REERS

Обавјештење о пријему комплетног захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај – МСЕ „Влахиња 1“

10.06.2019.

Број: 01-246-3/19
Датум: 10.6.2019. године

На основу одредби члана 31. став 5. Правилника о подстицању производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефиксаној когенерацији (Службени гласник Републике Српске, број 114/13, 88/14, 43/16 и 29/19), Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске издаје сљедеће

ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ
о пријему комплетног захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај производње
електричне енергије коришћењем обновљивих извора енергије у
соларној електрани

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је 4. јуна 2019. године од подносиоца захтјева, Наде Црногорац из Гацка, Kазанци бб, примила захтјев за одобрење прелиминарног права на подстицај за електричну енергију која се планира производити у производном постројењу МСЕ „Влахиња 1“. Производно постројење гради се на земљишту означеном као к.ч. бр. 513/2 к.о. Мируше, општина Билећа. У достављеној документацији је наведено да је инсталисана снага производног постројења 49,5 кW, планирана годишња производња 65.000 кWх, а планирани почетак рада 31. децембра 2019. године.
Прегледом достављене документације је утврђено да је овај захтјев за одобрење прелиминарног права на подстицај комплетан, те на основу члана 31. Правилника о подстицању производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији, овим путем обавјештавамо јавност о комплетности захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај за електричну енергију која ће се производити у МСЕ „Влахиња 1“.

Предсједник
Владислав Владичић

Copyright © 2024