REERS

Обавјештење о одржавању 114. редовне сједнице

31.05.2019.

Број: 01-238-2/19
Датум: 31.05.2019. године

На основу одредби члана 21. Закона о енергетици („Службени гласник Републике Српске“, број 49/09), члана 15. став 2. Статута Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске – Пречишћени текст („Службени гласник Републике Српске“, број: 6/10) и члана 15. став 1. и 2. Пословника о раду Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 59/10), Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске издаје сљедеће

ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

да ће одржати 114. редовну сједницу у четвртак, 6. јуна 2019. године, са почетком у 9.00 часова, у сали за састанке Регулаторне комисије у Требињу, Улица Kраљице Јелене Анжујске број 7.

Д Н Е В Н И  Р Е Д

1. Разматрање и усвајање Записника са 113. редовне сједнице Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске, одржане 23. маја 2019. године, у Требињу.
2. Разматрање приједлога Одлуке о висини гарантованих откупних цијена и премија за електричну енергију произведену из обновљивих извора енергије или у ефикасној когенерацији.
3. Разматарање захтјева за одобрење тарифних ставова за снабдијевање природним гасом у Републици Српској, подносиоца Акционарско друштво за транспорт и дистрибуцију гаса “САРАЈЕВО-ГАС“ Источно Сарајево.
4. Разматрање захтјева за издавање сертификата за производно постројење које користи обновљиви извор енергије за Малу хидроелектрану “Kрушево Брдо“, подносиоца привредно друштво “ПУРЕ ЕНЕРГY“ д.о.о. Kотор Варош.
5. Разматрање захтјева за издавање сертификата за производно постројење које користи обновљиви извор енергије за Малу хидроелектрану “Грабовица“, подносиоца привредно друштво “ГРЕЕН ЕНЕРГY-Р“ д.о.о. Братунац.
6. Разматрање захтјева за издавање сертификата за производно постројење које користи обновљиви извор енергије за Малу хидроелектрану “Млечва“, подносиоца привредно друштво “ГРЕЕН ЕНЕРГY-Р“ д.о.о. Братунац.
7. Разматрање захтјева за издавање дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије у Малој хидроелектрани „ИЛОМСKА“ на ријеци Иломској, подносиоца привредно друштво „ЕЛИНГ МХЕ“ Д.О.О. Теслић.
8. Разматрање захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији у производном постројењу Мала хидроелектрана “Дренова“, подносиоца привредно друштво “Ћорић Денарт“ д.о.о. Прњавор.

Предсједник
Владислав Владичић

Copyright © 2024