REERS

Обавјештење о утврђивању Нацрта правилника о цертификацији оператера транспортног система природног гаса

20.02.2019.

Број: 01-98-2/19
Датум: 20.02.2019.

На основу члана 39. Пословника о раду Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 59/10), члана 19. став 1. Статута Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске – Пречишћени текст („Службени гласник Републике Српске“, број 6/10) и члана 9. Правилника о јавним расправама и рјешавању спорова и жалби (“Службени гласник Републике Српске”, број 70/10 и 7/19), Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске издаје

ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске (у даљем тексту: Регулаторна комисија) је на 103. редовној сједници, одржаној 20. фебруара 2019. године у Требињу, утврдила Нацрт правилника о цертификацији оператера транспортног система природног гаса (у даљем тексту: Нацрт правилника).

У поступку јавног разматрања Нацрта правилника, Регулаторна комисија ће одржати општу расправу у Требињу у просторијама Регулаторне комисије, улица Краљице Јелене Анжујске бр. 7, у понедјељак, 04.03.2019. године, са почетком у 11.00 часова.

Основни разлог за доношење овог правилника је ступање на снагу Закона о гасу („Службени гласник Републике Српске“ број 22/18) којим је прописана обавеза цертификације опертера транспортног система природног гаса од стране Регулаторне комисије.

Општа расправа је отворена за присуство јавности и заинтересованих лица у циљу прибављања коментара на Нацрт правилника, непосредно на самој расправи. Вријеме за давање коментара може бити ограничено у складу са инструкцијама датим током расправе од стране водитеља поступка.

Нацрт правилника стављен је на располагање јавности на огласној табли и интернет страници Регулаторне комисије „www.reers.ba“. Заинтересована лица могу доставити коментаре у писаној форми на Нацрт правилника путем поште, на адресу: Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, улица Краљице Јелене Анжујске бр. 7, 89101 Требиње, факсом на број 059-272-430 или на електронску адресу: „regulator@reers.ba“, најкасније до 04.03.2019. године.

Коментари у писаној форми морају бити потписани, у противном Регулаторна комисија није обавезна да их разматра.

Предсједник
Владислав Владичић

Copyright © 2024