REERS

Обавјештење о пријему комплетног захтјева за одобрење права на подстицај – Мала соларна електрана „Торич 2“

07.06.2019.

Број: 01-243-3/19
Датум: 7. јун 2019. године

На основу одредби члана 21. став 6. Правилника о подстицању производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији (Службени гласник Републике Српске, број 114/13, 88/14, 43/16 и 29/19), Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске издаје сљедеће

ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ
о пријему комплетног захтјева за одобрење права на подстицај производње
електричне енергије коришћењем обновљивих извора енергије у
соларној електрани

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је 4. јуна 2019. године од привредног друштва „ППА“ д.о.о. Бања Лука, Гундулићева бр. 86 Бања Лука, примила комплетан захтјев за одобрење права на подстицај за електричну енергију која ће се производити у производном постројењу Мала соларна електрана „Торич 2“, инсталисане снаге 167,2 кW, и укупне планиране нето годишње производње 243.000 кWх. Соларна електрана налази се на земљишту означеном као к.ч. бр. 479/1 K.О. Билећа (нови премјер), Општина Билећа.
Регулаторна комисија размотриће захтјев, у складу са Законом о обновљивим изворима и ефикасној когенерацији (Службени гласник Републике Српске, број 39/13, 108/13, 79/15 и 26/19) и Правилником о подстицању производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији, те ће на једној од наредних редовној сједница донијети коначну одлуку о захтјеву.

Предсједник
Владислав Владичић

Copyright © 2024