REERS

Обавјештење о одржавању 104. редовне сједнице

22.02.2019.

Број: 01-116-2/19
Датум: 22.02.2019.

На основу одредби члана 21. Закона о енергетици („Службени гласник Републике Српске“, број 49/09), члана 15. став 2. Статута Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске – Пречишћени текст („Службени гласник Републике Српске“, број: 6/10) и члана 15. став 1. и 2. Пословника о раду Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 59/10), Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске издаје сљедеће

ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

да ће одржати 104. редовну сједницу у сриједу, 27. фебруара 2019. године, са почетком у 9.00 часова, у сали за састанке Регулаторне комисије у Требињу, Улица краљице Јелене Анжујске број 7.

Д Н Е В Н И Р Е Д

1. Разматрање и усвајање Записника са 103. редовне сједнице Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске, одржане 20. фебруара 2019. године у Требињу.

2. Разматрање захтјева за одобрење права на подстицај производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији у производном постројењу Малa соларнa електранa “ТОРИЧ 1“, подносиоца “СОЛАР ТОРИЧ“ д.о.о. Бања Лука.

3. Разматрање приједлога рјешења у поступку рјешавања спора по захтјеву привредног друштва “Поткозарје“ а.д. Градишка, против Мјешовитог холдинга „ЕРС“ – МП а.д. Требиње – ЗП „Електрокрајина“ а.д. Бања Лука.

Предсједник
Владислав Владичић

Copyright © 2024