REERS

Обавјештење о одржавању 113. редовне сједнице

17.05.2019.

Број: 01-228-2/19
Датум: 17.05.2019. године

На основу одредби члана 21. Закона о енергетици („Службени гласник Републике Српске“, број 49/09), члана 15. став 2. Статута Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске – Пречишћени текст („Службени гласник Републике Српске“, број: 6/10) и члана 15. став 1. и 2. Пословника о раду Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 59/10), Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске издаје сљедеће

ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

да ће одржати 113. редовну сједницу у четвртак, 23. маја 2019. године, са почетком у 9.00 часова, у сали за састанке Регулаторне комисије у Требињу, Улица Kраљице Јелене Анжујске број 7.

Д Н Е В Н И Р Е Д

1. Разматрање и усвајање Записника са 112. редовне сједнице Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске, одржане 14. маја 2019. године, у Требињу.
2. Разматрање Нацрта измјена и допуна Општих услова за испоруку и снабдијевање електричном енергијом.
3. Разматрање Приједлога Одлуке о висини гарантованих откупних цијена и премија за електричну енергију произведену из обновљивих извора енергије или у ефикасној когенерацији.
4. Разматрање захтјева за издавање дозволе за обављање дјелатности трговине и снабдијевања природним гасом, подносиоца “АЛУМИНА“ д.о.о. Зворник.
5. Разматрање захтјева за одобрење права на подстицај производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији у производном постројењу Малу хидроелектрану “Подивич“, привредног друштва “Бук“ д.о.о. Источно Сарајево.
6. Разматрање захтјева за издавање сертификата за производно постројење које користи обновљиви извор енергије за Малу хидроелектрану “Kрушево Брдо“, подносиоца “ПУРЕ ЕНЕРГY“ д.о.о. Kотор Варош.
7. Разматрање захтјева за издавање сертификата за производно постројење које користи обновљиви извор енергије за Малу хидроелектрану “Грабовица“, подносиоца Д.О.О. “Греен Енергy-Р“ Братунац.
8. Разматрање захтјева за издавање сертификата за производно постројење које користи обновљиви извор енергије за Малу хидроелектрану “Млечва“, подносиоца Д.О.О. “Греен Енергy-Р“ Братунац.
9. Разматрање захтјева за рјешавање спора Видовић Драга из Мркоњић Града, против Мјешовитог холдинга „ЕРС“ – МП а.д. Требиње, ЗП „Електрокрајина“ а.д. Бања Лука.
10. Разматрање захтјева за рјешавање спора Бјеловук Сима из Горњих Подградаца, против Мјешовитог холдинга „ЕРС“ – МП а.д. Требиње, ЗП „Електрокрајина“ а.д. Бања Лука.
11. Разматрање жалбе на услове уговора о прикључењу Мале хидроелектране “СТУДЕНА“, подносиоца привредно друштво “Елинг мале хидроелектране“ д.о.о. Теслић.

Предсједник
Владислав Владичић

Copyright © 2024