REERS

Обавјештење о утврђивању Нацрта дозволе за производњу ел. енергије у МХЕ „Говза Б-Г-1-Јелеч“ и одржавању опште расправе

22.03.2019.

Број: 01-14-9/19
Датум: 22.03.2019.

На основу одредбе члана 9. Правилника о јавним расправама и рјешавању спорова и жалби (“Службени гласник Републике Српске”, број 70/10) и члана 17. став 7. Правилника о издавању дозвола (“Службени гласник Републике Српске”, број 39/10 и 65/13), Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске објављује

ОБАВЈЕШТEЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске (у даљем тексту: Регулаторна комисија) je на 107. редовној сједници одржаној 22.03.2019. године у Требињу утврдила Нацрт дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије у Малој хидроелектрани „Говза Б-Г-1-Јелеч“ по захтјеву подносиоца „ЕЛЕКТРОС“ друштвa са ограниченом одговорношћу за производњу и трговину Бања Лука.

Нацрт дозволе стављен је на располагање јавности у просторијама Регулаторне комисије, на огласној табли и интернет страници Регулаторне комисије: „www.reers.ba“.

У поступку јавног разматрања Нацрта ове дозволе, Регулаторна комисија ће одржати општу расправу у Фочи, у понедељак, 01.04.2019. године, у просторијама Центра за културу и информисање који се налази у Улици Његошева број 1, са почетком у 11.00 часова.

Општа расправа је отворена за присуство јавности и активно учешће заинтересованих лица, у циљу прибављања коментара на Нацрт дозволе, непосредно на самој расправи.

Заинтересована лица могу доставити коментаре на Нацрт дозволе, у писаној форми, на адресу Регулаторне комисије или на самој расправи. Коментари у писаној форми морају бити потписани, у противном Регулаторна комисија није обавезна да их разматра.

Статус умјешача у поступку издавања дозволе Регулаторна комисија може одобрити правном или физичком лицу које поднесе захтјев за стицање статуса умјешача у писаној форми. Лице које жели стећи статус умјешача у поступку издавања дозволе треба да докаже да има посебан (властити, директан) интерес у поступку и да располаже подацима, чињеницама или доказима од значаја за одлучивање о захтјеву за издавање дозволе.

Kоментари на Нацрт дозволе у писаној форми и захтјеви за стицање статуса умјешача могу се доставити, путем поште, на адресу: Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, Краљице Јелене Анжујске број 7, 89101 Требиње, факсом на број 059-272-430 или на електронску адресу: regulator@reers.ba, најкасније до 01.04.2019. године.

Предсједник
Владислав Владичић

Copyright © 2024