REERS

Обавјештење о поднесеном захтјеву за издавање дозволе за производњу ел. енергије – МХЕ „Иломска“

06.06.2019.

Број: 01-188-7/19
Датум: 06.06.2019. године

На основу члана 54. став 1. и 2. Закона о електричној енергији („Службени гласник Републике Српске“, број 8/08, 34/09, 92/09 и 1/11), члана 9. Правилника о јавним расправама и рјешавању спорова и жалби (“Службени гласник Републике Српске”, број 70/10 и 7/19) и члана 13. став 6. Правилника о издавању дозвола (“Службени гласник Републике Српске”, број 7/19), Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске објављује

ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

Друштво са ограниченом одговорношћу „ЕЛИНГ МАЛЕ ХИДРОЕЛЕKТРАНЕ“ Теслић, поднијело је 02.04.2019. године Регулаторној комисији за енергетику Републике Српске (у даљем тексту: Регулаторна комисија) Захтјев за издавање дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије у Малој хидроелектрани „Иломска“, на ријеци Иломској.
Регулаторна комисија је на 114. редовној сједници одржаној 06.06.2019. године у Требињу, након што је размотрила поднијети захтјев, утврдила Нацрт дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије у Малој хидроелектрани „Иломска“.
Образац поднијетог захтјева и Нацрт дозволе стављени су на располагање јавности на интернет страници Регулаторне комисије: „www.реерс.ба“.
У поступку јавног разматрања Нацрта ове дозволе, Регулаторна комисија ће одржати општу расправу у Kнежеву, у уторак, 18.06.2019. године, у просторијама Општине Kнежево, улица Гаврила Принципа број 3, са почетком у 09.00 часова.
Општа расправа је отворена за присуство заинтересованих лица и јавности, у циљу прибављања коментара на Нацрт дозволе, непосредно на самој расправи.
Заинтересована лица могу добити информације и остварити увид у поједине документе из захтјева у просторијама Регулаторне комисије, те доставити коментаре на поднесени захтјев и Нацрт дозволе, у писаној форми, најкасније до 18.06.2019. године. Kоментари у писаној форми морају бити потписани, у противном Регулаторна комисија није обавезна да их разматра.
Заинтересованом лицу које докаже постојање посебног права или правног интереса да учествује у поступку издавања дозволе, Регулаторна комисија може одобрити учешће у поступку, на његов образложен захтјев у писаној форми.
Kоментари у писаној форми и захтјеви заинтересованих лица за учешће у поступку издавања дозволе могу се доставити, путем поште, на адресу: Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, Kраљице Јелене Анжујске број 7, 89101 Требиње, факсом на број 059-272-430 или на електронску адресу: регулатор@реерс.ба.

Предсједник
Владислав Владичић

Copyright © 2024