REERS

Обавјештење о одржавању 108. редовне сједнице

22.03.2019.

Број: 01-167-2/19
Датум: 22.03.2019. године

На основу одредби члана 21. Закона о енергетици („Службени гласник Републике Српске“, број 49/09), члана 15. став 2. Статута Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске – Пречишћени текст („Службени гласник Републике Српске“, број: 6/10) и члана 15. став 1. и 2. Пословника о раду Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 59/10), Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске издаје сљедеће

ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

да ће одржати 108. редовну сједницу у петак, 29. марта 2019. године, са почетком у 09.00 часова, у сали за састанке Регулаторне комисије у Требињу, Улица Kраљице Јелене Анжујске број 7.

Д Н Е В Н И Р Е Д

1. Разматрање и усвајање Записника са 107. редовне сједнице Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске, одржане 22. марта 2019. године у Требињу.
2. Разматрање приједлога рјешења о регулаторној накнади за 2019. годину.
3. Разматрање нацрта Одлуке о висини гарантованих откупних цијена и премија за електричну енергију произведену из обновљивих извора енергије или у ефикасној когенерацији.
4. Разматрање захтјева за издавање дозволе за трговину и снабдијевање природним гасом, привредног друштва “АЛУМИНА“ д.о.о. Зворник.
5. Разматрање захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији у производном постројењу Фотонапонска соларна електрана „250 кWп Братунац’’, подносиоца привредно друштво „ГРЕЕН ЕНЕРГY-Р“ д.о.о. Бра
тунац.
6. Разматрање захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији у производном постројењу Мала соларна електрана “Билећа 1“, привредног друштва “ЕТМах“ д.о.о. Бањалука.
7. Разматрање захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији у производном постројењу Мала соларна електрана “Билећа 2“, привредног друштва “ЕТМах“ д.о.о. Бањалука.
8. Разматрање захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији у производном постројењу Мала соларна електрана “Билећа 3“, подносиоца Услуге “ГЕОНОВА“ Горан Малетић, с.п. Бањалука.
9. Разматрање захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији у производном постројењу Мала соларна електрана “Билећа 4“, подносиоца Услуге “ГЕОНОВА“ Горан Малетић, с.п. Бањалука.
10. Разматрање захтјева за одобрење прелиминарног п
рава на подстицај производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији у производном постројењу Мала соларна електрана “Билећанка 1“, подносиоца Милана Дунђера из Билеће.
11. Разматрање захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији у производном постројењу Мала соларна електрана “Билећанка 2“, подносиоца Милана Дунђера из Билеће.

Предсједник
Владислав Владичић

Copyright © 2024