REERS

Обавјештење о пријему комплетног захтјева за одобрење права на подстицај – „Солар Торич“ д.о.о. Бања Лука

25.02.2019.

Број: 01-85-3/19
Датум: 25.02.2019.

На основу одредби члана 21. став 6. Правилника о подстицању производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикaсној когенерацији (Службени гласник Републике Српске, број 114/13, 88/14 и 43/16), Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске издаје сљедеће

ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

о пријему комплетног захтјева за одобрење права на подстицај производње електричне енергије коришћењем обновљивих извора енергије у соларној електрани

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је 12. фебруара 2019. године од привредног друштва „СОЛАР ТОРИЧ“ д.о.о. Бања Лука, Млађе Ћустића 282 Бања Лука, примила захтјев за одобрење права на подстицај за електричну енергију која ће се производити у производном постројењу Мала соларна електрана „Торич 1“, инсталисане снаге 247 kW, и укупне планиране нето годишње производње 362.500 kWh. Соларна електрана налази се на земљишту означеном као к.ч. бр. 479/1 К.О. Билећа (нови премјер), Општина Билећа.

Подносилац захтјева је допунио захтјев 20. фебруара 2019. године када је достављена додатна документација, а Регулаторна комисија је истог дана на 103. редовној сједници донијела Рјешење о издавању сертификата за производно постројење Мала соларна електрана „Торич 1“ чиме је комплетиран захтјев за одобрење права на подстицај.

Регулаторна комисија размотриће захтјев, у складу са Законом о обновљивим изворима и ефикасној когенерацији (Службени гласник Републике Српске, број 39/13, 108/13 и 79/15) и Правилником о подстицању производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији, те ће на једној од наредних редовној сједница донијети коначну одлуку о захтјеву.

Предсједник
Владислав Владичић

Copyright © 2024