REERS

Обавјештење о пријему комплетног захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај производње ел. енергије у МХЕ „Миљацка“

03.01.2019.

Број: 01-480-6/18
Датум: 03.01.2019.

На основу одредби члана 31. став 5. Правилника о подстицању производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији (Службени гласник Републике Српске, број 114/13, 88/14 и 43/16), Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске издаје сљедеће

ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

о пријему комплетног захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај производње електричне енергије коришћењем обновљивих извора енергије у хидроелектрани

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је 18. децембра 2018. године од привредног друштва „Green Energy“ д.о.о. Пале примила захтјев за одобрење прелиминарног права на подстицај за електричну енергију која ће се производити у Малој хидроелектрани „Миљацка“, а која се гради на ријеци Миљацки, на територији општине Источни Стари Град.

У обрасцу захтјева је наведено да је планирана годишња производња за коју се захтијева подстицај 9.310.000 kWh, инсталисана снага 2.500 kW, а планирани датум почетка рада је 1. септембар 2019. године.

Прегледом достављене документације утврђено је да је захтјев за одобрење прелиминарног права на подстицај некомплетан, те подносиоцу захтјева достављено обавјештење о некомплетности на основу кога је подносилац захтјева 31. децембра 2019. године доставио сву потребну документацију и захтјев је тога дана комплетиран.

Регулаторна комисија размотриће захтјев и уколико су, у складу са Законом о обновљивим изворима и ефикасној когенерацији (Службени гласник Републике Српске, број 39/13, 108/13 и 79/15) и Правилником о подстицању производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији, испуњени прописани услови за додјелу прелиминарног права на подстицај, на редовној сједници ће донијети коначну одлуку о додјели прелиминарног права на подстицај у форми рјешења.

Предсједник
Владислав Владичић

Copyright © 2024