REERS

Обавјештење о рјешавању спора – Видовић Драго, Мркоњић Град

23.05.2019.

Број: 01-144-7/19
Датум: 23.05.2019. године

На основу одредби члана 28. став 1. алинеја 4. Закона о електричној енергији (“Службени гласник Републике Српске“, број: 8/08, 34/09, 92/09 и 1/11) и члана 73. Правилника о јавним расправама и рјешавању спорова и жалби (“Службени гласник Републике Српске“, број 70/10), Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске Требиње издаје сљедеће:

ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ
о рјешавању спора у скраћеном поступку

На 113. редовној сједници одржаној 23.05.2019. године у Требињу, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске (у даљем тексту: Регулаторна комисија), је након разматрања захтјева за рјешавање спора Видовић Драга из Мркоњић Града, против Мјешовитог холдинга „ЕРС“ – МП а.д. Требиње, ЗП „Електрокрајина“ а.д. Бања Лука, у вези са тарифама по којима се испоручује електрична енергија, односно у вези са оспоравањем обрачуна неовлашћено утрошене електричне енергије, донијела Закључак број 01-144-6/19/Р-113-128 од 23.05.2019. године о рјешавању овога спора у скраћеном поступку и утврдила нацрт рјешења овог спора. Донесени закључак и нацрт рјешења су достављени странкама у поступку, тако да странке и заинтересована лица могу поднијети Регулаторној комисији коментаре на ове акте, у писменој форми, у року од осам дана од дана достављања, односно објављивања овог обавјештења.

Предсједник
Владислав Владичић

Copyright © 2024