REERS

Обавјештење о рјешавању спора – Милошевић Велибор, Братунац

20.06.2019.

Број: 01-202-7/19
Датум: 20.06.2019. године

На основу члана 28. Закона о електричној енергији („Службени гласник Републике Српске“, број 8/08, 34/09, 92/09 и 1/11) и члана 73. Правилника о јавним расправама и рјешавању спорова и жалби (“Службени гласник Републике Српске“, број 70/10), Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске издаје сљедеће

ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ
о рјешавању спора у скраћеном поступку

На 115. редовној сједници одржаној дана 20.06.2019. године у Требињу, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске (у даљем тексту: Регулаторна комисија), након разматрања захтјева за рјешавање спора Милошевић Велибора из Братунца, заступаног од стране др Предрага Бароша, адвоката из Бање Луке, против МХ „ЕРС“ – МП а.д. Требиње – ЗЕДП „Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина, у вези са правом на напајање електричном енергијом, донијела је Закључак број 01-202-6/19/Р-115-155 о рјешавању овог спора у скраћеном поступку и утврдила нацрт рјешења овог спора. Донесени закључак и нацрт рјешења су достављени странкама у поступку, тако да странке и заинтересована лица могу поднијети Регулаторној комисији коментаре на ове акте у писменој форми, у року од осам дана од дана достављања, односно објављивања овог обавјештења.

Предсједник
Владислав Владичић

Copyright © 2024