене дозвола, треба да докаже да има посебан интерес у поступку и да располаже подацима, чињеницама или доказима од значаја за одлучивање у поступку измјене дозвола.

Коментари на Нацрт рјешења о измјени дозвола и захтјеви за стицање статуса умјешача могу се доставити у писаној форми, путем поште, на адресу: Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, Требиње, Краљице Јелене Анжујске бр.7, 89101 Требиње, факсом на број: 059/272-430 или на електронску адресу: regulator@reers.ba, најкасније до 31.01.2019. године.

Предсједник
Владислав Владичић

Copyright © 2024